Page images
PDF
EPUB

1

IMITACIONEA,

M. CHOURIO Donibaneco Erretorac,

Efcararat itçulia.

EMENDATUA

Meçaz eta Igandetaco Befperez.

EMENDATUA othoitz eta pratica batez Ca-
pitulu baccoincharen akhabançan, çoinac
itçuliac içatu baitire Franceffetic Escararat
Bayonaco Dioceffaco Juan Aphez Mif-
fioner batez.

BAYONAN,
TREBOS, Liburu, Saltçaille baitan,
Apoumaiouco carrican.

M. DCC. LXXXVIII.
PERMISSIONE ARE QUIN.

[blocks in formation]

MEÇA SAINDUCO OTHOITÇAC. Meça behar beçala entçuteco Preparacionea.

URE Aldare fainduaren oiñetan ahufpez-emanic, 'adoratcen çaitut, Jainco bothere guciac ditutçuna; fermuqui finheften-dut, entçuterat nohan Meça dela, Jefu Chrifto çure Seme-Jaincoaren Gorphutz eta odolaren facrificioa; ofritceco manera halaberecoa ez-içan-arren, harc berac Calbarioco mendian guiçon gucientçat offritu-çuen facrificio hurabera. Eguidaçu gracia fartceco, ô ene Jaincoa! Apheçaren efcuz, hau çuri dignequi offritceco behar ditudan difpoficionetan. Offritcen darotçut; bat eguiten naicelaric J. Chriftoren eta haren Eliçaren intencionequiñ. 1. Çure Maieftate dibinoari, çorçaioen homaia eta ohore foberanoa errendatceco; 2. Eguin-darozquigutçun on eta ungui guciez efquerrac bihurtceco; 3. Munduco bekhatu gucientçat eta bereciqui eneentçat çuri fatisfaccione eguiteco; fiñean arimaco falbamenduarentçat eta gorphutceco biciarentçat behar ditudan laguntçac eta fokhorriac çure ganic ardietfteco. Çure ganic gracia hauc guciac ufteditut, J. Chrifto çure femearen merecimenduen bidez, ceiñac nahi-baitu berac içan, Sacrificio adoragarri hunen Apheça eta victima.

Meçaren hastean, eta Confiteor erratean.

NE bekhatuen iaquiteco eta eçagutceco ô ene

ENE bekatuen arren rus authoric eta

confeffioric, eta ene gaichtaqueriac guciac ene bihotcean irakhurtcen-ditutçun-arren, confeffatcen-darozquitçut halere ceruaren eta lurraren aitciñean : aithorcen-dut offenfatu çaitudala gogoz, hitcez, eta obraz. Ene bekhatuac handiac-dire, baiñan çure mifericordiec neurriric ez-dute. Urrical-naquiçu, â

« PreviousContinue »