Page images
PDF
EPUB

CRONIJCKE

VAN DEN LANDE ENDE GRAEFSCEPE

VAN

VLAENDEREN.

Van Amphiguisus,

DIE HEERE VAN DEN LANDE VAN BUCK, NAERMAELS VLAENDEREN GHENAEMT.

Int jaer IIII V: te wetene een jaer eer Marcomire, die eerste coninck van Vranckerijcke ghecroont wiert, zo ghecreech Amphiguisus, een overlantsch ofte duytsch capiteyn, by grooter vromicheit ende faicten van wape

:

ANNO

405.

oorsprong van

het land van

Buck.

nen die overhandt over den lande ende heerlichede van GrondgesteldBuck twelcke ontwijffelick doen (1) ter tijt anders niet heyd en naemen was dan cen contreye lancx der zeecant, eens deels vol marascagie, zeecuylen, meerschen, creken, polderen ende scorren, omme die ebbe ende vloets wille van der zee, die daer daghelicx duere (2) passeerde by ghebreke van dijcken ende dunen, daer men als doen zeer lettele of niet of (3) en wiste te sprekene, die naerderhandt tlandt van Vlaenderen gheheeten wiert, omme diversche causen ende

(1) Toen, alsdan. (2) Deur, door. — (3) Af, van.

405.

Beginsel

:

redenen, die wy in tijden ende stonden noch hooren zullen byder gracie Gods, ende censdeels ooc vol boschagie ende wildernesse, als wesende medepart ende deel van den bosch van Ardenne, daer een groote menichte van allerande wilde dieren inne regneirden, ende besondere zeere veel uytnemende groote bucken, daert gheele landt die name of behielt: beslutende ende bevanghende Eerste steden. in hem dese naervolghende steden ende dorpen, te wetene eerst tdorp van Oostburch, die stede van Rodenburch (die men nu Ardenburch heet), die drie herberghen, die ter comoditeit van die cooplieden ende andere passagiers ghemaect waren talf weghe Ardenburch ende Oudenburch (die toen ter tijt twee coopsteden waren), ter zelver plaetse, daer nu de Burch van Brugghe staet; ende van Brugge. metsgaders dat men daer niet gheraken en conste, zonder eerst eenen grooten langhen bruchstok te passerene, ligghende over een adere van der zee, dier (1) voor by passeirde, zo wiert die voorseide plaetse ooc van die zommeghe ter cause van dien, Bruchstock ghenaemt, ende nu Brugghe, omme die groote menichte van steene ende houte brugghen, die men daer ten daghe van hedent zien mach. Het bevanck ooc Torhout, die men eerst Torrenhout hiet, doent (2) niet dan een torre en was, dien Torhalt, een duytsch prince, daer in die middele van twout hadde ghedaen maken VII II jaer voor Christus gheboorte, ende voort die stede van Oudenburch voornoemt toter (3) havene van Buenen toe, die men doen ter tijt hiet Gessoriacum Navale, ofte Gessoriacus Portus, med alle (4) die andere boschagie ende marascagie omtrent Ipere (dat van der beke van der Ipere zijnen name ghenomen heeft), Belle, Casselberch ofte Casteelberch, daer Julius Cæsar tandere tijden een stercte ofte casteel hadde ghedaen maken

[(1) Die er.

- () Toen het. (3) Tot aen de.

(4) Met al.

(twelcke nu Cassele es) jeghens den uploop van die Belgien ende Morinen, die hem daghelicx contrarie waren, metten (1) Cijmbren, Ruyssen ende Menapiannen, die welcke van die riviere van der Mase ende van den Rhijn verjaecht zijnde, als doen in dat quartier ghevlucht waren, ende bleven hem zelven daer eenen langhen tijt omthoudende, in zulcker wijs dat al thoutlandt van die contreye naer hemlieden, deen tijt Ruthenia ofte Ruthilia, dandere tijt Cimbria ofte tlandt der Menapiennen ghenoemt wiert, ende ooc andersins in diversche manieren naer die diversche inwoonders van dien.

405.

Ic bevinde dat binnen den voorscrevene lande ende Voornaemste dorpen. heerlichede van Buck, bovendien veel meer andere schoone dorpen van oudts gheweest hebben, als Snelleghem, Wendune, Jabbeke, Mardijke, Steenvoorde, Langhemarck, Zottteghem, Broucburch nu Burburch ghenaemt, Graemsberghe, Wormeholt, Hakelsbeghe, Haerlebeke, dat in den tijt van Julius Cæsar een coopstat gheweest hadde, maer was ghedestrueirt ende lancx zo meer vervallen; Swevezeele ende Sweveghem, die van den Sweden eerst bewoont wierden, daer zy noch die name of ghehouden hebben; ghelijck ons zommeghe oude registers van cloosteren ende godshuysen, al tzelve claerlick ghetughen ende bewijsen.

Anno IIII VIIl zo starf Anchises, die twaelfste coninck 408. van Agrippinen, dat men nu Cuelen heet, die zuene van Brabon prius va Caerle metter corter nuese, prince van Luevene, ende Leuven. Brabon, zijnen zuene, wiert prince naer hem; die welcke dat principaetscip van Luevene van dier tijt voort wilde gheheeten hebben tprincipaetscip van Brabant naer zijne name. Hy was ooc marcgrave des helichs rijcx.

Anno IIII XI zo quam Carocnus, die coninck van de

411.

(1) Met de.

411.

doet inval in het

land.

Beginsel van
Gend.

Wandelen, nederwaert met een groot ghedeel van zijnen Carocnus volcke, metsgaders ooc veel Sweden (1) ende Halanen, ghevende den lande voorscreven ende alle den landen daer omtrent zeere veele te doene met zijnder macht ende moghenteit; zo datter veel plaetsen ende forteressen van hem inghenomen wierden en zom verbarnt (2), ghedestrueirt ende gheraseirt; ende onder andere zo nam hy inne tcasteel dat men Gaida Cæsaris hiet ofte Clarinea, staende tusschen die rivieren van der Schelde ende van der Leye, daer men den witten godt sacrificie dede: twelcke was eenen Mercurius van zelvere ghemaect, achtervolghende die ordonnantie van Caius Julius Cæsar, ende van den prince Clarineus, dier successivelick fondateurs of waren meneghen tijt voor Christus gheboorte; zo dat tvoornoemde casteel naer hemlieden noch die voorscreve name behouden hadde, van die welcke die Wandelen, nu daer binnen ghecommen zijnde, niet meer weten en wilden; maer noemdent voort naer hemlieden Wand, ende in latine Wanda ofte Ganda, nu Gandavum ghenaemt : dat es die stede van Ghendt, daert voornoemt casteel teerste beginsele of was, ende wiert noch naerderhandt die abdie van Ste-Baefs: zo wy metter gracie Gods byder tijt noch breedere hooren zullen. Doen zo deden die Wandelen daer allomme haerlieder wapenen schilderen : twelcke was een zwart velt met een zelvere handtschoen in die middele (3). Dit aldus al ghedaen zijnde, zo hadden zy ooc gheerne tcasteel van Blandijn ofte Blandijnsberch inghenomen, staende wat zuudtwaert van den casteele voorzeit, daer men den afgodt Mars daghelicx sacrificie dede, volghende die eerste institutie van den prince Blandinus, die tzelve

(1) Ik lees Sueven, een volk dat met de Wandalen, Halanen, en andere germanische volken uyt de omstreken van den Donauw tegen Gallie was opgekomen. Men wil dat zy zich in de Zeeuwsche eylanden nedersloegen, en hier uyt den naem van Zeeuwen ontstaen is.

(2) Verbrand. (3) In het midden.

411.

zeer onlancx voor Christus gheboorte daer hadde ghedaen fonderene van tmateriael, commende van der ruine der stede van Doornijcke, doen Hostilia ghenaemt, naer Tullus Hostilius, die derden coninck van Roome, haren fondateur, die hy ghedestrueirt ende gheraseirt hadde; maer die Gotthen, die al Vranckerijcke duere zeere veele quaets ghedaen hadden, wierdenes (1) gheware, ende quamender jeghens (2) met zulck een macht van volcke, dat zy niet alleene tvoornoemde casteel en behielden (twelcke noch naerderhandt die abdie van St-Pieters wiert, zo wy noch hooren zullen), maer verdreven en verjoughen die Wandelen bovendien ooc uyt alle die voorscreve plaetsen ende De Wandalen forteressen, die zy onlancx daer te voren onder haerlieder subjectie ende onderdanicheit ghebrocht hadden; uytghesteken alleenelick tcasteel te Wand, daer men hemlieden in gheender maniere uyt ghecrijghen en conste, wat mer (3) toe dede: twelcke merckende die voornoemde Gotthen, maecten van stonden an twee stercke casteelen, Oorsprong van omme haerlieder voorscreven vianden by dees middele te bet (4) te mueghen wederstane; waer van teene naerderhandt gheworden es die stede van Oudenaerde, ende tandere die stede van Aelst.

versterken zich

te Want.

Audenaerde

en Aelst.

Anno IIII XX starf Marcomire, die eerste coninck van 420. Vranckerijcke, ende Pharamond, zijn zuene, wiert in zijn Pharamond. stede coninck ghecroont; die welcke maer thien jaer naer zijn vadere en leefde, ende zijn zuene Clodius, die ruwe ofte die ghehaerde, wiert coninck naer zijn dood.

Ende int jaer IIII XXXVI zo dede Amphiguisus, die heere van den lande van Buck, veel polderen ende schorren, waer hier, waer daer, omtrent der zeecant, ter note (5) brenghen, ende men wander (6) zulcke schoone vruchten up, dat een wondere was; hy hadde noch eeneghe andere

[ocr errors]

(1) Wierden zulks. —(2) Kwamen er tegen. (3) Men er. ― (5) Aenleggen, bewerken dat er genot, voordeel, uyt kome.

(4) Beter, meer.
(6) Won er.

436.

« PreviousContinue »