Page images
PDF
EPUB
[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]
[graphic][subsumed]

CRONIJCKE

VAN DEN LANDE ENDE GRAEFSCEPE

VAN

VLAENDEREN.

Er is aen de vereyschten der wet voor het recht van eygendom voldaen.

D. J.

De echte Afdruksels van het oorspronkelyk Handschrift van Despars zyn elk op nummer met het handteeken van den Uytgever hier onder geteekend.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[blocks in formation]

POORTERE ENDE INBOORLINCK DER STEDE VAN BRUGGHE, BACELIER IN DIE RECIITEN.

Van de jaeren 405 tot 1492.

VOOR DE EERSTE MAEL THANS IN HET LICHT GEGEVEN NAER HET OORSPRONKELYK HANDSCHRIFT,
EYGENDOM VAN M. den Burggrave de CROESER DE BERGES,

EN MET NOODIGE AENTEEKENINGEN OPGEHELDERD

DOOR J. DE JONGHE

Doctor in de Letteren en Wysbegeerte, Hoogleeraer by het Atheneum en de Vrye Genees-
kundige School te Brugge, Lid van verscheyde Tael- en Letterkundige Genootschappen.

TWEEDE UYTGAEF.

EERSTE DEEL.

Te Brugge,

BY DEN UYTGEVER, IN DE NOORDZANDSTRAET.

TE ROTTERDAM,

BY M' W. MESSCHERT.

1839.

« PreviousContinue »