Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

I.

МАТЕРІАЛЫ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ.

Cb.ist.drevn.ross. Jan. 29, 1324,

[ocr errors]

ПЕРЕПИСКА.

ГОСУДАРСТВЕННАГО КАНЦЛЕРА

ГРАФА

Н. П. РУМЯНЦЕВА

СЪ МОСКОВСКИМИ УЧЕНЫМИ.

СЪ ПРЕДИСЛОВІЕМЪ, ПРИМѢЧАНІЯМИ И УКАЗАТЕЛЕМЪ

Е. В. Барсова.

КО ДНЮ ПЯТИДЕСЯТИЛЕТНЯГО ЮБИЛЕЯ

РУМЯНЦОВСКАГО МУЗЕЯ.

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
« PreviousContinue »