Page images
PDF
EPUB

εὐθηνίᾳ αὐτοῦ, ὑπέρογκον ἦν, καὶ ὑπερήφανον, καὶ οὐχ ὅμοιον τῷ ἐὰν μὴ κύριος οικοδομήσῃ οἶκον, εἰς μάτην ἐκοπίασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, καὶ τὰ ἑξῆς, ἀλλ' ὅ γε ἱερὸς ἀπόςολος, ταῦτα εἰδὼς, 5 οὐκ ἐτόλμησεν φάναι· οὐ μὴ σαλευθῷ εἰς τὸν αἰῶνα, ἐπεφροντίκει δὲ λέγων· μήπως ἄλλοις κηρύξας, αὐτὸς ἀδόκιμος γένωμαι, καὶ παραινεῖ λέγων· μηδεὶς καυχάσθω ἐν ἀνθρώποις, ὁ δὲ καυ χωμενος, ἐν κυρίῳ καυχάσθω· καὶ· ὁ δοκῶν ἑςάναι, 10 βλεπέτω, μὴ πέσῃ. οὐ γὰρ ὁ ἑαυτὸν συνιςῶν, ἐκεῖ νός ἐςι δόκιμος, ἀλλ ̓ ἂν ὁ κύριος συνίζησιν· καὶ πάλιν ἡ προφητεία· μὴ καυχᾶσθε καὶ μὴ λαλεῖ τε ὑψηλὰ εἰς ὑπεροχὴν, μηδὲ ἐξελθέτω μεγαλο ῥημοσύνη ἐκ τοῦ ςόματος ὑμῶν. ̓Αλλὰ καὶ ὁ Σο15 λομῶν φησὶν· μὴ καυχάσθω τὰ εἰς αὔριον· οὐ γὰρ οἶδας, τὶ τέξεται ἡ ἐπιοῦσα· ὅ δε γε Δαβὶδ ἐν ἀγαθῶν εὐθηνίᾳ τῶν παρὰ θεῷ γενόμενος, καὶ ἐπὶ μέγα προκόψας ἀρετῆς, ἐτόλμησεν φάναι· οὐ μὴ σαλευθῷ εἰς τὸν αἰῶνα· διὸ καὶ παραχρῆμα παρ 20 ραλέλειπται ὑπὸ τοῦ συνεργοῦντος αὐτῷ τὰ ἀγα θὰ κυρίου, καὶ συμπλέκεται αὐτῷ πνεῦμα πονη ρὸν, ὅθεν φησὶν· ἐγὼ εἶπα ἐν τῇ εὐθηνίᾳ μου οὐ μὴ σαλευθῷ εἰς τὸν αἰῶνα· ἀπέςρεψας δὲ τὸ πρόσωπόν σου, καὶ ἐγενήθην τεταραγμένος· διδάσε 25 κων, ὅτι πρότερον εἰπὼν· οὐ μὴ σαλευθῷ εἰς τὸν αἰῶνα. μετὰ ταῦτα ἀποςρέφοντος τοῦ θεοῦ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ διὰ τὴν μεγαλοῤῥήμονα φωνὴν, ὁμολογεῖ τεταράχθαι. εἶτα ἐφεληθεὶς ἐπὶ τούτοις τὰ πάλαι κατορθώματα αὐτοῦ, οὐκέτι ἑαυτῷ, ἀλ30 λὰ τῷ θεῷ ἐπιγράφει, λέγων Κύριε, ἐν τῷ θελή

2ψeneri canJETL Jomoy, το 5ΕΖΟΥΜΑ CA троүднша ӡнждюштей, и прокоч. нъ чистый оўко се аплъ съвѣдый, не дьрзноү рєштн° нє ПОЗЫБАЮСА ВЪ Вѣкы, раждаӑше же рекый єда како мнѣмъ проповѣдавъ, самъ нейскоүCANS EXA, Η ο γητη ρεκμή· ΝΗΚΕΤΟ *ε AA HC ХВАЛИТЬСЯ ВЪ Улуѣхъ, хвалюй же са, бгӣ да са хвалить. й- мний састойте, да СА БЛЖДЄТЬ ΜΕ ΠΑΣΤΗ. НЕ БОЙЖЕ СА Йзвѣштаєть, тъ юсть йскоусьнъ, его жє Бгѣ извѣсть. плкы жє пророчьство НЕ ХВАЛНТЕСА, ин гӑйте высокыйхъ на велични, ни да йсходить вєльрѣчні йӡъ оўстъ кашнхъ. нъ й соломонъ ΛΕΥΕ ΜΕ ΥΒΑΛΗΤΕΙΑ Ha ofτρελή, με 50 вѣсн чьто родить оўтрєшьний. давндъ жє, ВЪ ОБИЛИН БААгынхъ бывъ отъ ба й на ΒΕАНУЬСТВО ДОБРОТЪ доспѣвъ, дьрзноү рєштн° нє ПОЗЫБАЮСА ВЪ вѣкн, й абні оставленъ бы б Πomara&ΤΑ ΓΟ ΝΑ ΒΛΑΓΟå ΜΟΥ ΓΑ, Η ΠΡΗΠΛΕтеса дхъ зълъ, тѣм же рєхє· азъ рѣхъ въ Окилий своёмы не поӡЫБЛЮСА ВЪ вѣкы. бтъвратн же лнце своё й Быхъ съматенъ, οργα, ο πρέσχε ρεκτ με ποΖΗΕΛΗΣΑ ΕΒ

Π

ΠΟΤΟΜΑ *ε, δκρατάωτον τον ΛΗΨΕ своё, келнхаваӑго радн гласа, исповѣдаєть, съMATBCA. TAYE of cux fui ors Toro, περвыйхъ оўжє оўправлений свойхъ не свойхъ въмѣнають гн, къ хотѣний твоёмь подаждь ΑΟΕΠΟΤΕ ΜΗ ΣΗΛΟΥ. erga το ωκρατη ΔΗΕ co — Быхъ сматЄнъ, тъгда разоүмѣхъ, ќко й

eam (Ps. 126.1.) etc. Sed Sanctus quidem Apostolus cum haec sciret, non ausus est dicere: non movebor in aeternum, sed cogitabat, dicens: Ne forte cum aliis praedicavero, ipse 5 reprobus efficiar (1. Corinth. 9. 27.); et admonet, dicens: Nemo glorietur in hominibus (1. Cor. 3. 21.), qui autem gloriatur, in Domino glorietur (1. Corinth. 1. 31.). Et: Qui videtur stare, videat, ne cadat (1. Cor. 8. 10. 12.). Non enim qui se ipsum commendat, ille probatus est, sed quem Deus commendat (2. Cor. 10. 18.). Et rursus 10 Prophetia: Ne gloriemini et ne loquamini alta nimis, neque exeant magnifica verba ex ore vestro.

Sed Salomon quoque dicit: Ne glorieris in crastinum; nescis enim, quid pariat dies sequens (Prov. 27. 1.). David vero cum res secundae evenissent a Domino, et ad magnam provectus esset virtutem, ausus est dicere: Non movebor in aeternum; quam ob rem statim relinquitur a Domino, qui bona ei suppeditabat, et ei conjungitur spi. ritui malo. Unde dicit: Ego autem dixi in abundantia mea, non movebor in aeternum; avertisti faciem tuam a me, et factus sum conturbatus (Ps. 29. 8.), docens, quod cum prius dixisset: Non movebor in aeternum; postea, avertente Deo faciem suam propter vocem magnificam,

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Ερώτησις.

Πόθεν ὁρῶμέν τινας πιςοὺς σωματικά πταίσματα ποιοῦντας, ὑπὸ δὲ τοῦ θεοῦ εὐερ γετουμένους καὶ κινδύνων διασωζομένους.

̓Απόκρισις.

Τὰ τοῦ θεοῦ κρίματα ἀκατάληπτά εἰσιν καὶ ἀνερευνητα, καὶ διὰ τοῦτο οὐ χρὴ κατακρίνειν ἄνθρωπον, ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης. Λέγει γοῦν ὁ ἐκκλησιαςής· ἔςι δίκαιος ἀπολλύμενος ἐν δι 5 καίῳ αὐτοῦ, καὶ ἔςιν ἀσεβής, μένων ἐν κακίᾳ αὐτοῦ. καὶ· εἰσὶ δίκαιοι, ὅτι φθάνει πρὸς αὐτοὺς ὡς ποίη· μα τῶν ἀσεβῶν, καὶ εἰσὶν ἀσεβεῖς, ὅτι φθάνει πρὸς αὐτοὺς ὡς ποίημα τῶν δικαίων. τινὲς μὲν γὰρ ἴσως τινὰ ἐλαττώματα θεωροῦνται 10 ἔχοντες, κρυπτῶς μεγάλα κατορθώματα πρὸς θεὸν ἐργαζόμενοι· καὶ παρ' ἡμῖν μὲν ἁμαρ τωλοὶ εἶναι νομίζονται, παρὰ δὲ θεῷ δίκαιοι τυγχάνουσιν. τινὲς δὲ ἐξ εὐχῶν προγονικῶν, ὡς Σολομῶν διὰτοῦ Δαβίδ, φιλανθρωπίας ἀξιοῦνται. 10 φησὶν γὰρ ὁ θεὸς πρὸς αὐτόν· ἀνθ' ὧν οὐκ ἐφύλαξας τὰς ἐντολὰς μου, καὶ τὰ προστάγματά μου, ἃ ἐνετειλάμην σοι, διαῤῥήσσων διαῤῥήξω τὴν βασιλείαν ἐκ χειρός σού, καὶ δώσω αὐτὴν τῷ δούλῳ σου. πλὴν ἐν ταῖς ἡμέραις σου οὐ ποιή 20 τω τοῦτο, διὰ Δαβίδ, τὸν πατέρα σου. ἄλλοι

[merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

Штвѣтъ.

обко

ЖНИ СЖДЬБЫ Недовѣдомы сять й мейспытаемы. да сєго радн не пОДОБАЄТЬ ОСЖЖДАТН УЛККА До дьне онаго. глеть о ко съборьникъ" ість правьдьникъ поГЫБАЙ въ правьдѣ его, й єсть нехьстивый прѣбывай ВЪ ЗЪЛОБѣ СВОєн. й сжть правьдьин, ќко постнжєть i акы тварь нєтьстнкыйхъ. й сѣть нетьстивий, ако постижєть до міхъ акы тварь правь дьныйхъ, дразни Бо прямь нѣкат прѣгрѣшенні видими сать нмѣштє, въ тайнѣ же велика оўправленні къ бор твораштє. въ NACK ΓΡΙΒΝΗ CAUITE MBHATLCA, of sa me carb правьдьин. дрѣзни же отъ молнтвъ радн роднтєльскъ, акы соломонъ давнѳл ради, уловѣколюбне ΔΙΚΗΣ ΠΟΛΟΥΥΗ. ΡEYE 50 ΚΙ ΝΕΜΟΥ ΓΕ· ΑΜε πε не съхрани заповѣдни мойхъ, тже тн ҳаповѣдахъ, развьргый, развьргоу уртво й ржкү тн, й дамь ράκη Τη, ἣ βαΜε ιέρακος κοσμος. δκανε ОБАЧЕ въ дѣнн твой не сътворю сего, давнѳл pagm, Αρογζηλ Ράχη, δια τοéro. προγχηἣ ΠΑΚΗ, ΜΗΝᾖ

[blocks in formation]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

πάλιν, νῦν μὲν πονηροὶ ὄντες, μετανοῆσαι δὲ γνησίως ἐν ὑφέροις μέλλοντες, ἤδη ἀπὸ τοῦ νῦν ὡς δίκαιοι παρὰ τῷ θεῷ προνοοῦνται, ὡς ὁ Παῦλος. ἕτεροι δὲ, μετανοίας ἕνεκα καὶ ἐπιςροφῆς, χρησό5 τητος θεοῦ ἀπολαύουσιν, ἥτις τοῖς μὴ συνιοῦσι καὶ σκληρυνομένοις, ἐφόδιον γίνεται τῆς ἐκεῖ τιμωρίας, ὡς ὁ κατὰ τὸν Λάζαρον πλούσιος, φησὶν γὰρ ὁ ἀπόςολος· ἀγνοῶν, ὅτι τὸ χρησὸν τοῦ θεοῦ εἰς μετάνοιάν σε ἄγει; κατὰ δὲ τὴν οκλη10 ρότητά σου καὶ ἀμετανόητον καρδίαν, θησαυρίζεις σεαυτῷ ὀργὴν ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς, καὶ ἀποκαλύψεως, καὶ δικαιοκρισίας θεοῦ, ὃς ἀποδώσει ἑκάςῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ. καὶ τοῦτο εἰδὼς ὁ θεῖος Δαβὶδ παραινεῖ λέγων· μὴ παραζήλου ἐν τῷ κατευόδου15 μένῳ ἐν τῇ ὁδῷ αὐτοῦ, ἐν ανθρώπῳ ποιοῦντι παρανομίαν. καὶ ὅτι οἱ ἁμαρτολοὶ ἀπολοῦνται, καὶ οἱ ἐχθροὶ τοῦ κυρίου, ἅμα τῷ δοξασθῆναι αὐτοὺς, καὶ ὑψωθῆναι, ἐκλείποντες ὡσεὶ καπνὸς ἐξέλιπον. καὶ ἐν τῷ ἀνατείλαι ἁμαρτολοὺς ὡσεὶ χόρτος 20 διέκυψαν πάντες οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν, ὅπως ἂν ἐξολοθρευθῶσιν εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. διὸ μὴ φοβοῦ ὅταν πλουτήσῃ ἄνθρω πος ἁμαρτωλός, καὶ πληθυνθῇ ἡ δόξα τοῦ οἴκου αὐτοῦ, ὅτι ὡσεὶ χόρτος ταχὺ ἀποξηρανθή 25 σονται, καὶ ὡσεὶ λάχανα χλόης ταχύ ἀποπεσοῦνται καὶ μαρανθήσονται· καὶ ζητήσεις τὸν τόπον αὐτοῦ, καὶ μὴ εὐρίσκων αὐτὸν, ἐρεῖς· πῶς ἐγένετο εἰς ἐρή μωσιν, ἐξάπινα ἐξέλιπεν, ἀπώλετο διὰ τὴν ἀνομίαν αὐτοῦ. ὡσεὶ ἐνύπνιον καταλείψας ἀλλοτρίοις τὸν

Alii rursus, qui nunc quidem sunt mali, postea autem vere ac sincere acturi sunt poenitentiam, jam nunc apud Deum reputantur tanquam justi, ut Apostolus Paulus. Alii, propter poenitentiam et conversionem, Dei fruuntur benig5 nitate, quae iis, qui non intelligunt et sunt indurati, existit viaticum illius, quod illic passuri sunt, supplicii, ut dives ille, qui in Lazarum fuit immisericors (Luc. 18. 19. 22. 23.). Dicit enim Apostolus: Ignoras, quoniam benignitas Dei ad poenitentiam te adducit? Secundum autem 10 duritiam tuam, et impoenitens cor, thesaurizas tibi iram in die irae, et revelationis justi judicii Dei, qui reddet unicuique secundum opera

ОÝБо ӡълн соүштє, покайтн же ся приснѣ хоташтЄ послѣжде, оўжє й нын акы правьдынн прѣдъ Богъмь прораӡоүмѣться, акы павьлъ. дроузни же, покатнни дѣлю й окрашТємні, БЛГОСТЫНЮ кожню приёмлють, вже не разоумѣштн имъ ожесточаштнімъса, готоВИЗНА БЖДЕТЬ ОНой мѣкы, тко же йже по Лаӡарн Богатый. рєхє бо апостолъ невѣдый, АКО БАГЫНА БЖНт на покайӡнь та ведеть. по ожестоханню жє твоёмоү й не покайньно оүмоү сьрдьцю, съготовайшєсє й отъкръвенні й правьдьняӑго сжда Бана, йже отъдасть комоүжьдо по дѣломъ ќго. и се кѣдый, БЖьскый давнѳъ ойхнть, рєкый не порьвьноүй оўправлю штокоў моуса въ пжён своёмь творашта БезаконнЁ. й йко грѣшьний погыбно ть, і вразн гӣн, йжє въславлённ БЖДЖТЬ й въӡвышаться, йштєза штє, акы дымъ. пакы иштеӡноүша, ќгда проӡабнзша грѣшѣнни, акы трава оўканжша, тко же да пого√Баться въ вѣкы вѣкамъ. да тѣмЬ О БО НЕ БОЙСА, ёгда обогатѣсть хакъ грѣшьный, йда о множиться оумножиться слава домоү ёго, ймь жє акы сѣно скоро йсъхноуть, йакы зелнё злахьное скоро бпадать, й оўванєть. й въӡнштєшн мѣста ёмоү, й не обращєшн ќго, й рєхєшн како Быша къ бпжстѣние вънєӡайном; йштєӡє, ПОГЫБЄ БЕӡаконні ради своего акы сънъ.

ejus (Rom. 2. 4-6.). Ideo divinus David recte monet, dicens: Noli aemulari in eo, qui prosperatur in via sua, in homine faciente injustitias (Ps. 36. 7.). Et: Quia Domini stapeccatores peribunt; inimici vero

tim, ut honorificati fuerint, et exaltati deficientes, quemadmodum fumus defecerunt (Psal. 36. 19. 20.). Et: Cum exorti fuerint peccatores sicutfoenum, et apparuerint omnes, qui operantur iniquitatem, ut intereant insaeculum saeculi (Ps.91.8.). Idcirco: Ne timueris, cum dives factus fuerit homo, et multiplicata fuerit gloria domus ejus (Ps. 48. 17.). Quoniam, tanquam foenum velociter arescent(36.2.)

[merged small][ocr errors][merged small]

Той Хрисосбной, ёк тiс про, Kopivious. В Златооўстайго, отъ того Ёже къ корннь

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
« PreviousContinue »