Page images
PDF
EPUB

fuerint, magna inducitur, in progressionis summa, jactura.

Secundum erit, ut ad exercendam facultatem aliquam, quo habitus comparetur, duo imprimis tempora observentur: alterum, quando animus optime fuerit ad rem dispositus; alterum, quando pessime; ut ex priore, plurimum in via promoveamus: ex posteriore nodos obicesque animi contentione strenua deteramus, unde tempora media facile et placide labentur.

Tertium erit illud præceptum, cujus Aristoteles obiter meminit; "Ut totis viribus" (citra tamen vitium) "nitamur in contrarium illius, ad quod natura maxime impellimur:" sicut cum in adversum gurgitis remigamus; aut baculum incurvum, ut rectum fiat, in contrarium flectimus.

Quartum præceptum ex illo axiomate pendet, quod verissimum est; animum ad quæcunque felicius trahi et suavius, si illud, quo tendimus, in intentione operantis non sit principale, sed tanquam aliud agendo superetur; quoniam ita fert natura, ut necessitatem et imperium durum ferme oderit. Sunt et alia multa, quæ utiliter præcipi possint, de regimine consuetudinis; consuetudo enim, si prudenter et perite inducatur, fit revera (ut vulgo dicitur) altera natura: quod si imperite et fortuito administretur, erit tanquam simia naturæ, quæ nihil ad vivum imitetur, sed inscite tantum et deformiter.

Similiter si de libris, et studiis, eorumque ad mores virtute et influentia, verba facere vellemus; numnam desunt plurima præcepta et consilia fructuosa, eo spectantia? Annon unus ex patribus, magna cum indignatione, poësim appellavit "vinum dæmonum;" cum revera progignat plurimas tentationes, cupiditates et opiniones vanas? Annon prudens admodum, et digna, quæ bene perpendatur, est sententia Aristotelis, "Juvenes non esse idoneos moralis philosophiæ auditores:" quia in illis perturbationum æstuatio nondum sedata est, nec tempore et rerum experientia consopita? Atque ut verum dicamus, annon ideo fit, ut scriptorum priscorum præstantissimi libri et sermones (quibus ad virtutem homines efficacissime invitati sunt; tam augustam ejus majestatam omnium oculis repræsentendo, quam opiniones populares, in virtutis ignominiam, tanquam habitu parasitorum indutas derisui propinando) tam parum prosint ad vitæ honestatem, et mores pravos corrigendos, quia perlegi et revolvi non consueverunt a viris ætate et judicio maturis, sed pueris tantum et tironibus relinquuntur? Annon et hoc verum est, juvenes multo minus politicæ quam ethicæ auditores idoneos esse, antequam religione et doctrina de moribus et officiis plane imbuantur: ne forte judicio depravati et corrupti, in eam opinionem veniant, non esse rerum differentias morales veras et solidas sed omnia ex utilitate, aut successu metienda; sicut poëta canit:

Prosperum et felix scelus virtus vocatur;"

[ocr errors]

et positive supponunt. Sic enim Machiavello dicere placet, "Quod si contigisset Cæsarem bello superatum fuisse, Catilina ipso fuisset odiosior:" quasi vero nihil interfuisset, præter fortunam solam, inter furiam quandam, ex libidine et sanguine conflatam, atque animum excelsum, et inter homines naturales maxime omnium (si ambitio abfuisset) suspiciendum. Videmus etiam ex hoc ipso, quam necessàrium sit, homines doctrinas pias et ethicas, antequam politicam degustent, plenis faucibus haurire: nimirum, quod qui in aulis principum, et negotiis civilibus, a teneris (ut aiunt) unguiculis innutriti sunt, nunquam fere sinceram et internam morum, probitatem assequantur: quanto minus si accesserit etiam librorum disciplina? Porro, et in documentis ipsis moralibus, vel saltem aliquibus eorum, annon cautio pariter est adhibenda, ne inde fiant homines pertinaces, arrogantes, et insociabiles? Juxta illud Ciceronis de M. Catone: " Hæc bona, quæ videmus, divina et egregia, ipsius scitote esse propria: quæ nonnunquam requirimus, ea sunt omnia non a natura, sed a magistris." Sunt et axiomata alia complura, de iis, quæ a studiis et libris hominum animis ingenerantur. Verum est enim quod dicit ille," Abeunt studia in mores :" quod pariter affirmandum de cæteris illis rebus, convictu, fama, legibus patriis, et reliquis, quas paulo ante recensuimus.

et rursus,

"Ille crucem pretium sceleris tulit, hic diadema.” Ac poëtæ quidem hæc satirice et per indignationem loqui videntur: At libri nonnulli politici idem serio

Cæterum animi quædam est cultura, quæ adhuc magis accurata et elaborata videtur, quam reliquæ. Nititur autem hoc fundamento: quod omnium mortalium animi, certis temporibus, reperiantur in statu perfectiore; aliis, in statu magis depravato. Hujus igitur culturæ intentio fuerit et institutum, ut bona illa tempora foveantur; prava vero tanquam ex calendario deleantur et expungantur. Ac bonorum quidem temporum fixatio duobus modis procuratur: votis, aut saltem constantissimis animi decretis, et observantiis, atque exercitationibus: quæ non tantum in se valent quantum in hoc, quod animum in officio et obedientia jugiter contineant. Malorum temporum obliteratio duplici itidem ratione perfici potest: redemptione aliqua, vel expiatione præteritorum, et novo vitæ instituto, veluti de integro. Verum hæc pars ad religionem plane spectare videtur; nec mirum ; cum moralis philosophia vera et genuina (sicut ante dictum est) ancillæ tantum vices erga theologiam suppleat.

Quamobrem, concludemus hanc partem de cultura animi cum eo remedio, quod omnium est maxime compendiosum et summarium, et rursus maxime nobile et efficax, quo animus ad virtutem efformetur, et in statu collocetur perfectioni proximo. Hoc autem est, ut fines vitæ actionumque deligamus, et nobis ipsis proponamus, rectos et vertuti congruos ; qui tamen tales sint, ut eos assequendi nobis aliquatenus suppetat facultas. Si enim hæc duo supponantur; ut et fines actionum sint honesti et boni, et decretum animi de iis assequendis et obtinendis fixum sit et constans; sequetur ut continuo vertat et efformet se animus, una opera, in virtutes omnes. Atque hæc certe illa est operatio, quæ natura ipsius opus referat, cum reliquæ, quæ diximus, videantur esse solummodo sicut opera manus. Quemadmodum enim statuarius, quando simulacrum aliquod sculpit

66

|

Hanc itaque moralis doctrinæ partem, de georgicis animi, jam absolvimus. In qua, si ex intuitu portionum ejus, quas perstrinximus, quis existimet, operam nostram in hoc tantummodo sitam esse, ut ea in artem seu doctrinam redigeremus, quæ ab aliis scriptoribus prætermissa sint, tanquam vulgata et obvia, et per se satis clara et perspicua; suo judicio libere utatur. Interim illud meminerit, quod ab initio monuimus, propositum a nobis esse, non rerum pulchritudinem, sed usum et veritatem sectari. Recordetur etiam paulisper commentum illud parabolæ antiquæ, de geminis Somni portis :

Insignis sane magnificentia portæ eburneæ ; tamen somnia vera per corneam commeant.

aut incidit, illius solummodo partis figuram effingit, | et malum." Verum ad similitudinem divinæ bonicirca quam manus occupata est, non autem cæterarum tatis aut charitatis aspirando, nec Angelus, nec homo, (veluti si faciem efformet, corpus reliquum rude unquam in periculum venit, aut veniet. Imo ad permanet et informe saxum, donec ad illud quoque hanc ipsam imitationem etiam invitamur : Diligite pervenerit) e contra vero natura, quando fiorem inimicos vestros, benefacite his, qui oderunt vos, et molitur, aut animal, rudimenta partium omnium orate pro persequentibus et calumniantibus vos, ut simul parit et producit: eodem modo, quando vir- sitis filii Patris vestri, qui in cœlis est, qui solem tutes habitu acquiruntur, dum temperantiæ incum- suum oriri facit super bonos et malos, et pluit super bimus, ad fortitudinem, aut reliquas parum profici- justos et injustos." Quin et in ipso archetypo namus; quando autem rectis et honestis finibus nos turæ divinæ, verba sic collocat religio ethnica (“ opdedicaverimus penitus et devoverimus, quæcunque timus, maximus;") Scriptura autem sacra pronunfuerit virtus, quam animo nostro commendaverint ciat; "Misericordia ejus super omnia opera ejus." et imperaverint fines illi, reperiemus nos jamdudum imbutos, et prædispositos habilitate et propensione nonnulla ad eam assequendam et exprimendam. Atque hic possit esse status ille animi, qui egregie ab Aristotele describitur; et ab eo, non virtutis, sed divinitatis cujusdam charactere insignitur. Ipsa ejus verba hæc sunt: "Immanitati autem consentaneum est, opponere eam, quæ supra humanitatem est, heroicam sive divinam virtutem." Et paulo post," Nam ut feræ neque vitium neque virtus est, sic neque Dei. Sed hic quidem status altius quiddam virtute est; ille aliud quiddam a vitio." Plinius certe secundus, ex licentia magniloquentiæ ethnicæ, Trajani virtutem, divinæ, non tanquam imitamentum, sed tanquam exemplar, proponit, cum ait: "Opus non esse hominibus, alias ad Deos preces fundere, quam ut benignos æque et propitiosos se dominos mortalibus præstarent, ac Trajanus præstitisset." Verum hæc profanam ethnicorum jac- Additamenti vice poni possit circa doctrinam tantiam sapiunt, qui umbras quasdam corpore majo- ethicam observatio illa; inveniri nimirum relationem res prensabant. At religio vera, et sancta fides et congruitatem quandam, inter bonum animi, et christiana, rem ipsam petit: imprimendo animis bonum corporis. Nam sicut bonum corporis constare hominum charitatem; quæ appositissime "vinculum diximus ex sanitate, pulchritudine, robore, ac volupperfectionis" appellatur, quia virtutes omnes simultate; sic animi bonum, si juxta moralis doctrinæ scita colligat, et revincit. Sane elegantissime dictum illud contemplemur, huc tendere perspiciemus, ut aniest a Menandro, de amore sensuali, qui divinum mum reddat sanum, et a perturbationibus immunem ; illum perperam imitatur: amor melior sophista lævo, pulchrum, verique decoris ornamentis excultum ; forad humanam vitam." Quibus innuit, morum decus tem, ac agilem ad omnia vitæ munia obeunda; denimelius ab amore efformari, quam a sophista et præ- que non stupidum, sed voluptatis et solatii honesti ceptore inepto, quem lævum appellat. Siquidem sensum vivide retinentem. Hæc autem, sicut in coruniversis suis operosis regulis et præceptionibus pore, ita et in animo raro simul omnia conjunguntur. hominem tam dextere et expedite effingere nequeat, Facile enim videre est multos, ingenii viribus et fortiut se ipsum et in pretio habeat, et se belle in omni- tudine animi pollentes, quos infestant tamen perturbabus componat, quam amor facit. Sic proculdubio, tiones; quorumque etiam moribus vix aliquid elegansi animus cujuspiam fervore charitatis veræ incen- tiæ aut venustatis aspergitur: alios, quibus abunde est datur, ad majorem perfectionem evehetur, quam per in moribus elegantiæ et venustatis, illis tamen non universam ethicam doctrinam; quæ sophiste pro- suppetit, aut probitas animi, ut velint, aut vires, ut fecto habet rationem, si cum altera illa conferatur. possint recte agere: alios, animo præditos honesto, Quinetiam, sicut Xenophon recte observavit, "Ca- atque a vitiorum labe repurgato, qui tamen nec sibi teros affectus, licet animum attollant, eum tamen ipsis ornamento sunt, nec reipublicæ utiles: alios, distorquere et discomponere per ecstases et excessus qui istorum fortasse trium compotes sunt, sed tamen suos: amorem vero solum, eum simul et dilatare et Stoica quadam tristitia et stupiditate præditi, virtutis componere." Sic omnes aliæ humanæ, quas admi- quidem actiones exercent, gaudiis non perfruuntur. ramur, dotes, dum naturam in majus exaltant, ex- Quod si contingat, ex quatuor istis duo aut tria alicessui interim sunt obnoxiæ: sola autem charitas quando concurrere, rarissime tamen fit, quemadmonon admittat excessum. Angeli, dum ad potentiam, dum diximus, ut omnia. Jam vero principale istud divinæ parem, aspirarent, prævaricatisunt, et cecide- membrum philosophiæ humanæ, quæ hominem conrunt: "Ascendam et ero similis Altissimo." Homo, templatur, quatenus ex corpore consistit atque anima, dum ad scientiam divinæ parem aspiraret, prævarica- sed tamen segregatum, et citra societatem, a nobis tus est, et lapsus: "Eritis sicut dii; scientes bonum pertractatum est.

"Sunt gemina Somni portæ, quarum altera fertur
Cornea, qua veris facilis datur exitus umbris:
Altera candenti perfecta nitens elephanto;
Sed falsa ad cœlum mittunt insomnia manes.

[ocr errors]

FRANCISCI

BARONIS DE VERULAMIO, VICE-COMITIS SANCTI ALBANI,

CAPUT PRIMUM.

DIGNITATE ET AUGMENTIS SCIENTIARUM.

DB

LIBER OCTAVUS.

AD REGEM SUUM.

Partitio doctrinæ civilis, in doctrinam de conversatione ; doctrinam de negotiis; et doctrinam de imperio, sive republica.

VETUS est narratio, rex optime, convenisse complures philosophos solenniter, coram legato regis exteri, atque singulos pro virili parte sapientiam suam ostentasse; ut haberet legatus, quæ referret de mirabili sapientia Græcorum. Unus tamen ex eorum numero silebat, et nihil adducebat in medium: adeo ut legatus ad eum conversus diceret; "Tu vero quid habes, quod referam ?" Cui ille; "Refer" inquit" regi tuo, te invenisse apud Græcos aliquem, qui tacere sciret." Equidem oblitus eram, in hac artium synopsi, artem tacendi interserere: quam tamen (quoniam plerunque desideretur) exemplo jam proprio docebo. Etenim, cum me tandem ordo rerum ad illud deduxerit, ut paulo post de arte imperii tractandum sit, cumque ad tantum regem scribam, qui perfectus adeo in ea arte sit magister, ipsamque ab incunabulis suis hauserit: nec omnino immemor esse possim, qualem apud majestatem tuam locum sustinuerim : consentaneum magis existimavi, me ipsum tacendo de hac re, apud majestatem tuam, quam scribendo, probare. Cicero vero, non solum artis, verum etiam eloquentiæ cujusdam, quæ in tacendo reperiatur, meminit. Cum enim sermones nonnullos suos, cum alio quodam, ultro citroque habitos, in epistola quadam ad Atticum commemorasset, sic scribit: "Hoc loco, sumpsi aliquid de tua eloquentia; nam tacui." Pindarus vero (cui illud peculiare est, animos hominum inopinato, sententiola aliqua mirabili, veluti virgula divina, percutere) hujusmodi quidpiam ejaculatur: "Interdum magis afficiunt non dicta, quam dicta." In hac parte igitur, tacere, aut, quod silentio proximum est, brevis admodum esse decrevi. Verum, antequam ad artes imperii perveniam, haud pauca de aliis doctrinæ civilis portionibus sunt præmittenda. Scientia civilis versatur circa subjectum, quod cæterorum omnium maxime est materiæ immersum:

ideoque difficillime ad axiomata reducitur. Sunt tamen nonnulla, quæ hanc difficultatem levant. Primo enim, quemadmodum Cato ille censorius de Romanis suis dicere solitus est: "Ovibus eos similes esse, quarum gregem integrum minore quis molestia ageret, quam unam aliquam : quoniam si paucas ex grege, ut rectam ineant viam, propellere possis, cæteræ ultro sequentur." Similiter, hoc quidem respectu, ethicæ munus est quodammodo illo politicæ difficilius. Secundo proponit sibi ethica, ut animus bonitate interna imbuatur, et cumuletur: at civilis scientia nihil amplius postulat præter bonitatem externam: hæc enim ad societatem sufficit. Itaque non raro accidit, ut regimen sit bonum, tempora mala: siquidem in sacra historia illud non semel occurrit (cum de regibus bonis et piis narretur) " sed adhuc populus non direxerat cor suum ad Dominum Deum patrum suorum." Itaque, et hoc quoque respectu, duriores partes sunt ethicæ. Tertio, hoc habent respublicæ, ut tanquam machinæ grandiores tardius moveantur, nec sine magno molimine; unde haud tam cito labefactantur: sicut enim in Ægypto septem anni fertiles, steriles septem sustentarunt; ita in rebuspublicis priorum temporum bona institutio efficit, ut sequentium errores non statim perniciem inferant: at singulorum hominum decreta, et mores, magis subito subverti solent. Hoc denique ethicam gravat, politicæ succurrit.

Scientia civilis tres habet partes, juxta tres societatis actiones summarias; doctrinam de conversatione; doctrinam de negotiis; et doctrinam de imperio sive republica; tria siquidem sunt bona, quæ ex societate civili homines sibi parare expetunt : solamen contra solitudinem, adjumentum in negotiis, et protectio contra injurias. Suntque istæ tres prudentiæ plane inter se diversa, et sæpenumero disjuncta; prudentia in conversando, prudentia in negotiando, et prudentia in gubernando.

Enimvero, quod ad conversationem attinet, illa certe affectata esse non debet, at multo minus neglecta; cum prudentia in ejus moderamine, et decus quoddam morum in se ipsa præ se ferat, et ad negotia, tam publica, quam privata, commode administranda, plurimum juvet. Etenim sicut actio oratori

tanti habetur (licet sit externum quiddam) ut etiam | debet, ut sit in usu communi: rursus, ut non sit illis alteris partibus, quæ graviores et interiores nimis delicata aut sumptuosa: deinde, ita conficividentur, anteponatur; eodem fere modo, in viro enda, ut si qua sit in animo virtus, eam exhibeat civili, conversatio, ejusque regimen (utcunque in maxime conspicuam; si qua deformitas, eandem exterioribus occupetur) si non summum, at certe suppleat et occultet: postremo, et super omnia, ne eximium locum invenit. Quale enim pondus habet sit nimis arcta, atque ita animum angustet, ut ejusvultus ipse, ejusque compositio? Recte poëta: dem motus in rebus gerendis cohibeat et impediat. Verum hæc pars scientiæ civilis de conversatione eleganter profecto a nonnullis tractata est, neque ullo modo tanquam desiderata reponi debet.

"C Nec vultu destrue verba tuo."

Poterit enim quis vim orationis vultu labefactare, et
plane prodere. Quin et facta, non minus quam verba,
vultu pariter destrui possint, si Ciceroni credamus ;
qui, cum fratri affabilitatem commendaret erga pro-
vinciales, non in hoc eam potissimum sitam dixit, ut |
aditus præberet ad se faciles, nisi etiam vultu ipso
comiter accedentes exciperet. "Nil interest habere
ostium apertum, vultum clausum." Videmus quo-
que Atticum, sub primum Ciceronis cum Cæsare
congressum, bello adhuc fervente, diligenter et serio
Ciceronem per epistolam monuisse, de vultu et gestu
ad dignitatem et gravitatem componendis. Quod si
tantum possit oris et vultus solius moderatio, quanto
magis sermo familiaris, et alia, quæ ad conversatio-
nem pertinent? Atque sane summa et compendium
decori et elegantiæ morum in hoc fere sita sunt, ut
quasi æqua lance et propriam dignitatem et aliorum
metiamur et tueamur: quod etiam non male ex-
pressit T. Livius (licet alii rei intentus) eo personæ
charactere: "Ne," inquit," aut arrogans videar,
aut obnoxius: quorum alterum est alienæ libertatis
obliti, alterum suæ." Ex contraria vero parte, si
urbanitati et elegantiæ morum externæ impensius
studeamus, transeunt illæ in affectationem quandam
deformem et adulterinam. "Quid enim deformius
quam scenam in vitam transferre?" Quinetiam,
licet in excessum illum vitiosum minime prolaban-
tur, temporis tamen nimium in hujusmodi leviculis
absumitur, animusque ad curam ipsarum, magis
quam oportet, deprimitur. Ideoque sicut in acade-
miis, adolescentes literarum studiosi, at sodalium
congressibus plus satis indulgentes, moneri soleant
a præceptoribus, "Amicos esse fures temporis:" sic
certe assidua ista, in conversationis decorum, animi
intentio, magnum gravioribus meditationibus furtum
facit. Deinde, qui primas adeo in urbanitate obti-
nent, et ad hanc rem unam quasi nati videntur, hoc
fere habent, ut sibi ipsis in illa sola complaceant, et
ad virtutes solidiores et celsiores vix unquam aspi-
rent: quando e contra, qui sibi in hac parte defectus
sunt conscii, decus ex bona existimatione quærunt:
ubi enim adest bona existimatio, omnia fere decent;
ubi vero illa deficit, tum demum a commoditate
morum atque urbanitate subsidium petendum est.
Porro, ad res gerendas, vix gravius aut frequentius
reperias impedimentum, quam hujusce decori externi
curiosam nimis observationem, atque illud alterum,
quod huic ipsi inservit; nimirum, anxiam temporis
atque opportunitatem electionem. Egregie enim
Salomon: " Qui respicit ad ventos, non seminat;
qui respicit ad nubes, non metit." Creanda siqui-
dem nobis est opportunitas sæpius quam opperien-
da. Ut verbo dicamus, urbana ista morum compo-
sitio, veluti vestis animi est, et proinde vestis com-
moditates referre debet. Primum enim talis esse

·

CAPUT SECUNDUM.

Partitio doctrinæ de negotiis, in doctrinam de occasionibus sparsis, et doctrinam de ambitu vitæ. Exemplum doctrinæ de occasionibus sparsis, ex parabolis aliquibus Salomonis. Præcepta de ambitu vitæ.

DOCTRINAM de negotiis partiemur in doctrinam de occasionibus sparsis, et doctrinam de ambitu vitæ : quarum altera universam negotiorum varietatem complectitur, et vitæ communis tanquam amanuensis est; altera, ea tantum, quæ ad propriam cujusque fortunam amplificandam spectant, excerpit, et suggerit; quæ singulis pro intimis quibusdam rerum suarum tabellis aut codicillis esse possint. Verum antequam ad species descendamus, aliquid circa doctrinam de negotiis in genere præfabimur. Doctrinam de negotiis, pro rei momento, tractavit adhuc nemo; cum magna, tam literarum, quam literatorum, existimationis jactura. Ab hac enim radice pullulat illud malum, quod notam eruditis inussit; nimirum, eruditionem et prudentiam civilem raro admodum conjungi. Etenim si quis recte advertat, ex prudentiis illis tribus, quas modo diximus ad vitam civilem spectare, illa conversationis ab eruditis fere contemnitur, tanquam servile quiddam, atque insuper meditationibus inimicum. Quod vero ad illam de republica administranda; sane si quando rerum gubernaculis admoveantur eruditi, munus suum non incommode sustinent; verum ea promotio contingit paucis. De prudentia autem negotiandi (qua de nunc loquimur) in qua vita humana plurimum versatur, nulli omnino libri conscripti habentur; præter pauca quædam monita civilia in fasciculum unum aut alterum collecta, quæ amplitudini hujus subjecti nullo modo respondent. Etenim si libri àliqui extarent de hoc argumento, sicut de cæteris, minime dubitaverim, quin viri eruditi, aliquo experientiæ manipulo instructi, ineruditos, licet diutina experientia edoctos, longe superarent, et proprio illorum (quod dicitur) arcu usi, magis e longinquo ferirent.

Neque vero est cur vereamur, ne scientiæ hujus tam varia sit materia, ut sub præceptionibus non cadat: multo siquidem angustior est, quam illa reipublicæ administrandæ scientiæ; quam tamen apprime videmus excultam. Hujus generis prudentiæ apud Romanos, optimis temporibus, extitisse videntur nonnulli professores. Testatur enim Cicero moris fuisse, paulo ante sua secula, ut senatores, prudentia et rerum usu maxime celebres (Coruncanii, Curii, Lælii, et alii) statis horis in foro deambularent, ubi civibus copiam sui facerent et consule

.

promptu nihil habeas: adeo ut optimum semper fuerit, aliquid in præsentia, et e re nata, in excusationem tui adducere. Tertio, ut fiat prorsus responsio: responsio, inquam, non mera confessio, aut mera submissio, sed aliquid apologiæ et excusationis inspergatur: neque enim aliter tutum est facere, nisi apud ingenia valde generosa et magnanima; quæ rara admodum sunt. Sequitur posteriore loco, ut responsio sit mollis, minime præfracta aut aspera.

"6

rentur, non de jure, sed de negotiis omnigenis: | ciosam quandam defensionem meditari, cum in veluti de filia elocanda, sive de filio educando, sive de prædio coëmendo, de contractu, accusatione, defensione, aut alia quacunque re, quæ in vita communi interveniat. Ex quo liquet, prudentiam quandam esse consilium dandi, etiam in negotiis privatis, ex universali rerum civilium cognitione et experientia promanantem; quæ exerceatur quidem in casibus particularibus, extrahatur autem ex generali casuum consimilium observatione. Sic enim videmus in eo libro, quem ad fratrem conscripsit Q. Cicero "De petitione consulatus" (quem unicum a veteribus habemus, quantum memini, tractatum de negotio aliquo particulari) quanquam ad consilium dandum, de re tum præsenti, potissimum spectaret, plurima tamen contineri axiomata politica, quæ non usum solum temporarium, sed normam quandam perpetuam circa electiones populares præscribant. In hoc genere autem nihil invenitur, quod ullo modo comparandum sit cum aphorismis illis, quos edidit rex Salomon; de quo testatur Scriptura cor illi fuisse instar arenæ maris:" sicut enim arenæ maris universas orbis oras, circundant, ita et sapientia ejus omnia humana, non minus, quam divina complexa est. In aphorismis vero illis, præter alia magis theologica, reperies liquido haud pauca præcepta et monita civilia præstantissima, ex profundis quidem sapientiæ penetralibus scaturientia, atque in amplissimum varietatis campum excurrentia. Quoniam vero doctrina de occasionibus sparsis (quæ doctrinæ de negotiis portio est prior) inter desiderata reponimus, ex more nostro paulisper in illa immorabimur: atque exemplum ejusdem, ex aphorismis sive parabolis illis Salomonis desumptum, proponemus. Neque vero quis, ut arbitramur, nos merito sugillare possit, quod ex scriptoribus Sacræ Scripturæ aliquem ad sensum politicum trahamus: equidem existimo, si extarent commentarii illi Salomonis ejusdem, de natura rerum (in quibus "de omni vegetabili, a musco super murum ad cedrum Libani," itemque de animalibus, conscripsit) non illicitum esse, eos secundum sensum naturalem interpretari: quod idem nobis liccat in politicis.

EXEMPLUM

PORTIONIS DOCTRINE DE OCCASIONIBUS SPARSIS, EX PARABOLIS ALIQUIBUS SALOMONIS.

PARABOLA I.

"Mollis responsio frangit iram."

EXPLICATIO.

Si incendatur ira principis vel superioris adversus te, et tuæ jam sint loquendi partes, duo præcipit Salomon: alterum ut fiat responsio, alterum ut eadem sit mollis. Prius continet tria præcepta. Primo, ut caveas a silentio tristi et contumaci: illud enim aut culpam totam in te recipit, ac si nihil habeas, quod respondere possis; aut dominum occultæ iniquitatis insimulat, ac si aures ejus, defensioni licet justæ, non paterent. Secundo, ut caveas a re comperendinanda, neque tempus aliud ad defensionem postules: hoc enim aut eandem notam inurit, quam prius (nimirum dominum tuum nimia mentis perturbatione, efferri) aut plane significat, te artifi

PARABOLA II.

"Servus prudens dominabitur in filium 'stultum ; et partietur hæreditatem inter fratres."

EXPLICATIO.

In omni familia turbata et discordi, semper exurgit aliquis servus, aut humilis amicus, præpotens, qui pro arbitro se gerat, ad lites familiæ componendas; cuique, eo nomine, et familia tota et dominus ipse sint obnoxii. Ille, si suam rem agat, familiæ mala fovet et aggravat; sin fidelis revera fuerit et integer, plurimum certe meretur: adeo ut etiam tanquam inter fratres haberi debeat, aut saltem procurationem hæreditatis accipere fiduciariam.

PARABOLA III.

"Vir sapiens, si cum stulto contenderit, sive irascatur, sive rideat, non inveniet requiem."

EXPLICATIO.

Monemur sæpius, ut congressum imparem fugiamus; eo sensu, ne cum potioribus decertemus. At haud minus utile est monitum, quod hic exhibet Salomon, Ne cum indigno contendamus. Iniqua enim prorsus sorte hæc res transigitur. Siquidem si superiores simus, nulla sequitur victoria; si superemur, magna indignitas. Neque juvat etiam, in hujusmodi contentione exercenda, si interdum veluti per jocum agamus, interdum cum fastu et contemptu. Nam quocumque nos vertamus, leviores inde efficiemur, neque commode nos explicabimus. Pessime autem fit, si hujusmodi persona, quacum contendimus (ut Salomon loquitur) aliquid affine habeat cum stulto; hoc est, si sit audaculus et temerarius.

PARABOLA IV.

"Sed et cunctis sermonibus, qui dicuntur, ne accommodes aurem tuam, ne forte audias servum tuum maledicentem tibi."

EXPLICATIO.

Vix credi possit, vitam quantum perturbet inutilis curiositas circa illas res, quæ nostra intersunt: nimirum, quando secreta illa rimari satagimus, quæ detecta et inventa ægritudinem quidem animo inferant, ad consilia autem expedienda nihil juvent. Primo enim sequitur animi vexatio et inquietudo, cum humana omnia perfidiæ et ingratitudinis plena sint. Adeo ut, si comparari possit speculum aliquod magicum, in quo odia et quæcunque contra nos ullibi commoventur, intueri possemus, melius nobis foret, si protinus projiceretur et collideretur. Hujusmodi enim res, veluti foliorum murmura sunt, et brevi

« PreviousContinue »