Page images
PDF
EPUB

Les diphtongues et voyelles longues qui ne sont pas accentuées mais voisines des autres syllabes accentuées comptent pour brèves :

ὁ λαβὼν ζωὴν αἰωνίαν

Évidemment, c'est l'art métrique populaire qui a été ainsi protégé comme le rythme dans les chants latins des églises romaines.

Voici le texte qui a été publié par MM. GRENFELL et HUNT dans les Amherst Papyri, Pars I, London, 1900, p. 23-28.

Transcription du papyrus:

[...]α.υνθνανειποσ' : αθανατ [21 lettres perdues] νατονζωηνιναλαβησ
βαρυνθεσμον εφυγεσανομου[:]βα[20 1. ]ινικαυτον προσαγαπην
γαμονηλυθεσβασιληος : γαμονκ.ν. [..]λ. [14 1.]. ϊναμησαφενισης
δυστρημασιμηκετιλαλει : διχατωνεπισει [15 1.]. [...]...ολας
ερχονται τινε σ ́ προβατίνοις : ενσχημασινεσωθενλ[ 13 1.]. τεμακρόθεν
ζητίζησαι μεθαγιων : ζ[ . ]τίζωὴν ἔναλαβη : ζη[ 15 1.] φύγη
ηνεμαθεσελπιδακρατι : ηνωρι[.]ενσεοδεσποτη [14 1.].λον

θσηλυθενπολλακομισασ : θανατο[.]τριτοπηματελεσα [11 1.]. ετι... αδουσ
ισοπαθωνεπιτούτοις : ἵπωνοτινωταπαρέχω : ϊνα. θαν[. . ]ουπεριπεση

10 καλαεισινταθεσματούθυ : καταπαντατυποισυπομεν[..] : καληνζωην ναλαβησ
λουσαμενοσενιορδανη : λουσαμενοσενιτυποισ : λουτρον . ]ο καθαρσιονέχει
μεινασεπιραζετοενορι : μεγαλωσδυποπα θ' ουνομου....νησαυτοσειη
νυνειργασαικληρονομιασ : νυνκερονεχ[..]σοτι[. . .]νυντοισπινωσινμεγαλοσ
ξενοσειπενθσδιατρεφιν : ξενουσκαμηδυνμενουσ : [...... ]ετοπυριναφυγή
15 ανεπεμψενπατηρϊναπαθη : ολαβων ζωηναι[.]νια[.....]ρατοσαθανασιασ
παισινδ[.]υηγγελίζελεγων πτωχοι βασιλιανε...[.....]ειναικληρονομι ασ'
ραπιζ[.....]ενιτυποισ : ροπηνιναπανταπαρεχει. · ]ανατονινολεση

......

συθα[....]ναστασινιδησ : συτοφωσιναιωνι[.]νι[.... . .].φωτωνιναλαβησ τα[.]εα[. . . . αυλαλυπομένων : τα δεσκιρτηματα..[9 1.]ρφοβερονπαρανόμοισ 20 υποτη[.]χαρινηλθεσακοπως : υπακουεπένησιν [14 1.]νοσμηκετιλαλι [14 1. ]τιτοπυφοβερονείσαιχρον [16 1.] οπυρπαρανομοισ

1

[221. ]χσκαιστεμαθαγιω [13 1. ]πυρπαρανομοισ

[231. ]ων ψαλμουσμεθαγιων : ψυχην.[.]τεπαντοτετρεφειν
[22 1. ] : ωνελαθεσμηκετιλαθησ : ωνειπενσοιϊναλαβησ

25 [23 1. ]ανατονουκετιδυνη

Voici un essai de restitution de notre texte :

1 [...]..υν θεόν αν . . . . .

Αθάνατοι - Αθά]νατον ζωὴν ἵνα λάβης.

2 Βαρὺν θεσμὸν ἔφυγες ἀνόμου Βαυλωνίου! - Βου! χαὐτὸν πρὸς ἀγάπην 3 Γάμον ἤλυθες βασιλῆος Γάμον κυρίου! - Γουντίνα μή σ' ἀφανίσης.

1 Δυσὶ ῥήματι μηκέτι λάλει, Δίχα τῶν ἐπιστού! Δυσίωνίου ολας.

5 Ἔρχονταί τινες προβατίνοις Ἐν σχήμασιν ἔσωθεν λύκοι, Ἐπιγνώσεσθε] τε μακρόθεν. 6 Ζήτει ζῆσαι μεθ ̓ ἁγίων, Ζ[ή]τει ζωὴν ἵνα λάβη <>, Ζή[τει τὸ πῦρ ἵνα] φύγη <s>. 7 Ἣν ἔμαθες ἐλπίδα κράτει· Ην ὥρισέ σ(οι) ὁ δεσπότης Ἡμέραν οὐδενὶ δῆ]λον.

8 Θεός ήλυθε πολλά κομίσας. Θανάτο[υ] τριτόπημα τελέσαις Θυνίου ζουν ους

10

12

13

Ἰησοῦ)ς ὁ παθὼν ἐπὶ τούτοις εἰπὼν ὅτι νῶτα παρέχω ἵνα μὴ θαν[τ]ῳ περιπέση «ε Κάλ' εἰσὶ τὰ θεσμὰ τοῦ ()(εο)ῦ· Κατὰ πάντα τύποις ὑπομέν[ει] Καλὴν ζωὴν ἵνα λάβης. Λουσάμενος ἐν Ἰορδάνῃ, Λουσάμενος ἐνὶ τύποις, Λουτρόν [τ]ὸ καθάρσιον ἔχει.

Μείνας ἐπειράζετ ̓ ἐν ὄρει. Μεγάλως δ' υπό του! Μο!-!--αὐτός εἴη<s>.

Νῦν ἔργασαι κληρονομίας, Νῦν καιρὸν ἔχεις ὅτι [δίδως] Νῦν τοῖς πεινῶσι μεγάλως.

14 Ξένους εἶπε θ(εο)ς διατρέφειν, Ξένους κα<ί> μή δυν<α>μένους [Ξένιζε τὸ πῦρ ἵνα φύγη <>.

15

16

Ὃν ἔπεμψε πατὴρ ἵνα πάθῃ, Ὁ λαβὼν ζωὴν αἰ[ω]νί[αν, Ὁ λαβὼν κράτος ἀθανασίας. Παισὶν δ' [ε]ὐηγγέλιζε λέγων· Πτωχοὶ βασιλείαν λάβωσιν Παῖδες] εἶναι κληρονομίας.

17 Ραπισμένος] ἐνὶ τύποις Ῥοπὴν ἵνα παντὶ παρέχῃ [Ρήξας θάνατον ἵν ̓ ὀλέσῃ.

18

Σὺ θα[νών ἵ]ν ̓ ἀνάστασιν ἴδης, Σὺ τὸ φῶς ἵν ̓ αἰώνι[ο]ν ἴ[δης, Σὺ θ(εο)ν] φώτων ἵνα λάβης.

19 Τὰ [δ'] ἀ[νάπ]αυλα λυπο<u>μένων, Τὰ δὲ σκιρτήματ ̓ ἀπίστοις, Τὸ δὲ πῦρ φοβερὸν

20

21

παρανόμοις.

Ὑπὸ τὴ[ν] χάριν ἦλθες ἀκόπως· Υπάκουε πένησιν [αἰτοῦσιν, Ὑπερηφάνως μηκέτι λάλει. Φοβερόν και ἐστι τὸ πῦρ, Φοβερόν εἰς ἀεὶ χρόνον, Φοβερόν γε τὸ πῦρ παρανόμοις. 22 [Χριστός vulu! -] Χριστὸς καὶ στέμμαθ ̓ ἁγίω[ν Χ(ριστὸς καὶ πῦρ παρανόμοις. [κονίου! - Γάλλων ψαλμοὺς μεθ ̓ ἁγίων Ψυχὴν [λέ]γε πάντοτε τρέφειν.

23

24

[ocr errors]

2 Ιονίου! -] Ων ἔμαθες μηκέτι λάθῃ τῶν εἶπέν σοι ἵνα λάβης.

25 [Μαθὼν δὲ τὰ γράμματα ταῦτα τρεῖν θ]άνατον οὐκέτι δύνῃ.

Les restitutions du texte sont ducs à MM. Grenfell et Hunt; seulement j'ai suppléé des lacunes dans les lignes 5, 7, 16, 17, 19, 22, 23 et 25.

[ocr errors]

Dans la 1r ligne, on peut lire après θεόν) αν ειν οσ'; le trait à la fin marque le commencement d'un nouveau vers, cf. 1. 21 πυρ'.

L. 2. A cause des circonstances métriques, il faut changer l'ordre des mots βαρὺν ἔφυγες θεσμὸν ἀνόμου αυτου του! -. Après la lacune, on peut hésiter γ? n? a?

dans la legon : ]ινικαυτον, etc.

L. 3. Les éditeurs comparent saint Matthieu vi, 16 ἀφανίζουσιν γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν.

L. 5. Cf. saint Matthieu vni, 15 ψευδοπροφητῶν οἵτινες ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασι προβάτων, ἔσωθεν δέ εἰσιν λύκοι ἄρπαγες. J'ai restitué ἐπιγνώσεσθε d'après saint Matthieu vir, 16, 20.

L. 7. Cf. ὁρίζει ἡμέραν Epitre aux Hébreux tv, 7; ὁρίσαι τοὺς καιρούς Actes des Apôtres xvII, 26.

PATR. OR. T. IV.

14

[ocr errors]

L. 8. On peut lire à la fin de la ligne ].εtipn. adous.

L. 10. Le mètre semble être celui-ci : xxλź ɛiotv tà DεGμà TOυ AεQŨvuluuluulu et dans l. 11 : λουσάμενον ἐν Ἰορδάνῃ Ιονίων

L. 16. Lisez παισὶν δ ̓ εὐηγγέλιζε λέγων Ιονίου! - ; έλωσι est le subjonctif enployé pour le futur comme il l'est souvent dans le grec du moyen âge. L. 18. Cf saint Jean 1, 17 To Taтpòs twv pótwv (Grenfell-Hunt). L. 19. oxiρthμata est le tressaillement comme dans le néo-grec.

TRADUCTION

1. «... Afin que tu reçoives la vie éternelle.

2. Tu as échappé à la constitution de l'Injuste, 3. Tu es venu à la noce du roi.

4. Ne parle pas d'une manière ambiguë.

5. Il y en a qui viennent en habits de brebis étant au dedans des loups; vous les connaîtrez de loin.

6. Tâche de vivre avec les saints, tâche afin que tu reçoives la vie, tâche afin que tu échappes à l'enfer.

7. Tiens-toi à l'espérance que tu as connue. Personne ne connaît le jour que Dieu t'a fixé.

8. Dieu est arrivé portant (le salut) après avoir vaincu la mort d'une triple victoire.

9. Jésus a souffert pour cela disant : J'offre mon dos (aux plaies) afin que tu reçoives la vie.

10. La loi de Dieu est belle; qu'elle soit l'exemple à suivre afin que tu reçoives la bonne vie.

11. (Jésus) lavé dans le Jourdain, lavé comme exemple (du baptême), a le bain de l'innocence.

12. Il restait à la montagne où il fut induit en tentation.

13. C'est maintenant que tu peux devenir héritier. Maintenant est le temps que tu donnes, maintenant, richement aux pauvres.

14. Dieu a commandé de donner de la nourriture aux mendiants; sers les mendiants et les faibles pour que tu échappes à l'enfer.

15. (Jésus est celui) que le Père a envoyé pour qu'il souffre, qui a la vie éternelle, qui a la gloire de l'immortalité.

16. Il a évangélisé les enfants en disant: Les pauvres auront le règne (du ciel), deviendront fils héritiers.

17. Fouetté comme exemple, pour que tu aies la prépondérance dans tout, il a brisé (les chaînes) de la mort pour qu'elle n'existe plus.

18. Afin que tu voies après ta mort la résurrection, afin que tu voies la lumière, afin que tu aics une place chez le père de la lumière.

19. Jésus est le repos pour ceux qui sont affligés, il est l'épouvante pour les incroyants], il est le feu épouvantable pour les injustes.

20. Tu es arrivé à la faveur sans peine. Entends les mendiants, s'ils t'implorent. Ne parle pas fièrement.

21. Le feu (de l'enfer) est épouvantable, il est affreux pour jamais, il est affreux pour les injustes.

22. Christ... est le soutien des saints, Christ est l'enfer pour les injustes. 23.... Si tu parles des psaumes avec les saints, sois persuadé que c'est toujours la nourriture de l'âme.

24. ... N'oublie pas ce que tu as appris, afin que tu reçoives ce que Dieu t'a promis. [Si tu as appris cette écriture, il ne te faut plus tressaillir] devant la

mort. »

CONSIDÉRATIONS FINALES

En ce qui concerne l'histoire du christianisme, la papyrologie nous a donné de précieux renseignements au point de vue de l'histoire de la propagation de la Bonne Nouvelle, de l'accroissement rapide de l'Église, du mouvement de l'esprit chrétien, de l'histoire de la littérature chrétienne et du texte de la sainte Écriture.

Nous rencontrons les vestiges du Christianisme dans les régions de l'Égypte les plus diverses, dans le Faioum, à Oxyrhynchos, dans la Haute-Égypte; partout où il y a des papyrus il y a aussi des vestiges du christianisme déjà dès le 11o et le siècle. La correspondance chrétienne entre Rome et le Faioum nous montre l'unité et l'immense grandeur du monde chrétien dès le 11° siècle. Le nom de Jésus-Christ est respecté même par la superstition païenne. Plusieurs actes datant de la persécution rappellent à notre mémoire un des plus lugubres épisodes de l'histoire.

La littérature chrétienne au 11o et au 1° siècles fut féconde et répandue : on trouve des fragments de traités et de commentaires théologiques connus et inconnus, des ouvrages savants ainsi que des ouvrages populaires. Il est très important de remarquer que, grâce aux papyrus, l'histoire diplomatique et paléographique du texte du Nouveau Testament remonte presque au no siècle, moins de cent cinquante ans après la rédaction des originaux.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

ERRATUM

· Page 103, [9], av.-dern. ligne, au lieu de « saint Jean aux Romains », lire « saint Paul aux Romains ».

LES PROCÉDÉS DOREL PARIS. 30.0215 C.O.L

« PreviousContinue »