Page images
PDF
EPUB

* P fol. 3 r.

γισεν εἰς πρόσωπον τοῦ ὕδατος λέγων· Στῆθι' ἐπὶ τοῦ τόπου, καὶ εὐθέως ἔστησαν οἱ που ταμοί, κ(αὶ) ὑψώθη ἡ κεφαλὴ τοῦ ὕδατος ὡς ἀνδρομήκων [δέκα].

3

2

* Καὶ λέγει ὁ ἅγιος ἀρχιστράτηγος* πρὸς τὸν δοῦλον τοῦ θ(εο)ῦ ̓Αρχιππον· Βλέπεις, ὅσιε, τὴν δύναμιν τοῦ Θ(εο)ῦ; Ὁ δὲ λέγει· Ναι, κύριέ μου. Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν πάλιν δ ὁ ἀρχιστράτηγος· Μὴ φοβηθῆς, ὅσιε, τὴν ἀπειλὴν τοῦ ὕδατος.

7

9

5

Καὶ καθάπερ Μωσῆς ἐν τῇ ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ ἐκτείνας τὴν χεῖρα διὰ τῆς ῥάβδου τὴν θάλασσαν διεχώρισεν, οὕτως καὶ ὁ μέγας ο Μιχαὴλ ὁ ἀρχιστράτηγος ἐκτείνας τὴν δεξιὰν * Β p. 306. αὐτοῦ [ἐν] δείγματί, φησιν, ῥάβδον 10 κατέχων, * ἔδωκεν εἰς κεφαλὴν τῆς στερεᾶς πέτρας, καὶ εὐθέως ἐρράγη ἀπὸ πέραν ἕως πέραν '', καὶ ἀπὸ ἄνωθεν ἕως κάτω. Ὁ ' δὲ ἦχος τῆς ῥαγείσης πέτρας ἐγένετο ὡσεὶ βρονταὶ ἑκατὸν 18, καὶ ἐσείσθη πᾶσα ἡ γῆ ἐκείνη. Εἶπεν δὲ πρὸς τὸν 10 δοῦλον τοῦ θ(εο)ῦ ὁ ἀρχιστράτηγος· Βλέπεις ' τὴν δύναμιν τοῦ θ(εο)ῦ; Ὁ δὲ λέγει· Ναι, κ(ύρι)έ μου, βλέπω τὰ θαύματα καὶ τὴν δύναμιν τοῦ συνεργοῦντός σοι

44

15 Θεοῦ.

Τότε ἐκτείνας τὴν δεξιὰν αὐτοῦ πάλιν [ἐσφράγισεν τῷ χάσματι κάτω καὶ] 10 εὐλόγησεν 17 λέγων· Ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ 18 [συντριβήσεται πᾶσα νόσος καὶ πᾶσα μαλακία καὶ φαρμακεία

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

gradum in eodem loco et confestim ab impetu suo stetit aqua.' Mira autem res valde facta est et vehementer stupenda, postque Jordanis divisionem inusitata '. Exaltata est denique aqua' ante archangeli vestigia in modum montis, terribile dictum! in altitudine ' quasi cubitis quadraginta.

Dixitque ad hominem Dei archangelus Cernisne, vir justissime, Dei virtutem atque potentiam ? Et ille : Etiam, domine, inquit. Et summus archangelus : Ne ergo timeas, ait, ab impetu aquarum istarum, neque formides.

Et statim, sicuti quondam Moyses in mari rubro extensa manu per virgam mare divisit, sic etiam princeps magnus Michahel domini archangelus, suam terribilem extendens dexteram in exemplo quodammodo illius, virga summitatem præfati illius percussit lapidis, qui statim scissus est et divisus hinc inde per totum et a summo usque deorsum et usque in abyssum. Sonus autem vehemens in scissura illius factus est quasi centum tonitrua, et terræmotus exstitit ingens per universam terram illam,' chaos denique magnum ibi factum est, ita ut a nullo possit homine intueri quo fine clauditur '. Tunc archangelus * fol. 226 Domini ad beatum ait Archippum : Conspicis, homo Dei, * virtutem magnaliaque omnipotentis? Et sanctus : Etiam, Domine mi, video, inquit, mirabilia magna et virtutem cooperantis Omnipotentis tibi Dei.

[ocr errors]

Iterum extensa manu signavit chaos illud, benedixitque et ait: In loco isto omnes curabuntur langores et omnes infirmitates,' omnisque adversa valetudo et omnia hinc malefitia extirpentur ', universaque figmenta vel ver

καὶ ἐπαοιδία καὶ πᾶσα ἐνέργεια τοῦ πονηροῦ. Ἐνταῦθα οἱ πεπεδημένοι λυθήσονται καὶ οἱ ὀχλούμενοι ὑπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων, καὶ οἱ ἀσθενοῦντες ἰαθήσονται καὶ πᾶς ὅστις καταφύγῃ ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ ἐν πίστει καὶ φόβῳ ἐπικαλούμενος Πατέρα καὶ Υἱὸν καὶ ἅγιον Πνεῦμα καὶ Μιχαὴλ τὸν ἀρχιστράτηγον, μὰ τὸ τοῦ θεοῦ ὄνομα καὶ τὸ ἐμὸν, οὐ μὴ ἐξέλθῃ

2

5 λυπούμενος, ἡ δὲ χάρις τοῦ θεοῦ]* * καὶ ἡ δύναμίς μου ἔσται ἐπισκιάζουσα ἐνταῦθα ἐν ὀνό- * Pfol. 3 γ'. ματι τοῦ Πατρὸς καὶ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος.

3

3

Οἱ δὲ ἐχθροὶ ἡμῶν οἱ * ἑστῶτες καὶ βλέποντες ἡμᾶς ἀπολιθωθήτωσαν ἐκεῖ ἕως ἂν οἱ * Β p. 307. ποταμοὶ καταποντίσωσιν τὸ ἁγίασμά μου. Τότε λέγει πρὸς τὸν ἅγιον 5 Ἄρχιππον· Εἴσελθε, ὅσιε, εἰς τὰ δεξιά μου. Καὶ εὐθέως ἔστη ἐν τοῖς δεξιοῖς τοῦ ἀρχιστρατήγου. Ἐπάρας δὲ 10 τὴν φωνὴν αὐτοῦ ὁ ἀρχάγγελος Μιχαήλ λέγει πρὸς τὰ ὕδατα. Ακοντίσατε ὑμεῖς ἐν τῇ χώνῃ ταύτῃ καὶ ἔστε 10 χωνευόμενοι'' ἐν τῷ χάσματι τούτῳ καὶ βρυχώμενοι ἕως

1. Fin de la lacune. 2. Β add. καὶ ἁγιάζουσα.

[ocr errors]

3. om. Β.

4. ἀπολιθοθ. Ρ; un ms. ajoute, comme le latin, que ce prodige se voit encore : καὶ ἵστανται στύλοι μέχρι τῆς σήμερον (M. Bonnet, thèse, p. vii)

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

sutia diabolicæ fraudis, hic obligati solvantur et inergumines curentur, et ex diversis infirmitatibus ad sospitatem transferantur. Et omnis quicumque ad locum confugerit istum et fide non ficta et veritate Patrem invocaverit Filiumque et Spiritum sanctum et Michahelis intercessionem archangeli, per nomen itaque meum, non regredietur hinc tristis, sed hylaris ad propria gaudensque repedabit. Gratia autem Dei et virtus meaque protectio erit ad obumbrandum locum istum et protegendum tutumque servandum in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

yo a.

Inimici autem nostri eminus stantes nos qui aspiciunt fiunt illuc tanquam lapides, quoadusque aqua horum fluminum demergat subvertatque sanctuarium meum.' Qui statim lapides effecti, ad indicium virtutis ejus sic permanent usque in præsentem diem '. Ait ergo ad Dei famulum: Convertere, homo Dei, et sta mihi a dextris. Qui statim accessit et stetit a dextris. Deinde ad aquas fluminum illorum conversus archangelus Domini: Præcipitate, inquit, vosmetipsos* in herebo isto et eritis absorbendo, rugientes frementesque, *fol. 226 fluentes usque ad terminum sæculi, pro eo quod contra me venire præsumpsistis. Sanctissimi vero loci hujus erit gloria et veneratio per Jesum Christum Dominum nostrum. Hæc cum dixisset gloriosissimus archangelorum princeps, cœpit diffluere aqua cum ingenti fremitu per concava baratri illius et in tantam labitur profunditatis immensitatem ut a nullo penitus possit hominc intueri, sed tantummodo sonus infinitus quasi de profundo auditur. Prætergresso vero loco ubi oratorium situm est plus minus quasi unius sagittæ cursu, rursus ab imo exterius super terram egrediens emanavit. Et ita demum, per proprium vadens alveum perficit suum, ut liquido omnibus patescat quantum illic angelica operata sit virtus. Tanta denique et tam magnifica ibi cotidie

3

τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος', ἀνθ' ὧν κατ ̓ ἐμοῦ ἡτοιμάσθητες, καὶ ἔσται ἡ δόξα τοῦ ἁγίου τόπου τούτου διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος νῦν καὶ ἀεί 4.

1. Β om. τοῦ αἰ. 2. -ται Ρ.

. 3. B add. διαπαντός.

- 4. B add. καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

patrantur miracula, beneficia et diversarum sanitates infirmitatum, ut nullus ambigat fidelium angelicam illuc indesinenter adesse frequentiam, quod Dominus noster Jesus Christus per merita et intercessionem beatissimi archangeli Michahelis usque in hodiernum diem operari non desinit, ad laudem et gloriam sui nominis', cui est cum æterno Patre et vivificante Spiritu sancto honor et gloria, virtus et potentia per infinita sæcula sæculorum. Amen.

TABLE DES NOMS PROPRES

[ocr errors]

Nous renvoyons à la page et à la ligne. Histoire de saint Pacôme, p. 425 à 511; Histoire de saint Jean-Baptiste, p. 526 à 541; Miracle de saint Michel, p. 547 à 562.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« PreviousContinue »