Page images
PDF
EPUB

nuit, per semetipsum enútrit, nec alteri tradit per hoc tibi rursum persuadens, quod carnem tuam assúmpsit. Ne torpeámus igitur tanta digni charitáte, et honore putáli. Nonne vidétis,quanta promptitúdine párvuli papillas capiunt, et quanto impetu lahia ubéribus infigunt? Accedámus cum tanta nos quoque alacritáte ad hanc mensam : quinimmo cum longe majóri trahámus, tamquam infántes lacténtes, spíritus grátiam; et unus sit nobis dolor hac esca privári.

FERIA TERTIA.

De Actibus Apostolorum. Lectio j. Cap. 14. quidam vir Lystris in

[blocks in formation]

N sacerdóte Melchisedech sacrificii Domínici sacraméntum præfigurátum vidé– mus, secundum quod Scriptúra divína testátur, et dicit: Et Melchisedech rex Salem prótulit panem, et vinum : Fuit autem sacerdos Dei sum

E firmus pedibus sedebat, mi, et benedixit Abraham

claudus ex útero matris suæ, qui numquam ambulaverat. Hic audivit Paulum loquéntem. Qui intuitus eum, et videns, quia fidem habéret, at salvus fieret, dixit magna voce: Surge super pedes tuos rectus. Et exilivit, et ambulábat. Turbæ autem, cum vidissent quod fécerat Paulus, levavérunt vocem suam Licaonice, dicéntes: Dii símiles facti hominibus descendérant ad nos. Et vocábant Barnabam Jovem, Paulum vero Mercúrium : quóniam ipse erat dux verbi.

Lectio ij.

ACERDOS quoque Jovis, qui Serat ante civitátem, tauros, et corónas ante jánuas áfferens, cum pópulis volébat sacrificáre. Quod ubi audiérunt Apóstoli Bárnabas, et Paulus, conscissis túnicis suis, exiliérunt in turbas,

Quod autem Melchisedech ty. pum Christi portáret, declárat in Psalmis Spíritus sanctus, ex persóna Patris ad Filium dicens : Ante luciferum génuite: Tu es sacerdos in ætérnum secundum ordinem Melchisedech. Qui ordo útique hic est de sacrifício illo véniens, et inde descéndens, quod Melchisedech sacérdos Dei summi fuit, quod panem et vinum obtulit, quod Abraham benedixit.

FERIA QUARTA.
De Actibus Apostolórum.

Lectio j. Cap. 45. URREXERUNT autem quidam S de hæresi Pharisæórum qui crediderunt, dicentes: Quia opórtet circumcidi eos, præcipere quoque serváre legem Moysi. Conveneruntque Apóstoli, et seniores vidére de verbo hoc. Cum autem magna conquisitio fieret,

surgens Petrus dixit ad eos: Viri fratres, vos scitis, quóniam abantíquis diébus Deus in nobis elégit, per os meum audire Gentes verbum Evangélii, et crédere. Et, qui novit corda Deus, testimónium perhibuit, dans illis Spíritum sanctum, sicut et nobis: et nihil discrévit inter nos, et illos, fide purificans corda eórum.

Lectio ij.

UNC ergo quid tentátis Deum, imponere jugum super cervices discipulorum, quod neque patres nostri, neque nos portáre potuimus? Sed per grátiam Dómini Jesu Christi crédimus salvári quemádmodum et illi. Tácuit autem omnis multitúdo: et audiebant Barnabam, et Paulum narrantes, quanta Deus fecisset signa, et prodigia in Géntibus per eos. Et postquam tacuérunt, respóndit Jacóbus, dicens: Viri fratres, audite me. Simon narrávit, quemadmodum primum Deus visitavit súmere ex Géntibus pópulum nómini

suo.

Ex libro sancti Ambrósii Epíscopi de Sacraméntis. Lectio iij. Lib. 4. Cap. 4. UCTOR Sacramentórum quis est, nisi Dóminus Jesus? De cœlo ista Sacraménta venérunt consilium enim omne de cœlo est. Vere autem magnum est, et divínum miráculum, quod pópulo pluit Deus manna de cœlo et non laborábat populus, et manducabat. Tu forte dicis Meus panis est usitátus. Sed panis iste, pa

nis est ante verba Sacramentórum : ubi accésserit consecrátio, de pane fit caro Christi. Hoc igitur astruámus. Quómodo potest, qui panis est, corpus esse Christi? Consecratióne. Consecratio igitur quibus verbis est, et cujus sermónibus? Dómini Jesu.

IN OCTAVA

CORPORIS CHRISTI. IN I. NOCTURNO. De Actibus Apostolórum. Lectio j. Cap. 15. reædificábo tabernáculum Phæc revertitur, et David, quod décidit: et díruta ejus reædificábo, et érigam illud: ut requirant cæteri hominum Dóminum, et omnes gentes, super quas invocátum est nomen meum, dicit Dóminus, fáciens hæc. Notum a sæculo est Domino opus suum. Propter quod ego júdico non inquietáre eos, qui ex Géntibus convertúntur ad Deum, sed scribere ad eos, ut ab stineant se a contaminatió→ nibus simulacrórum, et fornicatióne, et suffocatis, et sánguine.

[blocks in formation]

fratres, his qui sunt Antióchiæ, et Syriæ, et Cilícia frátribus ex Géntibus, salútem. Quóniam audivimus, quia quidam ex nobis exeuntes, turbavérunt vos ver bis, everténtes ánimas vestras, quibus non mandávimus placuit nobis colléctis in unum, eligere viros, et mittere ad vos cum charíssimis nostris Barnaba et Paulo, hominibus, qui tradiderunt ánimas suas pro nómine Dómini nostri Jesu Christi.

Lectio iij.

ISIMUS ergo Judam, et Si

Mlam, qui et ipsi vobis verbis

réferent eadem. Visum est
enim Spirítui sancto, et no-
bis, nihil ultra imponere vo-
bis óneris, quam hæc ne-
cessária: ut abstineátis vos
ab immolatis simulacrórum,
et sanguine, et suffocato, et
fornicatione, a quibus custo→
diéntes vos, bene agélis.
Valéte, Illi ergo dimissi, des-
cendérunt Antiochiam: et,
congregáta multitúdine, tra-
didérunt Epístolam.

IN IL NOCTURNO.
Sermo sancti Augustínia
Epíscopi.
Tract. 26. in Joan. post
medium.

Lectio iv.

XPONENS nobis Apóstolus

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

UJUS rei Sacraméntum, id

est, unitátis córporis, et sánguinis Christi, alicubi quotídie, alicubi certis intervállis diérum, in domínica mensa præparátur, et de mensa dominica súmitur; quibusdam ad vitam, quibusdam ad exitium. Res vero ipsa, cujus et Sacraméntum est, omni hómini ad vitam, nulli ad exítium, quicúmque

E Paulus hunc panem ejus particeps fuerit.

Unus panis, inquit, unum corpus multi sumus. O sacraméntum pietatis, o signum unitátis,o vinculum charitátis? Qui vult vivere, habet ubi vivat, habet unde vivat: accédat, credat, incorporé tur, ut vivificétur. Non abhórreat a compage membróORD. PRÆDIC. P. II.

IN III. NOCTURNO. Léctio sancti Evangélii secúndum Joánnem. Lectio vij. Cap. 6.

N illo témpore: Dixit Jesus turbis Judæorum: Caro mea vere est cibus; et sanguis meus vere est potus. Et réliqua. 194

eli

12

Homília sancti Augustíni

Epíscopi.

Tr. 26. in Joan. circa med. TON Sicut manducavérunt

NON patres vestri manna et

1

mórtui sunt.Quare manducavérunt,et mórtui sunt? Quia quod vidébant, credebant: quod non vidébant, non intelligébant. Ideo patres vestri, quia similes estis illórum.Nam quantum pértinet, fratres mei, ad mortem istam visibilem, et corporálem, numquid nos non morimur, qui manducamus panem de cœlo descendéntem? Sic sunt mórtui et illi, quemadmodum et nos sumus morituri, quantum attinet, ut dixi, ad mortem hujus córporis visibilem, atque carnálem.

[blocks in formation]

ne buccélla domínica venénum fuit Judæ ? Et tamen accépit. Et, cum accépit, in eum inimicus intrávit : non quia malum accépit, sed quia bonum male malus accépit. Vidéte ergo, fratres : panem cœléstem spiritáliter manducate, innocéntiam ad altare apportáte. Peccáta, etsi sunt quotidiana, vel non sint mortífera; antequam ad altáre accedátis, atténdite quod dicátis: dimitte nobis débita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Si dimittis, dimittétur tibi: secúrus accéde, panis est, non venénum.

FERIA SEXTA

POST OCT. CORP. CHRISTI, Incidit Festum SS. Cordis Jesu,quod habet Lect. Propr. SABBATO.

De Actibus Apostolórum.
Lectio j. Cap. 19.
ENTAVERUNT autem quidam

ducávit manna et Moyses, Tet de circumeuntibus Ju

manducávit manna et Aaron, manducávit manna et Phinees, manducavérunt ibi multi, qui Dño placuérunt, et mórtui non sunt.Quare? Quia visibilem cibum spiritáliter intellexérunt, spiritáliter esuriérunt, spiritáliter gustavérunt, ut spiritáliter satiaréntur. Nam et nos hódie accipimus visibilem cibum sed aliud est Sacraméntum, áliud est virtus Sacraménti.

Lectio ix.

CAM multi de altári accípiunt, et moriúntur, et accipiendo moriúntur ! Unde dicit Apóstolus: Judícium sibi mandúcat, et bibit. Non

dæis exorcistis, invocáre super eos, qui habébant spíritus malos, nomen Dómini Jesu, dicéntes: Adjúro vos per Jesum, quem Paulus prædicat. Erant autem quidam Judæi Sceva príncipis Sacerdótum septem filii, qui hoc faciébant. Respóndens autem spiritus nequam, dixit eis: Jesum novi, et Paulum scio: vos autem qui estis ?.. Lectio ij.

Tinsiliens in eos homo, in

quo erat dæmónium péssimum, et dominátus ambórum, invaluit contra eos, ita utnudi, et vulneráti effúgerent de domo illa. Hoc autem notum factum est omni

bus Judæis,atque Gentilibus, qui habitábant Ephesi; et cécidit timor super omnes illos, et magnificabátur nomen Dómini Jesu. Multique credéntium veniébant confiténtes, et annuntiántes actus suos.

Lectio iij.

ULTI autem ex eis, qui fuerant curiósa sectáti, contulerunt libros, et com→ bussérunt coram ómnibus : et, computatis prétiis illórum, invenerunt pecuniam denariórũ quinquaginta mil lium. Ita fortiter crescebat Verbum Dei, et confirmaba tur. His autem explétis, propósuit Paulus in spíritu, transita Macedónia, et Achája ire Jerosolymam, dicens: Quóniam postquam fúero ibi, oportet me et Romam vidére. RR. Fer. Misericordiam, etc. quæ habent. infra Hebdom. prim. post Oct. Trinit. pag. 455 dicant. hodie, nisi Fest. occurrat.

DOMINICA PRIMA
POST OCTAVAM TRINITATIS.
RITUS, ET ORDO

DICENDI OFFICIUM DIVINUM.

AD VESPERAS.

[ocr errors]

Sicque per y. Deus in adjutórium, etc. inchoent.omn. Horæ, et Laudes, nisi aliter suis locis sit signatum.

Deinde dicantur quinque Psalmi, et totidem Añæ prout positæ suntin Psalt. pag. 99. quæ etiam dici debent in omnibus Sabb. per Annum, cum de Dom. agitur.

Capitulum. 2. Cor. 1. ENEDICTUS Deus, et Pater Dómini nostri Jesu Chri

sti, Pater misericordiárum, et Deus totius consolationis : qui consolátur nos in omni tribulatióne nostra. . Deo grátias.

1

Sieque ad omnia Capitula respondeatur semper Deo grátias.

Deinde dic. . ij. Dóminus, qui eripuit me de ore leónis,et de manu béstiæ liberávit me,

Ipse me eripiet de manibus inimicórum meórum.

Postea f. Misit Deus misericórdiam suam, et veritátem suam: ánimam meam eripuit de médio catulórum leónum.

Deinde repet. ultima pars Ipse me. Postea dicatury, Spiritui sancto. Ultimo repet. Glória Patri, et Filio, et Ipse me eripiet.

Schoentur Vesp.: seer, die. ABBATO præcedenti sic inPater noster. Quo dicto clare dic. y. Deus in adjutórium meum intende., Domine adj. adjuvándum me festina.

Et tunc muniant se Fratres signo Crucis, quod etiam facient ad omnes alias Horas. Glória Patri, et Filio, et Spiritui sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in sæcula sæcu→ lórum. Amen, allelúia.

Et hoc modo dicitur . in
Vesp., nisi aliter signetur.
Hymnus.

lux beáta Trinitas,

Et principális únitas: Jam sol recédit ígneus, lnfúnde lumen cordibus. Te mane laudum carmine, Te deprecémur véspere: Te nostra supplex glória Per cuncla laudet sæcula.

« PreviousContinue »