Page images
PDF
EPUB
[graphic][merged small][merged small]

SUMMORUM PONTIFICUM

PRO EDITIONE HUJUS BREVIARII.

V. septimo Idus

Panno 1568, significat causam edendi hujus Breviarii, Tempe ad tollen

dam orandi varietatem.

Enarrat ea, quæ in hac re præstitere Paulus et Pius nomine Quarti, et quam ipse adhiberi operam curavit, ex Decreto Concilii Tridentini.

Tollit et abolet omnino Breviarium à Cardinale Sanctæ Crucis composi tum, quod erat brevissimum. Item alia Breviaria Romana, et alia, quæ ex institutione vel consuetudine legitima non superant ducentos annos.

Permittit tamen ut antiquiora ducentis annis possint mutari in hoc Breviarium, iis omissis, si Episcopus et universum Capitulum consentiant. Revocat omnes permissiones, consuetudines, statuta, privilegia, licenjas, et indulta precandi et psallendi more et ritu prædictorum Breviarioum suppressorum.

Præcipit observari hoc Breviarium in toto orbe, cum exceptione 200 an orum, de qua supra.

Statuit in eo nihil mutandum, addendum, et detrahendum.

Obligat quosque, qui tenentur Horas Canonicas recitare, ut hoc utantur Breviario, aliàs non satisfaciant muneri suo.

Jubet omnibus Prælatis, ut hoc introducant tam in Choro, quàm extra Chorum.

Tollit peccati obligationem, quæ erat recitandi in Choro Officium parvum beatæ Mariæ Virginis et Defunctorum, Psalmos Pœnitentiales, et Graduales, juxta Rubricas Breviarii.

Hortatur ut recitentur eadem, propositis Indulgentiis dierum centum recitantibus Officium parvum beatæ Mariæ Virginis et Defunctorum: quinquaginta recitantibus Psalmos Pœnitentiales et Graduales, quando Rubrica ea præscribant.

Non tamen tollit laudabilem consuetudinem, ubi est, recitandi Officium parvum beatæ Mariæ Virginis in Choro, imò eamdem confirmat, et tandem tempus decernit obligationis ad usum Breviarii post ejusdem publica.

tionem.

C

LEMENS VIII. Bulla, quæ incipit Cùm in Ecclesia, data Romæ die 10 Maji anno 1602, declarat se per viros pios et eruditos Breviarium Romanum à Pio V. editum, et progressu temporis in multis depravatum, examinasse, et in statum pristinum restituisse, illudque sic restitutum in Typographia Vaticana imprimi et divulgari jussisse. Prohibet ne alibi imprimatur nisi juxta exemplar Vaticanum, et habita Ordinariorum licentia, sub pœna excommunicationis latæ sententiæ. Interdicit sub iisdem pœnis usum Breviariorum impressorum absque tali Ordinariorum licentia in scriptis, quæ fidem faciat de collatione facta prædictorum Breviariorum cum Originali Romano: cujus etiam licentia copia initio vel in calce cujusque Breviarii semper imprimatur. Prædictis Ordinariis prohibet ne aliquid addi, vel detrahi permittant; et hoc sub pœna excommunicationis, suspensionis à divinis, ac interdicti ab ingressu Ecclesiæ. Verumtainen in gratiam pauperum, Breviaria hactenus impressa vendere, apud se retinere, ac illis uti permittit.

URBANUS VIII. Bulla, quæ incipit Divinam Psalmodiam, data Romæ die 25 Januarii anno declarat se, piorum doctorumque virorum adhibita cura, Breviarium à Pio V. editum, et à Clemente VIII. recognitum,

à pluribus mendis expurgasse: Hymnos ad metri et latinitatis regulas revocasse in Psalmis et Canticis interpunctionem editionis vulgatæ restituisse : Sermones, Homilias et Sanctorum historias, collatis veteribus manuscriptis, recognovisse. Quamobrem jubet ut juxta hanc correctionem Romæ imprimatur, alibi juxta Romanum exemplar excudatur, servatis conditionibus in suprascripta Clementis Bulla enumeratis, quas fere iisdem verbis repetit, adjungens easdem conditiones servandas in impressione eorum, quæ à Breviario Romano ortum habent, cujusmodi sunt Missalia, Diurnalia, Officia parva beatæ Mariæ Virginis, Officia majoris Hebdomadæ, et alia id genus.

Ex Decretorum Registro S. Rituum Congregationis hæc ad Breviarium Romanum attinent.

ACRA Rituum Congregatio declaravit et decrevit non potuisse post Bul

[ocr errors]

neque posse

tam Sæculares quàm Regulares, addere Kalendariis, etiam propriis, Sanctorum Officia, nisi ea duntaxat, quæ Breviarii Romani Rubricis, vel sacræ Rituum Congregationis, seu Sedis Apostolicæ licentia conceduntur: neque propria auctoritate, quovis prætextu, mutare ritum, qui habetur in Kalendario Romano seu Rubricis Breviarii, in altiorem ritum : neque extendere coneessa Officia de loco ad locum.

Item vetuit et prohibuit celebrari per totam civitatem vel Diœcesim etiam de cujuscumque Ordinarii auctoritate, Festum cum Officio, eò quòd în loco adsit Ecclesia Parochialis, vel Regularis, vel Abbatialis, aut aliqua Reliquia; sed tantùm in ipsius Sancti Ecclesia titulari, seu ubi asservatur corpus, aut insignis Reliquia, et non alibi.

Insignes autem Reliquias declaravit esse caput, brachium, crus, aut illam partem corporis, in qua passus est Martyr, modò sit integra et non parva, et legitimè ab Ordinariis approbata.

De sanctis Episcopis locorum, Martyribus, civibus, et aliis Festis, de quibus in Kalendario Romano, seu Rubricis Breviarii nihil habetur, uti etiam de Beatis nondum canonizatis, nihil propria auctoritate constituatur, sed omnino consulatur sacra Rituum Congregatio.

Decretum quoque nuper editum super electione Sanctorum in Patronos, et impressum, omnino servetur.

Et hæc omnia decrevit, statuit, et mandavit, innovando pœnas Consti tutionis S. Pii V. respectivè.

Facta demum relatione horum Decretorum sanctissimo D. N. Urbano Papæ VIII, ea laudavit et approbavit, atque ab omnibus ubique sub prædictis pœnis servari præcepit, nec non in novis Breviariis de mandato Sanctitatis suæ imprimendis apponi jussit.

Loco + Sigilli.

T. TEGRIMIUS,
Episc. Assiens. Secretarius.

Eadem pro Sanctis ad libitum.

ADEM Sacra Rituum Congregatio, habita die 2 Decembris 1673, statuit

ad libitum in posterum non

esse transferenda, si eorum festivitas incidat in diem Dominicam, vel aliquam diem Festorum mobilium; sed tunc illo anno eorum Officia esse omittenda. Quod ipsum postea Innocentius Papa XI. in Congregatione habita 24 Januarii 1682 generali Decreto confirmavit, et extendit insuper

etiam ad Octavas et Natilitia Sanctorum, de præcepto in aliqua Religione vel Diœcesi, ex indulto Apostolico recitanda. Ita ut ne quidem dictis Festis vel Octavis Festa ad libitum tunc incidentia possint recitari, sed omitti prorsus debeant.

Permisit tamen ut Festum translatuin quod aliàs eo die celebrandum foret, in alium diem non impeditum transferatur: item ut eodem die omitti possit Officiam semel per hebdomadam aut mensem recitandum ex indulto Apostolico, ut ita locus sit celebrando Officio ad libitum.

Eadem pro Sanctis in Martyrologio non descriptis.

FFICIA Sanctorum ratione Corporis, seu insignis Reliquiæ recitanda ex

de Sanctis

taxat in Martyrologio Romano descriptis, et dummodo constet de identitate Corporis, seu Reliquiæ insignis illiusmet Sancti, qui reperitur in Martyro logio Romano descriptus; de cæteris autem Sanctis in prædicto Martyrolo gio non descriptis, aut quibus à S. Sede non fuerit specialiter concessum, Officia recitari, et Missas celebrari vetuerunt, non obstante quòd ipsorum Corpora vel insignes Reliquiæ in Ecclesiis asserventur, quibus tamen ab Ordinariis locorum approbatis debitam Fidelium venerationem (prout hactenus servatum est) exhibendam esse censuerunt, sed absque Officio et Missa sub pœnis de non satisfaciendo præcepto recitaudi Officium, aliisque in Constitutione S. Pii V. contentis.

Die 11 Augusti 1691, et Sanctissimus approbavit die 19 Octobris ejusdem anni 1691.

Loco + Sigilli.

J. VALLEMANNUS.
Sac. Rit. Cong. Secretarius.

Decreta generalia circa Rubricas.

Um sacrorum Rituum Congregationi demissè supplicatum fuerit sequen

Catia dubia declarare:

Primum. An, cùm multis Congregationibus, Religionibus, sive Ecclesiis, vel Nationibus concessum sit à S. Sede Apostolica, ut semel vel pluries in singulis Hebdomadis vel mensibus celebrentur varia Officia per annum, verbi gratia, de SS. Sacramento, vel de Sanctis, in diebus non impeditis aliquo Festo Duplici vel Semiduplici, liceat ejusmodi Officia facere etiam in diebus sanctæ Quadragesima, Adventùs, Vigiliarum et Quatuor Temporum, etiam si de his diebus nulla sit facta specialis mentio in aliquibus Officiorum concessionibus.

Secundum. An dies impeditus Festo Duplici vel Semiduplici pro dictis Officiis recitandis, intelligantur etiam dies, in quibus ponendum est Officium de Festo Duplici, vel Semiduplici translato, quemadmodum dicitur responsum fuisse olim à Sacra Congregatione : Quòd scilicet Festum Duplex, vel Semiduplex etiam translatum, nec non dies Octava sit dies impeditus respectu talium Officiorum.

Tertium. An Regulares absque speciali privilegio, sed sola communicatione privilegiorum aliarum Religionum possint addere nomen Sancti Fundatoris in Litaniis et Confiteor, itemque recitare Officia et Missas concessas aliis Religionibus.

Sacrorum Rituum eadem Congregatio ad relationem Eminentissimi et Reverendissimi Domini Cardinalis Colloredo respondit.

Ad Primum. Negativè, et hujusmodi indulta non habere locum in Feriis Adventús, Quadragesima, Quatuor Temporum, Vigiliarum sive cuin jeju

nio, sive absque jejunio, nec in Feria secunda Rogationum, nec in illa Fe. ria, in qua secundùm Rubricas sit reponendum Officium Dominicæ.

Ad Secundum. Affirmativè.

Ad Tertium. Negativè in omnibus.

Et ita declaravit, ac servari voluit, ac insuper ut Declarationes seu Decreta prædicta omnibus innotescant, typis ea imprimi mandavit, die 20 Martii 1706.

Loco † Sigilli.

G. CARD. CARPINEUS.

B. INGHIRAMI.

Sac. Rit. Cong. Secretarius.

LICENTIA ET APPROBATIO ORDINARII.

JOANNES-PAULUS-GASTON DE PINS,

ARCHIEPISCOPUS AMASENUS, ADMINISTRATOR APOSTOLICUS LUGDUNENSIS.

C

Omnibus has visuris salutem in Domino.

UM à Papa Urbano VIII. decretum sit, ne quis Typographus Breviarium Romanum Pii V. Pont. Max. jussu editum, Clementis VIII. primùm, deinde ipsius Urbani VIII. auctoritate recognitum, imprimat vel in lucem edat sine licentia eaque in scriptis obtenta ab Ordinario loci, ac nisi priùs ab eodem cum exemplari typis vaticanis anno 1632 excuso concordare fuerit repertum, hinc est quòd Nos dederimus licentiam dilectis Nobis Fratribus PERISSE Typographis ac Bibliopolis Lugdunensibus, illud imprimendi, dummodo tamen in impressione absolvenda, nuperrima vel alia correc. tiori uterentur editione Romana, et illius exemplo absolutissimè et strictissimè se conformarent. Insuper eidem novo Breviario inserta voluimus Officium S. Petri Damiani, Episc. Conf. et Ecel. Doct. sub ritu Dupl. à Leone XII. Pont. Max. inde ab ultima editione Romana ad universalem Ecclesiam extensum, nec non additionem ad Lect. vj. Officii S. Bernardi, Abbatis am qualitate Doctoris et Oratione communi pro Doct. jussu Pii VIII. Pont. Max. factam, eaque juxta exemplaria typographia Rev. Cameræ Aposto

cæ.

Postquam autem Breviarium prædictoruin Fratrum PERISSE Opera ac typis absolutam intelleximus, et per Revisores ad id deputatos fuimus legitimè informati, illud cum suo originali, diligenti collatione facta, convenire nec non prædictum Officium S. Petri Damiani, additionemque ad Lect. vj. Officii S. Bernardi cum Oratione communi pro Doct. inserta fuisse, dictum Breviarium in uno vol. in-12, ut vocant, excusum approbavimus, evul. gandique licentiam dedimus, prout per præsentes approbamus ac licentiam damus.

In quorum fidem hasce subsignavimus, sigilloque nostro ac Secretarii nostri chirographo muniri fecimus, Lugduni die 5 Augusti 1833.

† J. P. GASTON, Archiep. Amas., Adm. Apost, Lugd.

Loco Sigilli.

De Mandato

II. ET RR. DD. ARCHIEPISCOPI,

ALLIBERT,

Can. Secretarius.

DE ANNO

« PreviousContinue »