Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

մարտիւրոսութիւնս, եւ արեամբս իմով մկրտիլ : Մի մոռանար եղբայր իմ Նէարխոն զանխզելի զուխտն մեր ընդ միմեանս : Եւ առժամայն հատին զգլուխ նորա Յունվարի Թ : Եւ թաղեցին ի նոյն քաղաքին Մելիտինոյ

:

Եւ առեալ Նէարխոն պայծառ կտաւս շաղախեաց * յարենէ սրբոյն Պօղիքտոսի, տարաւ Հաւատով ի Կանանետոն քաղաք իւր :

[B* Վերստին տօն է Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան : Երանելւոյն Պրոկղի ասացեալ :

Յաւուրսն յայնոսիկ եկն Յովհաննէս Մկրտիչ յամենայն կողմն Յորդանանու քարոզեր ասելով. Ապաշխարեցեք զի մերձեալ է արքայութիւն երկնից : Եւ ժողովէին առ նա Երուսաղեմացիք ամենայն, եւ Հրէաստան եւ ամենայն կողմն Յորդանանու, 10 եւ մկրտէին ի նմանէ ի Յորդանան գետ՝ խոստովանեալ զյանցանս իւրեանց :

Յաւուրսն յայնոսիկ՝ յորս . յորում կատարեցաւ բան մարգարէութեանն Երեմիայի որ ասէ. Ահաւասիկ եկեսցեն աւուրք ասէ Տէր, եւ ուխտեցից տանն Իսրայելի ուխտ նր . ոչ ըստ ուխտին առաջնոյ զոր եդի ընդ Հարս նոցա, եւ որ ի կարգին դասաբանեալ :

4 շաղախեաց շաղախեալ B || 5 քաղաք իւր :] Նոյնպէս եւ սուրբն Փիլոռիմոս բաղում եւ անըմբերելի տանջանօք յառաջին հալածանսն կատարեցաւ վասն Քրիստոսի երանելի մահուամբ. եւ բազմաց եղեւ նախանձ յորդորման եւ օրինակ բարեաց : add. B.

le martyre pour le Christ et me baptiser dans mon sang. N'oublie pas, mon frère Néarque, notre serment mutuel indissoluble. » Aussitôt on lui trancha la tête, le 9 Janvier. On l'inhuma dans la ville même de Mélitène'.

Néarque, ayant pris du beau linge, le trempa dans le sang * de saint Polyeucte et le porta avec foi dans sa ville des Cananéotes2.

[B* De nouveau, fête de la Nativité et de l'Épiphanie. Homélie du bienheureux Proclus 3.

En ces jours-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans tout le pays qui avoisinait le Jourdain et disant: Faites pénitence, car le royaume des cieux est proche. Alors, s'assemblaient auprès de lui tous les habitants de Jérusalem et de la Judée et de tout le pays qui avoisine le Jourdain. Et ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en confessant leurs péchés".

En ces jours-là; lesquels? Lorsque se trouva accompli le verbe prophétique de Jérémie qui dit : Voici que viendront des jours, dit le Seigneur, où je ferai un nouveau pacte avec la maison d'Israël, non pas selon le pacte ancien que j'ai fait avec leurs pères 5, et tout ce qui suit.

[ocr errors]

1. Détail propre, sous cette forme, au synaxaire arménien; Syn. Cp., col. 379, dit seulement que Polyeucte, soldat en garnison à Mélitène, fut le premier martyr de cette région. 2. En grec: ɛis thy Kavavewtwv tóλv. L'identité de cette ville est inconnue aux Bollandistes, cf. Acta SS. febr., II, 654; april. III, 12.3. Cette homélie ne correspond aucunement à celle qui se trouve en grec dans P. G., LXV, col. 757-763. 4. Matth., III, 1-6. 5. Jérémie, xxx1, 31-32.

[ocr errors]

5

10

Յաւուրսն յայնոսիկ՝ յորս . յորժամ լցաւ ժամանակ լինելոյ կամացն Հեթանոսաց . յորժամ լցան տիեզերք ի ծագաց մինչ ի ծագս դիցամոլ կռապաշտութեամբք • յորժամ բազմացան մեղք ի վերայ երկրի որպէս զաւազ առ ափն ծովու . յորժամ եւ նոյն ինքն ազգք աբրահամեան զաւակի որ կարծեցեալն էր գոլ աստուածապաշտ՝ գնաց զհետ ամենայն աստուածոց օտարաց : Յորժամ սպառեցան թագաւորք եւ իշխանք նորա . յորժամ դադարեաց մարգարէութիւնն եւ պակասեաց քահանայութիւնն, յորժամ արձան զոհք ուխտիցն եւ պատարագաց նոցա . յորժամ լցան ժամանակք եօթանասուն եւ երկուց եօթներորդացն, զոր Դանիէլ ի մարգարէութեանն սահմանեալ : Յորժամ գիշեր կռապաշտութեանն մերժեցաւ, եւ տիւ յաւիտենական արդարութեանն եկն եհաս : Յայնժամ առաքեցաւ ճրագն Յովհաննէս` առաջի արեգականն արդարութեան, զի լցցի կանխաձայնեալ եսայեանն մարգարէութիւն զոր ասաց . Ձայն բարբառոյ յանա– պատի, պատրաստ արարէք զճանապարհս Տեառն, եւ ուղիղ զշաւիղս նորա

[ocr errors]

ու

[ocr errors]

Յաւուրսն յայնոսիկ՝ յորս . որ յետ րեշտակապետականն առաքելութեան կոյսն անարատ . յետ հրաշալի հովանաւորութեան զօրութեամբ Բարձրելոյ, եւ ամենա– p. 20 a. 15 սուրբ Հոգւով յղացման, եւ ի վեր քան զբնութիւնս ծննդեան յանհարսնացեալ մօրէ . յետ օրինաւանդ թլփատութեան աստուածախառն եւ ամենասուրբն մարմնոյ, որ է սրբոցն սուրբ . յետ քառասնօրեայ ժամանակի սքանչելւոյ ծերունոյն Սիմէոնի` ի Հրէից օրինականն տաճարի ընդունելով ի գիրկս իւր թաքուցեալ ի մարմնի տղայական

ի

En ces jours-là; lesquels? Lorsque fut arrivée à son terme l'époque des desseins des gentils; lorsque l'univers d'un bout à l'autre fut rempli d'un culte idolâtre; lorsque les péchés se furent accumulés sur la terre comme le sable au bord de la mer; lorsqu'elles-mêmes, les tribus de la race d'Abraham, que l'on pensait être pieuses, allèrent à la suite de tous les dieux étrangers. Lorsque leurs rois et leurs princes eurent disparu, lorsque la prophétie se fut éteinte et que le sacerdoce défaillit, lorsque leurs sacrifices votifs et leurs offrandes eurent disparu, lorsque fut terminée la période de soixante-douze semaines, qu'avait fixée Daniel dans sa prophétie; lorsque la nuit de l'idolâtrie s'évanouit et que le jour de la justice éternelle se leva.

C'est alors que fut envoyée la lumière, Jean, précédant le soleil de justice, pour accomplir la prédiction prophétique d'Isaïe, disant: Parole de la voix dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers'.

+ B

* En ces jours-là; lesquels? Après la mission de l'archange à la Vierge immaculée; après la glorieuse protection de la puissance du Très-Haut, la p. 20 a. conception par le Saint-Esprit, et la naissance surnaturelle, d'une mère intacte; après la circoncision, selon la loi, du très saint corps uni à Dieu qui est le saint des saints; après que, le quarantième jour, l'admirable vieillard Siméon eut reçu dans ses bras le temple légal des Juifs, Celui

1. Is., XL, 3.

[blocks in formation]

հասակի զԱստուածն Բան, քարոզելով զնա արարչագործ բոլորն յաւիտեանց . յետ երկոտասանամեայ ժամանակի երեւելոյ ի տաճարին եւ վիճելոյ ընդ վարդապետս հրէականն օրինաց . յետ լրման զարմացմամբ երեսնամեայ աւուրց նոյն ինքն տէրու– նական եւ ամենասուրբն մարմնով : Յայնժամ ապա ի կատարումն մեծին խորհրդոյ, որ ըստ յառաջադրութեանն Աստուծոյ զոր կանխաւ սահմանեաց Աստուած ի փառս 5 մեր՝ ըստ առաքելականն ձայնի :J

Արաց Գ եւ Յունվարի Ժ : Յիշատակ երանելւոյն Գրիգորի Նիւսիոյ եպիսկոպոսին : Ճշմարիտ վարդապետն եւ Քրիստոսի քահանայապետն Գրիգորիոս եղբայր էր մեծին Բասիլիոսի Կեսարացւոյն, յոյժ հանճարեղ եւ գեղեցկախօս եւ ի շնորհօքն Աստուծոյ եւ զամենայն աւուրս կենաց իւրոց իբրեւ զհաստատուն սիւն էր եկեղեցւոյ 10 եւ զօրեղ հակառակ ընդդէմ հերձուածողաց :

:

Եւ էր յերկրորդ սիւնհոդոսն Կոստանդինուպօլսոյ մի ի հարիւր եւ յիսուն եպիս– կոպոսացն : Եւ բազում ճառս վասն ուղղափառ հաւատոց գրեաց եւ եթող յետ իւր

[ocr errors]
[ocr errors]

• 7 Նիւսիոյ] Նիւսացւոց B || 9 Կեսարացւոյն] մի յաշխարհական երիցանց եկեղեցւոյն Նոյկեսարիոյ առաջին Հայոց որ կոչի Նիւսա add. B գեղեցկախօս] իմաստուն B || 10 եւ զամենայն աւուրս . . . եպիսկոպոսացն] ընտրեցաւ եպիսկոպոս նորին քաղաքի . եւ առաքեցաւ յաքսորս ի Վաղեսէ արիոսեան կայսերէ, զի բանիւ եւ գրով յաղթահարեր զարիանոսս : Եւ յետ դարձին իւրոյ գտաւ ի սիւնհոդոսն Կոստանդինուպօլսոյ, եւ էր մի ի հարիւր եւ յիսուն եպիսկո պոսացն, եւ եցոյց անդ զՀանդէս աստուածիմաստ գիտութեան իւրոյ B.

qui cachait dans un corps d'enfant le verbe de Dieu, en le proclamant le créateur de tous les siècles; après sa manifestation au Temple, à l'âge de douze ans, et la discussion des lois juives avec les docteurs; après qu'Il eut accompli étonnamment ses trente années, Lui le Seigneur, dans son corps très saint. C'est alors enfin que s'accomplit le grand mystère que, selon la prévoyance divine, Dieu avait fixé à l'avance pour notre gloire', suivant la parole de l'Apôtre.]

*3 ARATZ, 10 Janvier.

Commémoration du bienheureux Grégoire (Grigor), évêque de Nysse.

Le vrai docteur et pontife du Christ, Grégoire (Grigorios), était le frère du grand Basile (Basilios) de Césarée, très intelligent et éloquent, rempli des grâces de Dieu. Il fut pendant tous les jours de sa vie un pilier solide de l'église et un champion puissant contre les schismatiques.

Il fut l'un des cent cinquante évêques du deuxième concile de Constantinople. Il écrivit de nombreuses homélies sur la foi orthodoxe qu'il laissa,

[blocks in formation]
[ocr errors]

յաւիտենական յիշատակ . եւ որք ընթեռնուն զգեղեցկապատում գիրս նորա յոյժ հաստատին ի քրիստոսական ամբիծ հաւատն . քանզի քաղցրագոյն են բանք վարդա– պետութեան նորա քան զմեղու խորիսխ, եւ զարթուցանեն զմիտս մարդկան յերկիւղն Աստուծոյ : Եւ որպէս զարեգակն փայլեալ յեկեղեցի Աստուծոյ ղբազումս լուսաւո– 5 րեաց, եւ հասեալ ի վայելուչ ծերութիւն փոխեցաւ յերկնային խորանսն յանմահական ի կեանսն Յունվարի Ժ :

[ocr errors]

[B * Վերստին տօն է Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեանն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ : Ի ճառէ երանելոյն Պրոկղի :

Արդ՝ յորժամ եկն Տէրն մեր ի Յորդանան մկրտիլ, եւ հրաժարէր դողալով մկրտիչն 1o Յովհաննէս, յայնժամ ապա եւ գետն մեծ Յորդանան՝ պակուցեալ յաստուածեղէնն փառաց՝ յեղափոխեալ զսովորութիւն ընթացից ըստ բնականին գնացից, եւ որպէս մասնաւորեալ իմն բաժանէր յերիս առաջս . որոյ առաջինն ջուրք ինքնասանձ եղեալ՝ մանաւանդ թէ ըստ աստուածային ակնարկութեան զտեղի առեալ ընդ կրունկն դառնային. եւ դէզադէզ յեղյեղմամբ կուտակեալ ծովանային յոքնապտոյտն շրջագայու– 15 թեամբք. քանզի պարփակեալ զմիմեամբք յառաջ խաղալ ոչ իշխեին

:

* B

p. 21 a.

Իսկ միջինն ջուրք՝ զարմանազան եւ նորագիտակ իմն տենչալի ճառագայթիւք որպէս զգեստ ինչ թագաւորական ծիրանադիտակ եւ ծաղկափայլն պաճուճեալ . 2 b.

[ocr errors]

4 լուսաւորեացյ եւ զամենայն աւուրս կենաց իւրոց զօրեղ ախոյեան եկաց ընդդէմ հերձուա– ծողացն add. B || 5 վայելուչ բարւոք B - փոխեցաւ] փոխադրեցաւ B || 6 ի կեանսն] հանգիստն B.

[ocr errors]

* B

p. 21

après lui, comme un souvenir éternel, et tous ceux qui lisent ses œuvres magnifiques se raffermissent considérablement dans la pure foi chrétienne; car les paroles de son enseignement sont plus douces que le rayon de miel, elles éveillent dans l'esprit des hommes la crainte de Dieu. Il brilla comme le soleil dans l'église de Dieu, illumina nombre de gens et, parvenu à une belle vieillesse, il passa au temple céleste, à la vie éternelle, le 10 Janvier. [B* De nouveau, fête de la Nativité et de l'Épiphanie du Christ, notre Dieu. De l'homélie du bienheureux Proclus (suite).

Or, lorsque Notre-Seigneur vint au Jourdain pour y être baptisé et que Jean-Baptiste s'en défendait en tremblant, au même moment, le grand fleuve Jourdain ébloui des splendeurs divines, déviant le trajet habituel de son cours naturel, se partagea, comme à dessein, en trois courants : les premières eaux, se refrénant d'elles-mêmes ou plutôt s'arrêtant sous les regards divins, revinrent en arrière et s'amoncelant par des afflux successifs formèrent une mer agitée par des tourbillons multiples, car ces eaux se circonvenant elles-mêmes n'osaient pas avancer.

p. 21 a.

Les eaux moyennes, reflétant des rayons nouveaux et merveilleusement agréables, formèrent comme un manteau royal de pourpre et de fleurs, *irisé p. 21 b.

* B

աու

[ocr errors]

երին երփն գունովք՝ հեզիկ Ճառագայթս յինքենէ առաքելով, պտուտկեալ շուրջ զտէրունական եւ զգերաշխարհիկն մարմնով, որպէս պսակ ինչ հրաշարփի զանազանն բոլորեալ ծաղկանց, զսպասաւորականն Հատուցանելով զկարգ ծաւալէին : Յայնժամ ապա եւ դասք անմարմնական վերնոցն պետութեանց պարաւորեալք

:

10

շուրջ զամենասուրբ եւ զաստուածեանն մարմնով` ի հոսանս գեղեցկածաւալն ջուրց, 5 որպէս զնոյն ինքն քրովբէական ի բարձունս զհրացայտն - աթոռով` երաժշտական ձայնիւք զերեքսրբեանն Հատուցանելով օրհներգութիւնս, հնչեալ գոչէին ասելով հրեղէն լեզուօք . Սուրբ, սուրբ, սուրբ, Տէր զօրութեանց, լի է ամենայն երկիր փառօք նորա : Ուստի ստուգապէս յայնժամ երկիրս երկինք հանդիպեցան՝ լցեալ անճառելի պարգեւօք աստուածայինն փառաց՝ հանդերձ սրովբէագոչն հնչմամբ հոգեւոր երգոց Վասն զի յայնժամ եւ նոյն ինքն անհասանելին, անտեսանելին, անսկիզբն, մշտապայ– ծառն, աննիւթն, անպարագրելին, անճառելին, եւ ծայրագոյնն համապատիւ, - եւ երեքանձեանն տէրութիւն, սրբոյ ասեմ եւ թագաւորականի եւ անհետազօտելին Երրորդութեան, արփիադիտակ ճոխութեամբ եւ սրբարարական զօրութեամբ ստորա– փայլեալ ի բարձանց՝ բացայայտեալ ճանաչիւր ի հոսանս Յորդանան գետոյ : Քանզի 15 յորժամ Տէրն տերանց ել ի ջրոյ անտի բացան նմա երկինք, եւ Հոգին սուրբ իջեալ ի բարձանց նմանութեամբ աղաւնոյ՝ անձեռագործ պսակ նմա մատուցանէր

de couleurs chatoyantes, et lançant des rayons paisibles autour du merveilleux corps du Seigneur comme une couronne magnifique tressée de fleurs variées, et ces eaux s'étendaient en acquittant leur tour de service.

C'est alors aussi que les ordres incorporels des puissances célestes formant choeur autour du très saint corps divin dans le bouillonnement des belles eaux répandues, à l'instar des chérubins qui entourent le trône fulgurant dans les cieux et mélodient d'une voix musicale le trisagion de bénédiction, proclamaient par la voix de leur langue de feu : « Saint, saint, saint le Seigneur des puissances, toute la terre est remplie de sa gloire. »><

C'est pourquoi vraiment la terre fut à ce moment changée en ciel, remplie des dons ineffables de la gloire divine grâce au retentissement des chants spirituels entonnés par les séraphins. Car, à ce moment, l'Incompréhensible lui-même, l’Invisible, celui qui est sans commencement, toujours brillant, immatériel, celui qui ne peut être contenu, l'Ineffable et l'Être suprême égal en dignité, la Seigneurie trine, la sainte, dirai-je, royale et inscrutable Trinité, dans un éblouissement d'étoiles, brillante de puissance sanctifiante dans les cieux, fut reconnue manifestement dans le courant du fleuve Jourdain. Car lorsque le Seigneur des seigneurs sortit des eaux, le ciel s'entr'ouvrit pour Lui et le Saint-Esprit, descendant d'en haut sous la forme d'une colombe, Lui offrit une couronne qui n'était pas faite de main d'homme. Et le Père, faisant entendre sa voix d'en haut, témoigna par ces

« PreviousContinue »