Page images
PDF
EPUB

A

ro b.

* a fol. 160 որ լաւ պատճառք են մարդկան, զիր եթէ միտք : Ասեն * նոքա . Միտքն : Եւ նա ասէ. Ապա ողջամտացն գրոց պէտք ոչ

են :

Եւ երթեալ ոմանք կրօնաւորք յերկրէն հարցանէին եթէ. Զինչ աւելի ճգնութիւն ունիք դուք որ ի լերինս եւ յանապատս բնակեալ էք քան զմեզ - զի զամենայն զոր ինչ դուք առնէք եւ մեք առնեմք, պահօք եւ աղօթիւք, տքնութեամբ եւ անընչութեամբ Ասէ Անտոն . Մեք շնորհօքն Աստուծոյ պահեմք զմիտս մեր : Եւ նոքա անկեալ յոտս թողութիւն խնդրէին եւ ասէին . Մեք զայդ ոչ կարեմք առնել :

[ocr errors]

Գրեին թագաւորքն Անտոն, Մեծն Կոստանդիանոս եւ որդիքն իւր Կոստաս եւ Կոստանդիոս, եւ խնդրէին զաղօթս նորա, եւ զի երթիցէ առ նոսա : Ասէ ցաշակերտսն իւր . Եթէ երթամ, լինիմ տէր Անտոն, եւ եթէ չերթամ` իցեմ աբեղայ Անտոն : Վայ 10 մարդոյն որոյ անունն մեծ է քան զգործն : Եւ Անտոն հրամանաւ ամենայն անապա– տաւորացն գրէր պատասխանի եթէ. Ամենայն աղօթք իմ եկեսցեն քեզ, բայց ոտք իմ ոչ մտցեն :

[ocr errors]

Եւ ի միում աւուր տեսանէ յանուրջս երանելին Անտոն - զի ջորիք մտանէին ի խորանս եկեղեցւոյն, եւ աքցոտելով կործանէին զսուրբ սեղանն : Եւ յարուցեալ ելաց 15 դառնապէս եւ ասէ. Դարձեալ եւս արիոսականք հալածեսցեն զուղղափառս եւ կալցեն զեկեղեցիս արիանոսքն :

12 քել] ձեղ B. — || 15 աքցոտելովյաքսորելով B || 17 զեկեղեցիս որպէս եւ եղեւ իսկ . յետ մահուանն Անտոնի՝ կալան զեկեղեցիս add. B.

*

* A fol. 160 ou l'esprit? » Ils répondirent : « L'esprit. » Il leur dit : les esprits sains n'ont pas besoin de livres. >>

r b.

« Dans ce cas,

Quelques religieux du pays allèrent le trouver et lui demandèrent : « Quel ascétisme avez-vous de plus que nous, vous qui vivez dans les montagnes et les déserts? Car tout ce que vous pratiquez, nous le pratiquons aussi, jeûnes, prières, veillées et détachement. » Antoine leur répondit : « Nous, nous conservons notre esprit par la grâce de Dieu. » Alors ils se jetèrent à ses pieds, demandèrent pardon, et dirent : « Cela, nous ne pouvons pas le faire. »

Les empereurs, le grand Constantin (Kostandianos) et ses fils Constant (Kostas) et Constance (Kostandios) écrivirent à Antoine, demandant ses prières et l'invitant à venir auprès d'eux. Il dit à ses disciples: « Si j'y vais, je deviens le seigneur Antoine, et si je n'y vais point, je reste le moine Antoine. Malheur à l'homme dont la renommée est plus grande que son œuvre. » Aussi Antoine, par ordre de tous les anachorètes, écrivit cette réponse : « Toutes mes prières iront à toi, mais mes pieds n'y iront point. »

Un jour le bienheureux Antoine vit en songe que des mulets pénétraient dans les chapelles de l'église et renversaient, par des ruades, le saint autel. Il se réveilla, pleura amèrement, et dit : « De nouveau, les Ariens persécuteront encore les orthodoxes; les Ariens s'empareront des églises.

[ocr errors]
[ocr errors]

Եւ յորժամ եղեւ Անտոն հարիւր եւ հնգից ամաց, ժողովեաց զամենայն եղբարսն եւ ասէ. Մերձեալ է օր վախճանի իմոյ, եւ * մտեալ ի ներքսագոյն անապատն, * A fol. 160 պատուիրեաց աշակերտացն զի թաղեսցեն զմարմին նորա գաղտ յանյայտ տեղւոջ, զի մի ոք գիտասցէ: Եւ զմին մաշկեղէն պարեգօտն հրամայեաց տալ Աթանասի Աղեկ5 սանդրու Հայրապետին . եւ զպարեգօտն զոր Աթանաս տուեալ էր նմա եւ զմիւս այլ մաշկեղէնն եւ զարմաւենի զգեստն զոր ունէր ի սրբոյն Պօղոսէ Թեբայեցւոյն՝ եթող աշակերտացն իւրոց . եւ տուեալ ողջոյն աւանդեաց զհոգին իւր առ Աստուած՝ Յունուարի ԺԷ. եւ յանմահական կեանսն փոխեցաւ : Եւ որպէս հրամայեաց այնպէս թաղեցին զսուրբ մարմին նորա : Եւ երթեալ Աթանասիոս աղաչեցին զնա, եւ 10 գրեաց զաստուածահաճոյ վարս նորա, զոր եթող օրինակ ամենայն կրօնաւորաց եւ անապատաւորաց սուրբն Անտոնիոս :

[ocr errors]

Յայսմ աւուր տօն է նախահարցն՝ Աբրահամու, Սահակայ, Յակոբայ, Յովսեփայ,
Մովսէսի, Ահարոնի, Յեսուայ եւ Սամուէլի

Եւ այս են ամք աւուրց կենացն Աբրահամու զոր եկեաց հարիւր եօթանասուն եւ

vo b.

15 Հինգ ամ, եւ պակասեալ Աբրահամու մեռաւ ի բարիոք ծերութեան * ալեւորեալ եւ * A fol. 160 լի աւուրբք, եւ յաւելաւ ժողովուրդ իւր : Եւ թաղեցին զնա Իսահակ եւ Իսմայէլ

8 Յունուարի ԺԷ] եւ Արացի Ժ add. B փոխեցաւյ հանդեաւ B || 10 վարս նորա] վարս սրբոյն Անտոնի B — օրինակ om. B || 11 սուրբն Անտոնիոս] շահ եւ օգուտ B || 12 տօն] յիշատակ B || 13 ՄովսԷսի... Սամուէլի om. B || 14 աւուրց om. B.

vo a.

Lorsque Antoine eût atteint cent cinq ans, il rassembla tous les frères et leur dit : « Le jour de ma mort est arrivé. » Et, * se dirigeant dans l’intérieur * A fol. 160 du désert, il recommanda à ses disciples d'enterrer secrètement son corps, dans un endroit inconnu, pour que personne ne le sût. Il ordonna de donner une de ses tuniques en peau à Athanase, le patriarche d'Alexandrie. Quant à la tunique qu'Athanase lui avait donnée, ainsi que l'autre tunique et le vêtement de palmiers qu'il tenait de saint Paul de Thébaïde, il les laissa à ses disciples, et leur ayant donné le salut, il rendit son âme à Dieu, le 17 Janvier, et fut transporté dans la vie immortelle. On inhuma son saint corps ainsi qu'il avait ordonné. (Les disciples) se rendirent ensuite auprès d'Athanase et, sur leur prière, il écrivit la vie agréable à Dieu que saint Antoine légua comme exemple à tous les religieux et anachorètes du désert.

En ce jour, fète des premiers patriarches Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moise,

Aaron, Josué et Samuel.

Les années qu'Abraham vécut furent cent soixante-quinze; il succomba et mourut d'une bonne vieillesse * très avancée, chargé de jours, puis il fut * A fol 160. réuni à son peuple. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la double

vo b.

[ocr errors]

որդիք իւր յայրի անդ կրկնումն, յագարակին Եփրոնի` որդւոյ Սահառայ Քետացւոյ, որ է յանդիման Մամբրէի, ագարակն եւ այրն զոր ստացաւ Աբրահամ յորդւոցն Քետայ • անդ թաղեցին զԱբրահամ եւ զՍառա կին նորա :

[ocr errors]

Եւ եղեւ յետ մահուանն Աբրահամու օրհնեաց Աստուած զԻսահակ զորդի նորա . եւ բնակեցաւ Իսահակ ջրհորովն տեսլեանն . անդ թաղեցին զԻսահակ եւ ղՌեբեկայ 2 5 կին նորա : Եւ անդ թաղեցին զԼիա ի ստացուածի ագարակին եւ այրին որ է ի նմա ի յորդւոցն Քետայ :

[ocr errors]

առ

Եւ դադարեաց Յակոբ ի պատուիրելոյ որդւոց իւրոց . եւ առեալ զոտս իւր անդրէն ի մահիճսն պակասեաց եւ յաւելաւ ժողովուրդ իւր ։ Եւ անկեալ Յովսէփ ի վերայ երեսաց Հօր իւրոյ ելաց եւ համբուրեաց զնա : Եւ հրաման ետ Յովսէփ ծառայից իւրոց 10 դիազարդաց պատել զհայր իւր . եւ լցան նորա աւուրք քառասուն, եւ տարան զնա որդիք իւր յերկիրն Քանանացւոց, եւ թաղեցին զնա անդ :

[ocr errors]

Եւ խօսեցաւ Յովսէփ ընդ եղբարս իւր եւ ասէ. Ես ահաւասիկ մեռանիմ, այցելու– թեամբ այց արասցէ ձեղ Աստուած եւ հանցէ յերկրէս յայսմանէ յերկիրն զոր երդուաւ

* A fol. 161 տալ հարցն ձերոց Աբրահամու Սահակայ եւ Յակոբայ : * Երդմնեցոյց Յովսէփ 15 զեղբարսն իւր զորդիսն Իսրայելի եւ ասէ . Յայցելութեանն յորժամ այց արասցէ ձեզ Աստուած` հանջիք եւ զիմ ոսկերս աստի ընդ ձեզ : Եւ վախճանեցաւ Յովսէփ ամաց հարիւր եւ տասանց, եւ թաղեցին զնա յԵգիպտոս :

grotte, dans le champ d'Ephron, fils de Séor (Saharay) le Hétéen (Khetatsuoy), en face de Mambré, le champ et la grotte ayant été acquis par Abraham aux fils de Heth (Khetay). C'est là qu'on enterra Abraham et sa femme Sara.

Et il arriva qu'après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac son fils. Isaac établit sa résidence près du puits de la vision. Là', on enterra Isaac et Rébecca sa femme. Là aussi, on enterra Lia, dans la propriété, le champ et la grotte qui s'y trouve, acquis aux fils de Heth.

Jacob, ayant terminé ses recommandations à ses enfants, rentra ses pieds dans la couchette et mourut; et il fut réuni à son peuple. Joseph, s'étant jeté sur le visage de son père, pleura et l'embrassa; et Joseph ordonna à ses domestiques embaumeurs d'embaumer son père; puis lorsque les quarante jours furent accomplis, ses fils le transportèrent au pays des Cananéens, et l'enterrèrent là'.

Joseph, s'adressant à ses frères, leur dit : « Voici que je vais mourir, Dieu vous visitera d'une visite et vous fera sortir de ce pays pour le pays qu'il avait * A fol. 161 juré de donner à vos pères Abraham, Isaac et Jacob. » * Joseph fit jurer ses frères, les fils d’Israël, et leur dit : « Lorsque Dieu vous aura visités d’une

[ocr errors]

visite, vous emporterez mes os d'ici avec vous. » Et Joseph mourut à l'âge de cent dix ans et on l'enterra en Égypte.

1. Dans la grotte d'Hébron.

D

Է

Մովսէսի եւ Ահարոնի, Յեսուայ եւ Սամուելի գրած է յայլ տեղի յիւրեանց տօնի [B * Յայսմ աւուր յիշատակ Է նշխարաց սրբոյն Անտոնի անապատականի, որ մարմինն յայտնութեամբն Աստուծոյ գտաւ ի ժամանակն Յուստիանոսի կայսեր, եւ բերաւ յԱղեկսանդրիա եւ եդաւ յեկեղեցւոջ սրբոյն Յովհաննու :1

5 Արացի ԺԱ եւ Յունուարի ԺԸ : Յիշատակ է երանելի եւ փառաւորեալ հայրապետացն Աղեկսանդրու Աթանասի եւ Կիւրղի

[ocr errors]

Աստուածազգեաց եւ մեծ վարդապետքն եկեղեցւոյն Քրիստոսի եւ սիւն հաստաութեան ուղղափառ հաւատոյ, Աթանասիոս եւ Կիւրղոս, փայլեցին իբրեւ զարեգակն 10 եւ զստուերս եկեղեցեաց հալածեցին :

15

տու

Սուրբն Աթանասիոս - մինչդեռ պատանեակն էր` խաղայր ընդ այլ փոքրիկ մանկունսն, եւ լինէր ինքն եպիսկոպոս, եւ ձեռնադրէր զմանկունսն քահանայս եւ սարկաւագունս, եւ մկրտէր զտղայս, որ էր յառաջագուշակ իւրոյ քահանայապետու թեանն :

Եւ էր ի ժամանակս մեծին Կոստանդիանոսի, եւ էր սարկաւագ - երանելոյն Աղեկսանդրի հայրապետին Եւ ի Նիկիոյ յառաջին ժողովն գնաց եւ սա զկնի

[ocr errors]

1 Մովսէսի... տօնի om. B || 5 Յիշատակ] Տօն B երանելի եւ փառաւորեալ ] սուրբ B |] 11 մինչդեռ] փոքր add. B || 15 եւ Էր om. B || 16 Աղեկսանդրի Աղեկսանդրեայ՝ Աղեկսանդրու Հայրապետին add. B.

Quant à Moïse, Aaron, Josué et Samuel, il en est écrit ailleurs, au jour de leur fête.

[B * En ce jour, commémoration des reliques de saint Antoine l'anachorète, dont le corps, par révélation de Dieu, fut découvert aux jours de l'empereur Justinien (Youstianosi), transporté à Alexandrie et déposé dans l'église de saint Jean.]

11 ARATZ, 18 janvier.

Commémoration des bienheureux et glorieux patriarches d'Alexandrie,
Athanase et Cyrille.

Les grands docteurs de l'église du Christ, revêtus de Dieu, piliers de soutien de la foi orthodoxe, Athanase et Cyrille, brillèrent comme le soleil et chassèrent les ombres des églises.

Saint Athanase (Aṭanasios), tandis qu'il était jeune, jouait avec d'autres petits enfants, et faisait l'évêque, il ordonnait ses petits compagnons prêtres ou diacres et il baptisait les nourrissons, ce qui était un présage de son patriarcat.

Il vivait aux jours du grand Constantin, et était diacre du bienheureux patriarche Alexandre (Alekhsandri). Il se rendit au premier concile de Nicée à

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

A fol. 161 ro b.

* A fol. 161 ro b.

Հայրապետին իւրոյ, եւ բազում քաջութիւնս եցոյց ընդդէմ Արիոսի, բայց ի թիւ սիւնա հոդոսին ոչ Համարեցաւ : Եւ յետ վախճանին Աղեկսանդրեայ ձեռնադրեցին յաթոռ նորա զԱթանասիոս

Եւ զկնի մեծին Կոստանդիանոսի թագաւորեաց որդին * իւր Կոստանդիոս, եւ եղեւ Արիոսի հերձուածովն, եւ զմիախոս միասնականին հալածէր . աքսորեաց եւ 5 ղԱթանասիոս յայլեւայլ տեղիս փոփոխելով : Եւ զքառասուն եւ երկու ամ ի գաւառէ ի գաւառ փախստական լեալ` ճգնեցաւ վասն ուղղափառ հաւատոյ ընդդէմ արիոսականաց եւ ամենայն հերձուածողաց, եւ եթող մեզ յիշատակ յաւիտենական, եւ փոխեցաւ ի հանգիստն անվախճանից Յունուարի ԺԸ :

ու

[ocr errors]

Իսկ սուրբն Կիւրղոս էր ի ժամանակս Փոքր Թէոդոսի բարեպաշտ արքային 10 եղբօրորդի էր Թէոփիլոսի Աղեկսանդրու հայրապետին որ զՅովհաննԷս Ոսկեբերանն՝ հրապուրեալ ի յԵւդոքսիա թագուհւոյն՝ ընկէց յաթոռոյն եւ աքսորեաց : Եւ յետ ի մահուանն ԹԷոփիլոսի Աղեկսանդրու հայրապետին նստաւ յաթոռ հայրապետութե ն սուրբն Կիւրեղ . եւ մեծաւ ջանիւ յառաջին ժողովն Եփեսոսի հակառակ եկաց ընդդէմ մարդադաւանին Նեստորի ունայնախոհ ամբարշտին, եւ զՄարիամ մայր Տեառն մերոյ 15 Յիսուսի Քրիստոսի հանդերձ սիւնհոդոսովն ճշմարիտ աստուածածին քարոզեցին :

5 աքսորեաց] որ եւ աքսորեաց զսուրբն B || 7 ընդդէմ արիոսականաց ... Յունուարի ԺԸ] եւ եկաց մինչեւ ի թագաւորութիւն Յուլիանոսի ուրացողին եւ Վաղենտիանոսի : Եւ գրեաց գիրս եւ կանոնս վարդապետականս վասն ուղղափառ հաւատոց ընդդէմ արիանոսացն եւ ամենայն Հերձուածողացն . եւ եթող մեզ յիշատակ յաւիտենական, եւ բարի դաւանութեամբ փոխեցաւ ի հանգիստն յաւիտենից B || 10 արքային] թագաւորին B || 13 Աղեկսանդրու Հայրապետին om. B.

la suite de son patriarche et y déploya une grande vigueur contre Arius, bien qu'il ne fût pas compris dans le nombre des membres du synode. Après la mort d'Alexandre (Alekhsandreay), on sacra à son siège Athanase.

[ocr errors]

Or, après le grand Constantin régna son fils * Constance (Kostandios), qui était de l'hérésie d'Arius et persécutait les partisans du Fils unique; il exila Athanase en le transférant de place en place. (Athanase), passager de province en province pendant quarante-deux ans, lutta pour la foi orthodoxe contre les Ariens et tous les hérétiques; et il nous a laissé un souvenir éternel. Il trépassa au repos des immortels le 18 Janvier.

Quant à saint Cyrille (Kiurlos), il vivait aux jours de Théodose le Jeune, le pieux empereur. Il était le neveu de Théophile, patriarche d'Alexandrie, qui, entraîné par l'impératrice Eudoxie, avait déposé de son siège Jean Chrysostome et l'avait exilé. Après la mort de Théophile le patriarche d'Alexandrie, saint Cyrille (Kiurel) siégea sur le trône patriarcal et déploya beaucoup d'efforts, au premier concile d'Éphèse, à combattre contre celui qui reconnaissait (seulement) l'homme en (Jésus-Christ), Nestorius, cette nullité impie, et, avec le synode, il proclama Marie, mère de Notre-Seigneur JésusChrist, vraie mère de Dieu.

« PreviousContinue »