Page images
PDF
EPUB

1) Nominat. ou vocat. des noms propres à la désinence - (= 3 +o) au lieu de ე : სავლო, სტეფანს, პეტრჰ, ქრისტჰ.

2) Le génit. -b au lieu de -Gb dans les noms propres; je le rejette d'autant plus quand cette désinence est cachée dans une leçon sous le signe d'abréviation (-ს), par exemple სტეფანეს, არფიანესი.

3) Dat. des noms propres à êს - ჰსა au lieu de -ეს - ესა : სტეფანს, პეტრცს, პავლოს, პატროკლჰს, d'autant plus dans les noms communs : ძêსა, მიგომარსა, მძინარჰს, même მას ღამê[ს].

4) Dat. informe et même pronominal avec le même - au lieu de -3: პილატ0, პეტრს, პავლც, სტეფანმან, ქრისტცმან, სიმრავლცმან.

23. Avec le + Abzszbaço Byggmjooba-jõm (74, 4-5) nous avons le cas où la glose abgab est introduite dans le texte pour expliquer go'.

24. Le texte de saint Étienne contient des modernismes du style géorgien tels que დაიძინა (p. 47, 15), მუნ სადა (56, 17), იმედი (76, 6), ძალგიც (93, 12) au lieu de gamzafogadob, etc. Je passe ici sous silence les particularités d'orthographe lesquelles ne peuvent caractériser que la copie, par exemple, პირმშოითთურთ (p. 61, 1).

25. Mais en même temps nous y trouvons des expressions archaïques comme _ მო-რაი–ველენით (51, 3), პირველ მთქრს, მოგალა et d’autres, lesquelles avec les arménismes აღმოშობაი — ruklin, თუალთღება (117, wшn nous confirment dans l'idée que le texte tient du milieu arménien, s'il n'est pas traduit directement de l'arménien.

17)

[ocr errors]

=

Le texte géorgien ne contient pas d'éléments qui le grécisent, sauf დრომ-ი — Spópos (p. 53, 1, Orbélian : œœœdmbo).

Il y a aussi des cas de syntaxe qu'on pourrait rattacher de même aux arménismes du langage littéraire géorgien de date primitive 2 ou postérieure, les identifier en tout cas à la même façon de parler en arménien et c'est dans le manuscrit que nous les retrouvons, par exemple, oc3569 azobzmóækba 'Ioanno-episcopo1 au lieu de g3obzq3æbbɔ omzaɓyb episcopo Ioanno.

26. Je ne note pas naturellement les fautes des copistes, comme, par exemple, so non] T au lieu de sjs ici1 (p. 58, 7), ou les omissions comme, par exemple, არა ესენი (A) au lieu de არა მათ ესენი (77, 16 T).

Je ne note point des leçons évidemment défectueuses telles que, par exemple, მიტრეფანე (A), მიტრაფონე (A) 56, 9, etc.

Une faute de copiste ne laisse aucun doute dans le manuscrit A, à savoir sbos il accompagnait au lieu de so il montal que je restituai (p. 57, 17).

1. V. Тексты и. Разыскания по кавказской филологии, t. I, page 52, note 2. 2. C'est-à-dire du commencement de la littérature chrétienne en Géorgie. 3. Cela veut dire les années d'union des Arméniens et des Géorgiens au xe siècle. 4. P. 41, 10; p. 43, 3.

Dans la date de l'ensevelissement notre version ajoute (p. 47, 8) à sa précision par les termes « au mois de décembre » (myjb wjzjбögőba).

27. Enfin, je demande quelque indulgence pour ma traduction et la préface française. Je suis bien redevable à l'obligeance de Mme Joukovsky, née française Marie Pouillet, qui a été assez aimable pour ne pas changer mon langage tout en éliminant les incorrections de détails et tâchant de simplifier mon style dont la rudesse dépend en partie de mon désir de donner en français l'équivalent le plus exact possible du texte géorgien. Je regrette de ne pas avoir eu la chance de trouver un terme français pour rendre exactement le mot géorgien ymзmobɔ 83y☎qʊgm- p. 51, 7 celui qui tient tout) (en arm. шstiu, en grес лаνтоzρźτop). Certes il s'agit du Tout-Puissant ou 'Omnipotent, mais ni le tout-puissant, ni T'omnipotent n'est le mot qui le rende exactement. Du reste d'après la paléontologie du langage -4 -dàyбmòŋmo 'qui tient et « potens » puissant remontent à la même source au point de vue sémantique : les mots dont ils sont dérivés signifiaient tout d'abord main1.

L'alphabet géorgien comprend trente-huit lettres. Il s'écrit avec deux alphabets l'un est l'alphabet religieux appelé, en géorgien, khoutzouri ჩუცური; l'autre est l'alphabet civil, en géorgien _ mkhedrouli მხედრული'. L'alphabet religieux seul comporte des capitales.

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][subsumed][merged small][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][subsumed][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

1. Voir N. MARR, Грамматика древнелитературного грузинского языка (La Grammaire de la langue géorgienne littéraire ancienne), Leningrad, 1925, pp. 026 et suiv. - M. Brosset, Eléments de la langue géorgienne, Paris, 1837, pp. 2 et suiv.

ქ : სახელითა ღმრთისაითა ესრჰთ განეწესა კრებაი ამის წიგნისაი :
თთუესა დეკემბერსა : კზ სტეფანსი :

[blocks in formation]

CHRIST. AU NOM DE DIEU. le recueil DU LIVRE EST DISPOSÉ AINSI :

LE 27° JOUR DU MOIS DE DÉCEMBRE ÉTIENNE.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

ივ : თავი : წამებაი წმიდისა ჰაბოისივე

იზ : თავი : ქებაი წმიდისა ჰაბოისი
ის : თავი : ცხოვრებაი მამათა სინელთაი

ით : თავი : წმიდისა ბაბილაისი

კ : თავი : წამებაი წმიდისა ანტონი რავახისა

კა : თავი : წამებაი წმიდათა სპევსიპეთი

კბ : თავი : წამებაი წმიდისა ტიმოთესი და მავრაისი :

კგ : თავი : წამებაი წმიდისა ტიმოთე მოციქულისაი . კდ : თავი : წამებაი კჯროს და იოვანჰსი

კე : თავი : წამებაი წმიდისა ბოაისა :

კვ : თავი : წამებაი წმიდისა ევსეგნოსი :

კზ : თავი : წამებაი წმიდისა ივლიანე ემეწელისაი :
კჰ : თავი : ცხორებაი წმიდისა თეოდოროსი :
კთ : თავი : წამებაი წმიდისა თეოდორცსი :

დ : თავი : ცხორებაი წმიდისა ევფროსინოსი :
ლა : თავი : წმიდათა ცხრათა ძმათა კოლაელთაი
:
ლბ : თავი : წამებაი წმიდისა დავით დვინელისაი
ლგ : თავი : მარტალობაი წმიდისა ივლიანცსი :
დდ : თავი : წამებაი წმიდათა ორმოცთაი :

16o

17o

18o

19o

20o

21o

22o

23o

24€

25o

26€

27°

28€

29€

30o

31o

32o

33°

34°

Le martyre du même saint Habo.
L'éloge de saint Habo.

La vie des pères de Sinaï.

(Le martyre) de saint Babila.

Le martyre de saint Antoine Ravakh.

Le martyre des saints Speusippe, Éleusippe et Méleusippe.
Le martyre de saint Timothée et de sainte Maure
Le martyre de l'apôtre Timothée.

Le martyre de Cyre et de Jean.
Le martyre de saint Boa.

Le martyre de saint Eusègne.

Le martyre de saint Julien d'Émesse.
La vie de saint Théodore.

Le martyre de saint Théodore.

La vie de sainte Euphrosine.

[Les actes] de neuf saints frères de Cola.
Le martyre de saint David de Douin.
Le martyre de saint Julien.

Le martyre des quarante saints.

« PreviousContinue »