Page images
PDF
EPUB

ლე : თავი : ქებაი წმიდათა ორმოცთაი :

3 : თავი : წამებაი წმიდისა ფილეკტემონისი :

ლზ : თავი : წამებაი წმიდისა მიქელ მონაზონისაი :
ლჰ : თავი : წამებაი წმიდისა ვარდანისი :

ლთ : თავი : წამებაი წმიდისა ატომისი :

მ : თავი : წამებაი წმიდათა მესუკაველთაი :
მა : თავი : წმიდისა საჰაკ პართევისა აღსრულებაი
მბ : თავი : წმიდისა შუშანიკ დედოფლისაი :
მგ : თავი : წმიდისა იზიდბოზიდისი :
მდ : თავი : წამებაი არისტაკსსი :

მე : თავი : წამებაი წმიდისა გეორგისი :

მკ : თავი : ქებაი წმიდისა გეორგისი

მზ : თავი : წამებაი წმიდისა ლონგინოზ ასისთავისაი
მჰ : თავი : წამებაი წმიდისა მარკოზ მახარებლისაი
მთ : თავი : წმიდისა რომანოზ ახლისა მოწამისაი
ნ : თავი : წამებაი წმიდისა სენედუხტ დედოფლისაი
ნა : თავი : წმიდისა ფილემონ მენესტ;საი

ნბ : თავი : წმიდისა დავით და ტირიჭანისი :
ნგ : თავი : წამებაი წმიდისა თალელიოსისი

[blocks in formation]

2 r.

ნდ : თავი : წამებაი წმიდისა კპრიანოსი
ნე : თავი : წამებაი წმიდისა ქრისტეფორსი
ნვ : თავი : წამებაი წმიდისა კონონისი

* ნზ : თავი : წამებაი წმიდისა ლეონტისი
ნჰ : თავი : წამებაი წმიდისა მამაისი
ნთ : თავი : წამებაი წმიდისა ფოკაისი

ი : თავი : წამებაი წმიდისა ოსიკისი :

ია : თავი : წამებაი წმიდისა ზორავარისაი

იბ : თავი : წამებაი წმიდისა ნერსე გიორგი მთავარეპისკოპოზისაი იგ : თავი : წამებაი წმიდისა გულანდუხტისი :

იდ : თავი : წამებაი წმიდათა ტრაქოს პროპოს ანდრონიკêსი :

[blocks in formation]

Plusieurs folios manquent ici dans le manuscrit, de sorte qu'il ne reste du premier chapitre : Martyre de saint Étienne, que les trois dernières lignes. Voir suivante. page

[ocr errors][merged small][graphic][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

ვიხილენ ეტლნი ცეცხლისანი და ვიხილე მათ ზედა მჯდომარც წმიდა სტეფანე და ესრჰთ აღიყვანეს იგი ოფლისა ჩუენისა იესო; ქრისტსა რომლი– საი არს პატივი და დიდებაი ოჯკუნითი უკუნისამდე ამონ :

პოვნაი : ნაწილთაი : წმიდისა : სტეფანსთა : პირველ : დიაკონისა : და პირველ : მოწამისაი

* 37 r.

რომელნი ხართ ქალაქთა-შინა და დაბნებსა წმიდანი და ღმრთის-მსახურნი რომელნი სიმკნესა შინა ხართ ეპისკოპოსნი და ხუცესნი ერთბამად ყოველთა მორწმუნეთა ქრისტე იესოის მიმართ მსახურთა ეკლესიისათა და ძმათა მარტომყოფთაცა : ლუკიანე * საწყალობელი და უნარჩევესი ყოველთაი ოჯფლისა–მიერ S. p. 60 r. გიკითხავ.

ქველის–მოქმედმან და კაცთ-მოყუარემან ღმერთმან ინება, რაითა უმეტჰ– სად აღამაღლოს რქაი ცხებულისა თჯსისაი, რომელ არს ქადაგებაი სახარებისაი : ენება ჩემ გლახაკისა გელითა უკუანათა მათ დღეთა გამოცხადებაი წმიდათა მონათა თჯსთაი _ სამგზის სანატრელისაი მის და დიდებულისა სტეფანე არქე– დიაკონისაი მის და პირველ მოწამისაი, რომელმან იგი თუალითა იხილა ზეცისა მეუფის და ნიკოდემოზისაცა რომელ იგი სახარებასა შინა კეთილითა საკსენებელითა სანატრელად ითქუმის და გამალიელისი რომელი იგი საქმესა მოციქულთასა კეთილად მზრახვალობითა მადლის მომღებელად იქების უმეტცსღა აბიბოისი ძისა მისისაი - რომელი იგი წიგნთა-შინა არა იკსენების :

...

j'ai vu le char de feu et j'y ai remarqué assis saint Étienne et ainsi on l'a emmené en haut vers Notre-Seigneur Jésus-Christ à qui reviennent l'honneur et la gloire de siècle en siècle. Amen.

II. LA DÉCOUVERTE DES RELIQUES DE SAINT ÉTIENNE, PREMIER DIACRE

ET PREMIER MARTYR.

*

Vous qui êtes saints et serviteurs du Dieu dans les villes et les villages; vous qui êtes dans la vaillance évêques et prêtres ensemble avec tous les croyants du Christ Jésus, serviteurs des églises, et les frères, anachorètes, je vous salue, par le Seigneur, moi, Lucien le misérable et réprouvé de tous. Le Dieu Bienfaiteur et Philanthrope voulut élever la corne de son Oint, c'està-dire la prédication de l'Évangile; il a voulu révéler par moi, l'indigent, aux derniers jours des saints esclaves, l'archidiacre et premier martyr Étienne, trois fois bienheureux et glorifié, qui vit de ses yeux le Roi du ciel, ainsi que Nicodème qui dans l'Évangile se dit, de bonne mémoire, bienheureux, et Gamaliel qu'on loue dans les Actes des apôtres pour son bon vouloir comme digne de grâce et surtout son fils Abibo, dont il n'y a aucune mention dans l'Écriture.

[blocks in formation]
« PreviousContinue »