Page images
PDF
EPUB

176

* Արացի Ա եւ Յունվարի Ը . Վերստին տօն Է Ծննդեան եւ վկայութիւն Թէոփիլոսի

սարկաւագի :

Սա էր ի Լիբիոյ եւ տարան առաջի բդեշխին, ընդ նմին եւ այր մի աշխարհական, որոյ անունն գրեալ է յերկինս : Եւ խոստովանեցան յայտնապէս զԲրիստոս Աս5 տուած. եւ կախեցին ղնոսա զփայտէ եւ քերեցին երկաթի քերչօք զմարմինս նոցա եւ կապեցին զձեռս եւ զոտս նոցա եւ եդին հուր ի թիկնամէջս նոցա, եւ սուր խեցեաւ ծակոտէին զգլուխս նոցա, եւ այնպէս խիստ չարչարանօք յերկարեալ ի տանջանս, ի Բրիստոսի հաւատոցն ոչ մեկնեցան, այլ բարի խոստովանութեամբ կատարեցան ի Քրիստոս Յունվարի Ը :

10 [B * Վերստին տօն է Ծննդեան եւ Յայտնութեան Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ. ընդ նմին եւ տօն Մանկանցն Բեթղեհեմի :

[ocr errors]

Որպէս պատմէ աւետարանիչն ի գալ մոգուցն եւ յերկրպագելն Քրիստոսի, յորժամ դարձան ոչ եկին անդրէն Հերովդէս ըստ հրամանի Հրեշտակին : Բարկացեալ Հերովդէս առաքեաց ի Բեդղեհէմ եւ յամենայն սահմանս նորա, կոտորեաց զստնդիայ 15 մանկունսն յերկեմենից եւ ի խոնարհ, թերեւս ընդ նոսա սպանցի նորածին թագաւորն

* A fol. 154 roa.

* B

p. 17 b.

*

1 ARATZ, 8 Janvier.

* A fol. 154 r° a.

De nouveau, fète de la Nativité et martyre de Théophile, le diacre.

Il était de la Libye. On le mit en présence du gouverneur, et avec lui, un laïc dont le nom est inscrit au ciel. Ils confessèrent manifestement le Christ Dieu. On les suspendit à un arbre et on leur laboura le corps avec des ongles de fer, ensuite on leur lia les mains et les pieds et on leur appliqua du feu sur le dos et on leur troua la tête avec des tessons pointus. Ayant enduré longuement dans les supplices de si atroces souffrances, ils ne se départirent pas de la foi au Christ; mais moururent, en bonne confession, dans le Christ,

le 8 Janvier.

[B* De nouveau, fête de la Nativité et de l'Épiphanie du Christ, notre Dieu. En même temps, fête des enfants de Bethleem.

Ainsi que le raconte l'évangéliste, à propos de la venue des mages et de leur adoration du Christ, lorsqu'ils s'en retournèrent, ils n'allèrent pas trouver IIérode, selon l’ordre de l'ange. Hérode, étant entré dans une grande colère, envoya à Bethléem et dans tous les environs, et fit tuer les enfants à la mamelle, depuis l'âge de deux ans et au-dessous, dans l'espoir que parmi

[ocr errors][merged small]
[ocr errors][merged small]

Քրիստոս . զի լուաւ ի մոգուցն եթէ տիրելոց է աշխարհի, ջանայր սեպհականել
ինքեան զթագաւորութիւնն : Եւ ի զուր ջանաց անձին, զի սպանեալ մանկունքն
որք տղայութեան Տեառն մերոյ առաջին ի բնութենէս ընծայեցան նմա պատարագք
ամբիծք որպէս Աբէլն նախնի, եւ ծաղիկք մարդկութեանս այգւոյ, կամ նորախայծ
վկայական խաղողոյ, եւ որպէս անդրանիկք ամենայն մարտիրոսաց առաքեցան - 5
որպէս կողովք ողկուզաց յայդւոյ բնութեանս, ի ձեռն յաշխարհ եկեալ Տեառն
• Որդւոյն Հօր իւրոյ յերկինս, եւ ժառանգեցին զյաւիտենական թագաւորութիւնն :

*

Իսկ ինքն Հերովդէս որդի եւ ժառանգ եղեւ յաւիտենական հրոյն, զի ընկալաւ աստէն զառհաւատչեայն . զի յանբուժելի եւ յանտանելի անկեալ ցաւ, ինքնին սպան նախ զկին եւ զորդիս իւր որպէս կատաղի, եւ ապա զանձն եւս : Քանզի կարի 10 ողորմելի մահուամբ զմանկունս կոտորեաց ի ծոցս եւ ի ստինս մարցն, եւ խառնեաց զկաթն ընդ արեան նոցա . ոչ պատկառեալ յօրինացն, որ հրամայէր ոչ եփել զգառն ի կաթն մօրն :

Եւ այսպէս ինքնին յիւր աշխարհն ձի արկեալ` լնոյր խռովութեամբ եւ աղաղակաւ ողբոց զերկիրն . որոց դեռ եւս հնչումն ձայնի մարցն աղէխորով ողբոց, եւ տղայոցն 15 լալականչ ահաբեկութեան գոչումն Հնչէ յականջս եւ ի միտս արթուն սրտից .

* B

p. 18 a.

eux périrait le roi nouveau-né, le Christ; car il avait appris des mages que celui-ci régnerait sur la terre, et (Hérode) cherchait à s'assurer pour luimême le royaume. Mais ses efforts furent vains, car les enfants massacrés furent les premiers sacrifices innocents offerts par la nature à l'enfance de Notre-Seigneur, comme le fut Abel dans l'antiquité. Fleurs de la vigne de l'humanité, premières grappes de la treille du martyre, en tant qu'aînés de tous les martyrs, comme des corbeilles de grappes de la vigne de la nature (humaine), ils furent envoyés en offrande par l’entremise * du Seigneur Fils, venu au monde, à son Père dans les cieux, et ils y héritèrent du royaume éternel.

Quant à Hérode, il devint le fils et l'héritier du feu éternel, dont il reçut dès ici-bas les arrhes; car ayant été frappé d'une infirmité incurable et intenable, il tua lui-même dans sa rage, d'abord sa femme et ses fils, puis aussi se donna la mort. Et ceci, parce que d'une mort trop pitoyable il avait fait tuer les enfants dans les bras et au sein de leurs mères, et qu'il avait mêlé à leur sang le lait de celles-ci, sans égards pour les lois, qui prescrivaient de ne pas cuire l'agneau dans le lait de la mère.

Et lui (Hérode), chevauchant dans son pays, remplit le territoire de troubles et du bruit des sanglots, en sorte que l'écho des voix maternelles aux sanglots déchirants et les clameurs des enfants pleurant de terreur retentissent encore dans les oreilles et dans la pensée des cœurs vigilants. C'est ainsi que leur

մինչ զի զամենաձայն գոյժ նոցա մարգարէական Հոգին ի հեռուստ լսեր : Քանզի ջանաց բանսարկուն ի ձեռն Հերովդէի ի ծնանել զՏէր մեր բառնալ ի կենաց . սակայն յամօթ եղեւ, զի անմեղացն մահ դատապարտեալ խայտառակ արար զանիրաւ նորա իշխանութիւնն, եւ տկարացոյց մինչեւ ի կատարածի նորին անպարտին սպան– 5 մամբն որ ի խաչին, որով իսկապէս լուծաւ ի թագաւորութենէ եւ ընկեցաւ արտաքս :

Բայց մանկունքն էին հազար եւ չորս հարիւր եւ վաթսուն երկու. զորս թէպէտ սպան Հերովդէս վասն զՔրիստոս ընդ նմին ըմբռնելոյ, սակայն զխորհուրդն Աստուծոյ ոչ կարաց պարտել. այլ ինքն պարտեալ ՝ ժառանգ եղեւ աստուածամարտութեամբն յաւիտենական Հրոյն . եւ անմեղքն յանուն Քրիստոսի սրախողխող նահատակեալք, 10 որ ոչ վիճակեցաւ այլոյ ումեք ի վկայից, պսակեցան ի նմանէ գերահրաշ փառօք Ի սմին աւուր յիշատակ առաջին սքանչելեացն Տեառն մերոյ Քրիստոսի, որ զջուրն ի գինի փոխեաց

:

Տերն մեր եւ Աստուածն մեր Յիսուս Բրիստոս՝ յետ երեսնամեայ կատարման հասակին, եւ մկրտութեամբն ի Յովհաննէ՝ լուանալոյն զպարտիս մարմնոյն Ադամայ, 15 յորժամ ձեռնադրեցաւ առ ի Կարապետէն, եւ վկայեցաւ ի Հօրէ եւ ի Հոգւոյն սրբոյ, եւ պահեալ զքառասուն աւուրս յաղթեաց փորձողին :

[ocr errors]

Ապա եկաւորեալ յանապատէն, ի վաղիւն տեսանէր զնա կարապետն եւ վկայեր թէ. Ահա Քրիստոս գառն Աստուծոյ որ բառնայ զմեղս աշխարհի : Եւ դարձեալ

très bruyante lamentation fut entendue au loin par l'esprit prophétique. Tandis que Satan s'efforçait, par le moyen d'Hérode, de supprimer la vie à Notre-Seigneur dès sa naissance, il fut couvert de honte, car la mort des innocents a condamné ignominieusement son injuste domination et l'a affaiblie jusqu'à la consommation de cet Innocent, qui, par sa mort sur la croix, a dépouillé (Satan) de la royauté et l'a mis dehors.

Or, les enfants (massacrés) étaient au nombre de mille quatre cent soixantedeux, et bien qu'Hérode les fit tuer pour comprendre dans leur nombre le Christ, il ne put vaincre les desseins de Dieu, mais c'est lui-même qui fut vaincu et qui, par sa lutte contre Dieu, hérita du feu éternel, tandis que les innocents martyrisés par le glaive à la place du Christ, sort qui n'échut à aucun autre des martyrs, furent couronnés par Lui d'une gloire ineffable.

*

En ce même jour, commémoration du premier miracle opéré par NotreSeigneur le Christ qui changea l'eau en vin.

Notre-Seigneur et Dieu Jésus-Christ après avoir atteint la trentième année de son âge, et lavé par le baptême de Jean les dettes du corps d'Adam, ayant reçu l'imposition des mains du Précurseur et le témoignage du Père et du Saint-Esprit, enfin ayant jedné pendant quarante jours, vainquit le tentateur.

Étant sorti du désert, le Précurseur vit (Jésus) le lendemain, et rendit ce témoignage : Voici le Christ, l'Agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde'. 1. Jean, 1, 29.

[ocr errors]

* B

p. 18 b.

* B

p. 18 b.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

յերկրորդ վաղիւն՝ նայեցեալ նոյն ինքն Յովհաննէս ընդ Յիսուս զի գնայր, ասէ. Աչա Քրիստոս գառն Աստուծոյ որ բառնայ զմեղս աշխարհի . զոր լուեալ երկու աշակերտքն՝ գնացին զհետ Յիսուսի :

Եւ ի միւս վաղիւն կամեցեալ ի Գալիլեա ելանել կոչէ զՓիլիպպոս . յորում անդէն ի յերրորդում աւուրն կրկնակի վկայութեանցն կոչեցեալ ի հարսանիսն Կղէոպայ 5 եղբօրն Յովսեփու, ի գեօղն Կոնայիրէ, ի գաւառն Գալիլեայ, յոր եկն Յիսուս մարբն եւ աշակերտօքն զի յայտ արասցէ թէ նա է որ զամուսնութիւնն Ադամայ եւ զայլոց նահապետաց օրհնեաց եւ աճեցոյց, յամօթ առնելով զայնոսիկ որք պիղծ զօրինաւոր զուգութիւնն համարին : Եւ անդէն ի նոյն հարսանիսն առաջին նշանագործեաց զջուրն գինի փոխելով, ի խորհուրդ` զի զցրտագոյն սէր աշխարհական ցանկութեանց փոխելոց 10 Էր ի ջերմութիւն աստուածային բաղձանաց իւրոց՝ Հրովն զոր եկն արկանել յերկիր :

Այսպէս եւ վասն հնազանդելոյ մօրն եւ ծնողին իւրոյ յերկրի` ըստ ասելոյն Ղուկայ թէ. Էր նոցա հնազանդ, իրաւապէս ապա նորին մօրն կամօք փառաւորի եւ ի յերկրի սկսանելով զնշանսն . զի առաջին այս եղեւ սկիզբն ամենայն սքանչելագործութեանցն եւ յայտնութիւն աստուածային փառացն, յոր մայրն * ստիպեաց զնա՝ եւ հրաման ետ 15 ասելով ի պակասել գինոյն եթէ. Գինի ոչ ունին . շարժեալ յայս նոյն ինքն սուրբ կոյսն ի Հոգւոյն սրբոյ ազդմանէ որ նախ եկաւորեաց ի նա :

De nouveau, le surlendemain, ayant vu Jésus qui venait vers lui, Jean dit : Voici le Christ, l'Agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde. Ce qu'ayant entendu, deux disciples suivirent Jésus.

Le jour suivant, (Jésus), voulant se rendre en Galilée, appela Philippe, et ce même troisième jour, après le double témoignage, étant invité aux noces_de_Cléopas, frère de Joseph, au village de Cana (Konayire), dans la province de Galilée, Jésus s'y rendit avec sa mère et ses disciples pour faire voir que c'est lui qui avait béni le mariage d'Adam et des autres patriarches et qu'il les avait multipliés, afin de confondre ceux qui considèrent comme impure l'union légale. Et c'est à ces noces qu'il opéra son premier miracle en changeant l'eau en vin, comme symbole de la transformation de l'amour froid des désirs temporels en la chaleur de ses désirs divins par le feu qu'il était venu répandre sur la terre.

,

En outre, parce qu'il obéit ainsi à sa mère, à celle qui l'avait mis au monde, selon l’expression de Luc : Il leur était soumis ', c'est à juste titre que, par la volonté de Sa mère, Il est ensuite glorifié sur la terre même, en y commençant ses miracles; car ce premier (miracle) fut le commencement de tous ses prodiges et de la révélation de la gloire divine. Sa mère l'y obligea et lui en donna l'ordre en disant, lorsque manqua le vin: Ils n'ont point de vin2. En quoi la sainte Vierge fut inspirée par le Saint-Esprit, qui avait d'abord habité en elle.

[blocks in formation]

Եւ Տէրն արար զհրամանն ծնողական, եւ փոխեաց ի գինի զվեց թակոյկսն զոր հրամայեաց մայրն լնուլ ջրով մինչեւ ի վեր : Քանզի յայտնապէս ի Հոգւոյն սրբոյ շարժեցաւ յայն Մարիամ, եւ գիտաց զոր լինելոցն էր :

Արդ` այսպիսի խորհրդովք սկսանի զնշանն առաջին ի Կանա Գալիլեացւոց, որով 5 Հաւատացին ի նա աշակերտք նորա :

Յայսմ աւուր վկայութիւն սրբոյն Թէոփիլոսի սարկաւագի, եւ Ելլադիոսի ընդ նմա, որ կոչի լէկու :

Սուրբն Թէոփիլոս էր ի Լիբիոյ յաւուրս հալածանաց Մաքսիմիանոսի ամբարիշտ արքային . եւ էր մուտ աստուածային գրոց, եւ համարձակ քարոզէր զՔրիստոս 10 Վասն որոյ կալեալ զնա կռապաշտից տարան առաջի բդեշխին, ընդ նմին եւ այր մի աշխարհական որոյ անուն կոչէր Ելլադիոս . եւ խոստովանեցան զՔրիստոս Աստուած Ճշմարիտ :

Կախեցին զնոսա զփայտէ եւ քերեցին երկաթի քերչօք զմարմինս նոցա եւ . կապեցին զձեռս եւ զոտս, եւ եդին Հուր ի թիկնամէջս նոցա, եւ սուր խեցեաւ 15 ծակոտեցին զգլուխ նոցա եւ զխելապատակսն . եւ այնպէս յերկարեալք ի տանջանս՝ ի Քրիստոսի հաւատոցն ոչ մեկնեցան, այլ բարի խոստովանութեամբ կատարեցան ի Քրիստոս Յունվարի Ը :1

:

Le Seigneur exécuta l'ordre maternel et changea en vin les six urnes que sa mère avait ordonné de remplir d'eau jusqu'en haut, car Marie y fut inspirée manifestement par l'Esprit-Saint, et elle savait ce qui devait arriver. C'est donc par ce symbole qu'il commence son premier miracle à Cana des Galiléens, (miracle) par lequel ses disciples crurent en lui.

En ce jour, martyre de saint Théophile, le diacre, ct avec lui, d’Helladius, le laïque '.

Saint Théophile était de Libye, aux jours de la persécution de Maximien, l'empereur impie. Il était versé dans les saintes écritures, et hardiment prêchait le Christ. C'est pourquoi les idolâtres, l'ayant saisi, le conduisirent devant le gouverneur, et avec lui, un laïc qui s'appelait Elladios. Ils confessèrent le Christ vrai Dieu.

On les suspendit à un arbre et on leur laboura le corps avec des ongles de fer. On leur lia les mains et les pieds, et on leur appliqua du feu sur le dos. On leur troua la tête et la boîte cranienne avec des tessons pointus. Ayant ainsi souffert un long martyre, ils ne s'écartèrent pas de la foi au Christ, mais moururent, en bonne confession, dans le Christ, le 8 Janvier.J

1. L'arménien porte « qui est appelé Lékou », le traducteur ayant transformé en nom propre le mot λaïxoũ (Syn. Cp., col. 377), d'ailleurs correctement rendu quelques lignes plus bas.

« PreviousContinue »