Page images
PDF
EPUB

comitatus." Narratur in iis quae sequuntur, S. Benedictum, quum per noctem Germani Capuani episcopi animam in sphaera ignea ab angelis in caelum deferri conspiceret, ut tanti miraculi testem haberet, ex inferiore turris parte in superiorem vocasse ad se Servandum. Rursus paullo infra de eadem turri Casinensi exponens habet,,In eius vestibulo ad angulum turris orientalem exstant rudera veteris illius habitaculi largioris, in quo Benedicti et Servandi discipuli requievisse dicuntur."

Invenimus igitur Servandum discipulum S. Benedicti, abbatem monasterii a Liberio patricio in honorem S. Sebastiani,,extremis in finibus Latii" aedificati, anno 541. visentem cum ipsius aliquot discipulis venerabilem suum magistrum in Casino monte. Eundem pro codicis nostri auctore habere quis dubitabit? Neque a vero longe aberraverit, si quis eum circa annum 541., eundem sub quo in annalibus ordinis S. Benedicti occurrit, scripsisse dixerit. Significatum enim est 1. 1. Servandum illo tempore iam ipsum discipulos habuisse.

Praeterea nescio an cum Bandinio faciam, ex carmine dedicatorio coniiciente, Servandum iam senem factum audita Gregorii pontificis electione anno 590. hunc bibliorum codicem ei dono misisse. Namque hoc quidem vix dubium est, culmen venerabile Petri, quod in primo disticho est, de apostolica sede dici; quemadmodum in carmine in laudem Caelestini I. pontificis Romani composito Romaeque in ecclesia S. Sabinae musivo opere expresso legitur Culmen apostolicum cum Celestinus haberet etc.) Minus certum est, ad Gregorium Magnum quum sedem apostolicam occupasset a Servando sene codicem missum esse. Inde enim quod de ipso pontifice, ad quem liber mitteretur, nihil in carmine scriptum est, facile concluserit aliquis vix cogitandum esse de viro tanto totque conspicuo virtutibus, quippe quas poetam tacturum fuisse probabile sit. Quod equidem non magni faciam. A persona enim pii senis, cogitatione mortis pleni, minime abhorret ipsum Petrum, „tantum patrem in caelis," quam pontificem quamvis gloriosum malle celebrare. Neque magis opinioni nostrae illud obstat quod anno 590. Servandus senectute admodum provecta cogitandus est. Monachi enim nonagenarii neque tum neque hodie rari. Accedit, idque grave est, quod pervetus traditio illa, ex qua codex propria manu Gregorii Magni conscriptus dicebatur, facile inde oriri poterat quod certe ad eundem Gregorium dono missus esset proptereaque ab illo inde tempore aliquam celeberrimi nominis Gregorii communionem haberet.

1) Refert Ciampini in Vet. Monum. Romae 1690. I. cap. XXI. p. 190.

V.

Quam modo tetigimus traditionem, Gregorium Magnum codicem nostrum exarasse manu sua, de ea paucis nunc referendum erit. Hinc enim multa per saecula tantam codex Amiatinus celebritatem assecutus est ut iure meritoque in huius editionis titulo codex celeberrimus nuncupatus videatur.

[ocr errors]

Antiquissimum eius traditionis testimonium ab anno domini 4036. repetere licet. Debetur id Ughellio'), qui quum anno 1631. in monasterio Amiatino chartis historicis exscribendis vacaret monachis auctor fuit ut cryptam sive ecclesiam subterraneam inquirentes quum multas pretiosas reliquias sub Winizzone abbate anno 1036. in templi consecratione ibi reconditas, tum monumentum invenirent in quo sic scriptum est. In nomine domini. Amen. Anno domini millesimo XXXVI. ind. IV. tempore beatissimi papae Benedicti de Tuscula, ex patre Alberico, et invictissimi imperatoris Conradi et Guinizzi abbatis consecratum est templum hoc ad honorem D. Salvatoris et beatae Mariae semper virginis et multorum sanctorum quorum nomina sunt per singula altaria, quae continentur in hoc scripto. Ad cuius consecrationem fuerant decem et octo inter episcopos et cardinales, inter quos fuit venerabilis patriarcha Aquezon cum comitatu clericorum et aliorum bonorum virorum" etc. Enumeratis porro reliquiis haec adduntur et nonnullas alias honorificentissimas et colendissimas reliquias infinitorum pene sanctorum, quae summa cum affectione in armario loci sacrorum sive sacristia reconditae sunt, necnon Vetus Novumque Testamentum seu bibliam scriptam manibus beatissimi pontificis Gregorii."

Iam illa igitur aetate, i. e. saeculo undecimo, plane non dubitatum esse videtur quin Gregorius Magnus biblia Amiatina ipse scripserit. Neque aliter est saeculis subsecutis factum. Testis est Angelus Rocca, Augustinianus, bibliothecae Vaticanae quondam custos, qui in sua Apostolica Vaticana bibliotheca Rom. 1591. pag. 47. haec habet. „Latinorum bibliorum exemplar in Cisterciensium monasterio montis Amiatae agri Senensis custoditur, totum maiusculis litteris exaratum, sicut antiquitus apud Romanos scribi solebat. Id quod antiquitatem illam redolens, circiter iam mille a Chr. n. annos existimatur scriptum: nam tempore3)

4) Cf. Ital. sacra III. p. 623.

2) id est Aquileiensis.

3) Cautius, utpote doctus bibliothecae praefectus, malebat tempus quam manum Gregorii dicere.

B. Gregorii Magni (electi anno 590.) conscriptum fuisse omnino existi

matur."

Praetereo alia testimonia in eandem rem a Bandinio allata, in quibus est etiam Pii II. Piccolominei pontificis. Sed illud memoratu dignissimum est, quum sub auspiciis Sixti Quinti in castigando latinorum bibliorum textu multa Romae studia ponerentur, Amiatinum librum in iis fuisse qui ad id negotii adhiberentur. Cuius rei ipse codex testis est. In tegumento enim eius interiore haec verba scripta sunt. „La presente Bibia a dì 12. di Luglio 1587. fu portata all' Illustrissimo Cardinale Antonio Carafa per l'opera dell' emendazione della Bibia Latina vulgata, per ordine di S. Santità Sixto V. in Roma, e fu restituita alli 19. di Gennaro 1590. alli Reverendi P. D. Marcello Vanni e Don Stefano Pizzetti Monaci di Monastero di S. Salvatore in Montamiata. Io Arturo de' Conti d'Elci.")

VI.

Ad descriptionem codicis transeo. Membrana est laevi sed non ita tenui, forma longe maxima, molisque tantae ut ab uno homine non facile possit manibus portari. Foliis constat mille viginti undetriginta, quorum septingenti nonaginta sex ad Vetus, ducenti triginta duo ad Novum spectant Testamentum. Singuli quaterniones numerantur, ut mos fert antiquissimus, numero in calce ultimae cuiusque paginae prope marginem interiorem apposito. Quaevis pagina binis columnis divisa versus stichometrice compositos plerumque quadraginta tres habet. Praeter stichometricam nulla antiquissimae manus interpunctio est; nisi quod, quum plerumque scriptio continua sit, passim in mediis versibus intervalla observantur. Scriptura ex antiquo genere unciali est eaque satis elegans. Maiores litteras fere non habet nisi ubi nova sectio incipit. Compendia iam antiquitus usitatissima habet, ut ds, dns, ihs2), xps, sps, scs, cum declinatis. Aliquoties invenitur isrl, quod ubicumque plene scribitur Israhel non Israel inveni. Porro haud raro ff

4) Videtur iste comes de llice tum temporis legatione magni ducis Etruriae apud sedem apostolicam functus esse et in bibliis Amiatinis Romam mittendis indeque ad Amiatinos monachos remittendis partem habuisse.

2) Hinc rectius poterat lhesus quam Iesus a nobis edi. Accedit quod Lc 3, 29. in genealogia ipsum nomen Ihesu plene scriptum est, quemadmodum edidimus.

pro fratres positum est. Etiam semel vel bis legitur qm pro quoniam. Denique frequentatur lineola m finale compensans.

Primi cuiusque libri versus rubricati sunt. Tituli librorum in medio summo paginarum margine appositi sunt, inter duo corcula sive potius foliola quae cordis formam habent inclusi.

VII.

Facsimile nostrum compositum est ad schedam a cl. Tregellio in eum usum praeparatam. Quod vide ne ad tabulam iudices a Fleckio exhibitam: ibi enim scriptura codicis miserrimum in modum deformata est. Memini etiam in splendido opere Silvestris palaeographico facsimile codicis Amiatini me vidisse. Quod contrarium in modum ac Fleckii ab ipso codice differre visum est: paullo enim pulchrius est.

Sed quo melius ex facsimili nostro ratio codicis disci possit, totam paginam, eamque ipsam unde illud desumtum est, adscribamus. Qua in re haec observa. Columnae I. versu 9. v superscriptum a correctore est. Ibidem v. 10. prima manu nihil positum est praeter batur: reliqua omnia praeposito puncto corrector apposuit, partim hoc ipso loco partim in superiore margine. Ibidem v. 39 sq. pro,, mesopotamiam" posuit,,in mesopotamia." Intervalla I, 42. II, 34. item I, 43. ad exemplum codicis expressimus. Item D et L I, 34. II, 16. in ipso codice minora sunt quam utrumque U.

//.rentur ab eo cum omni fiducia:

surrexerunt autem quidam
de synagoga quae appellatur
libertinorum

et cyrenensium et alexandrinoru
et eorum qui erant a cilicia
et asia

disputantes cum stephano
et non poterant resistere
sapientiae et spui qui loqe
batur propter quod redargue//.
tunc summiserunt uiros
qui dicerent

se audisse eum dicentem

uerba blasphemiae
in mosen et dm
commouerunt itaque plebe

et seniores et scribas

et concurrentes rapuerunt eu
et adduxerunt in concilium
et statuerunt testes falsos
qui dicerent

homo iste non cessat loqui
uerba aduersus locum scm
et legem

audiuimus enim eum dicente
quoniam ihs nazarenus hic
destruet locum istum
et mutauit traditiones quas
tradidit nobis moses
et intuentes eum omnes
qui sedebant in concilio
uiderunt faciem eius tam
quam angeli

Dixit autem princeps sacer
dotum si haec ita se habeant
qui ait

/XIX Uiri fratres et patres audite

ds gloriae apparuit patri nostro abraham cum esset in meso potamiam

prius quam moraretur in

charram et dixit ad illu exi de terra tua et de cogna

tione tua

et ueni in terram quam tibi

monstrauero

tunc exiit de terra chaldaeoru
et habitauit in charram
et inde postquam mortuus
est pater eius

transtulit illum in terram

istam in qua nunc uos habitatis et non dedit illi hereditate

in ea nec passum pedis sed repromisit dare illi eam in possessionem

et semini eius post ipsum cum non haberet filium Locutus est autem ds

quia erit semen eius accola

in terra aliena

et seruituti eos subicient
et male tractabunt eos
annis quadringentis
et gentem cui seruierint.
ego iudicabo dixit dns
et post haec exibunt et de
seruient mihi in loco isto
et dedit illi testamentum
circumcisionis

et sic genuit isaac

et circumcidit eum die octaua
et isaac iacob

et iacob duodecim patriarchas
et patriarchae aemulantes
ioseph uendiderunt in aegyp
tum et erat ds cum eo
et eripuit eum ex omnibus
tribulationibus eius

et dedit ei gratiam et sapien
tiam in conspectu pharaonis
regis aegyptiorum
et constituit eum praeposi
tum super aegyptum

et super omnem domum sua¬ Uenit autem fames in uniuersa

« PreviousContinue »