Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

6

I det följande har S 1541 följt L 1535, L 1522 var här sämre.

[blocks in formation]

medh all förtröstning ge- medh tröst som är affi hans ἐν πεποιθήσει τῇ διὰ τῆς

[blocks in formation]

"

ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας,

1 I det följande har S 1541 bildat sin text efter L 1535, 1526 följde L 1522. V. 17 ändrar efter L: "haffuer bodhat" till: igenom Euangelium bodhat", G: εὐηγγελίσατο, jfr föreg. s. 106, not. 4.

2 Jämväl v. 4 är bildad efter L.

3 Ehuru S 1541 här satt punkt, är meningen och förhållandet mellan satserna det samma som 1526.

[blocks in formation]

conditi in Christo Jesu, V: cre- geschaffen jnn Christo Jhesu. 10

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

(ut) in lucem proferam omnibus zü erleuchten jederman, wel

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

4 I v.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

122

21

1 1

76

3,1

2

1

3

1 1

[blocks in formation]

4,2

6

12

8 vill Obs. Strengn. ändra: "obegrundeligha" till: "outhransakeliga". V. 10 är 1541 gjord mera likformig med L än fallet är 1526. V. 11 vill Obs. Strengn. rätta: "försyyn" till: "upsåtit“, L: fursatz.

"

5 Obs. Strengn. vill för: "thet Fadher heter" läsa: barn nämbnas kan". I v. 19 vill Obs. Strengn. osmakligt nog för: "Christi kerlek, then doch all kundskap öffuergåår" läsa: "att älska Christum är myckit bättre än alt förstånd“.

Human. Vet. Samf. i Upsala. IV. 2.

[blocks in formation]

hwilkas förstand förmörkrat the förmörcradhe äro vthi εσκοτισμένοι τῇ διανοίᾳ ὄν

är.

theras förnufft.

τες.

sedhan the wordo förstoc- sedhan the ther till komo απηλγηκότες.

[blocks in formation]

1 De båda sista exemplen visa den olika innebörden af en anslutning till L 1522 och en anslutning till L 1535.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

dum mentem habent obtenebra- welcher verstand verfinstert tum tenebris, V: obscuratum ist.

habentes intellectum.

posteaquam pervenerunt eo ut welche ruchlos sind.

18

19

1

[blocks in formation]

quæ non conveniunt, V: ad welche euch nicht ziemen. rem non pertinet.

inanibus sermonibus, V: ver- vergeblichen worten.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

5,4

6

9 1

13

2 Borttagandet af parentesen förutsätter, att S särskildt reflekterat på innehållet i v. Så mycket mera anmärkningsvärdt är det då, att detta förblifvit oförHos E förekommer parentesen i upplagan 1519, 1523.

ändradt.

« PreviousContinue »