Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Them elskeligha och wà- Wärom wen och medhiel- τῷ ἀγαπητῷ καὶ συνεργῷ

[blocks in formation]

3 V. 8, i 1526 bildad efter L. 1522, är i 1541 ombildad efter L 1535.

[blocks in formation]

Tu vero loquere quæ decent sa- Du aber rede, wie sichs zimet nach der heilsamen! lere.

nam doctrinam, V: Tu autem

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

den erweleten frembdlingen 1,1 hin vnd her nach der versehung Gottes des Va

ters.

erbe.

4

auff das ewer glaube rechtschaffen vnd viel köstlicher erfunden werde.

7

11 1

i v. 24.

4 Obs. Strengn.: "medarbetare". Samma ändring vill Obs, Strengn. göra

S. 1541.

Så skole j frögda idher 1. Ty the haffua icke sigh sielffuom tient 2.

S. 1526.

G.

och frögdens för trona skul. ἀγαλλιάσθε.
(oppenbarat), ath the icke | (àñexaλóydy), őt: oùy έav-
sigh sielffuom tiente.
τοῖς διηκόνουν.

genom Jesu Christi vppen- ithy Jesus Christus idher ἐν ἀποκαλύψει Ἰησοῦ χρι

barelse.

Och steller idher icke sasom tilförenna, tå j vthi fåwitsko leffden effter begärelsen 3.

oppenbarat warder.

ath j icke geffuen idher till
the förra begärilsen som
idher regeradhe förra än
j kenden Christum.

στοῦ.

μή συσχηματιζόμενοι ταῖς πρότερον ἐν τῇ ἀγνοίᾳ ὑμῶν ἐπιθυμίαις.

j åkallen honom for en j akallen fadhren som dö- πατέρα ἐπικαλεῖσθε τὸν κρί

[blocks in formation]

när thet nu j dagsliuset then dagh han wardher ἐν ἡμέρᾳ ἐπισκοπῆς.

[blocks in formation]

när han leedh, hotadhes när honom bars oondt vрpå, násуwv obx Yusikst.

han intet.

sielff offradhe.

trughades han intit.

droogh.

· αὐτὸς ἀνήνεγκεν.

1 V. 9 utelämnar S 1541 riktigt det 1526 från V upptagna: “idhres“ (siälar salugheet).

2 Här har S låtit L(V) förmå sig till en felaktig ändring.

3 I exempel sådana som de båda sistnämnda ser man den lätthet och ledig. het, som S:s öfversättning vunnit med L:s tillhjälp, jfr vv. 7, 18.

[blocks in formation]

patrem invocatis judicantem, V: jr den zum vater anrüffet, der eum qui judicat.

richtet.

väterlicher weise.

a vana vestra conversatione quam von ewrem eiteln wandel nach
ex patrum acceperatis tradi-
tione, V: conversatione pa-

ternæ traditionis.

qui animas vestras purificastis obediendo veritati, V: animas

castificantes in obedientia

veritatis.

Vnd machet keusch ewre see-
len im gehorsam der war-
heit.

ædeficemini, V: superædifica- bawet euch zu. mini.

populus qui in lucrum accessit, das volck des eigenthums.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

wens nu an den tag kommen
wird.
mit aller furchte.

12

so jr vmb missethat willen
streiche leidet.

cum malis afficeretur, non mi- nicht drewet, da er leid.

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

4 En försämring, framkallad af L.

5 Obs. Strengn.: "all fruktan".

6 Man. observere afvikelsen från L, hvilken dock är så mycket använd i detta

kap. för öfrigt.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Förundrer icke på then heta, — icke när j bepröffuens μὴ ξενίζεσθε τῇ ἐν ὑμῖν som idher wedherfars genom eelden (huilkit πυρώσει πρὸς πειρασμὸν

Man observere att S, trots den gjorda ändringen, skiljer sig från L, så äfven

« PreviousContinue »