Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]
[blocks in formation]

skola tilbidia.

προσκυνήσουσιν.

itt be- göra itt beläte effter wil- ποιῆσαι εἰκόνα τῷ θηρίῳ.

diwret.

och rösten som iagh hörde, ochiach hörde ena röst καὶ φωνὴν ἤκουσα.

[blocks in formation]

the Gudz wredhes skalar . the siw gudz wredhes skalar. τὰς φιάλας τοῦ θυμοῦ (1527

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

f. add.: τοῦ θεοῦ). ὁ πρῶτος.

ἀγγέλου, 1527, 1535: ἀγγέ

λου τῶν ὑδάτων.

ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἥλιον. ἐμασῶντο.

om.

φωνή, 1527 f. add.: μεγάλη.

ἀπὸ τοῦ θρόνου.

τὸ ποτήριον.

1522 om. 1527 ff. : κεφαλὰς ἑπτὰ καί.

μέλλει ἀναβαίνειν.

καὶ παρὰ ἔστιν.

ὁ νοῦς ὁ ἔχων σοφίαν.

rer.

1 Ett intressant exempel på S:s kompilatoriska förfaringssätt. L har synbarligen hjälpt honom att komma tillrätta med den mellersta satsen: "Nu är o. s. v. Men i öfrigt har S bibehållit omfånget af sin gamla text, som hvilar på E(V?).

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

et vocem audivi, V: et vocem vnd die stimme, die ich höret, 14,2

quam audivi sicut.

quia venit hora, V = E.

quia venit tibi hora ut metas,

V: venit hora ut metatur. 1522 om, 1527 ff.: et de charac

tere ejus, V: om.

75

1

[blocks in formation]

15

1

[blocks in formation]

[septem] phialas iræ [dei], 1527 ff. die schalen des zoms.

[blocks in formation]

effudit phialam suam in solem, gos aus seine schale inn die

8

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

2 Har S månne här följt E(G) 1527 eller 1535?

3 Här ser det åter ut som S endast bestämts af G 1527 ff.

[blocks in formation]

aff wredhennes wijn hennes affi wredennes wijn för hen- τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς

[blocks in formation]

är icke änkia.

[blocks in formation]

ρα οὐκ εἰμί.

ἄχρι τοῦ

Jagh sitter och är een Drot- Jach sitter en drotning och κάθημαι βασίλισσα καὶ χήning och icke änkia. (skola) sörya widh sigh sielffua. och marmor kroppar.

wardha söryandes vthofuer πενθοῦσιν ἐν ἑαυτοῖς, 1527

alle the som på skepen wistas och siömän och the som til siöös handla.

och liws på liwsastaka skal icke meer lysa j tigh.

henne.
och marmore

öök.

och bâtzmen och the som j haffuet arbeta.

ff.: ἐπ' αὐτῇ. 1522 om. (1527 ff. καὶ μαρ μάρου) – σωμάτων.

πᾶς ἐπὶ τῶν πλοίων ὁ ὅμι λος καὶ ναῦται τὴν θάλασσαν εργάζοντες, 1527 ff.: ναῦται καὶ ὅσοι τὴν θάλασσαν ἔργαζονται.

skal icke lysa j tigh här 1522 om. 1527 ff.: καὶ φῶς effter.

[blocks in formation]

λύχνου οὐ μὴ φανὴ ἔν σοι ἔτι.

φωνήν, 1527 ff. add.: μεγά λην.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

1 Man observere afvikelsen från L i en vers, där han synes ha följt honom,

jfr följande ord.

2 Synes hvila på en kombination af LE(V) såsom i 1526.

[blocks in formation]

Hi unum consilium habent, V Diese haben ein meinung.

[blocks in formation]
[ocr errors]

aller (bis).

zuthun einerley meinung, vnd
zü geben jr Reich dem thier.

[blocks in formation]

von dem wein des zorns jrer
hürerey.

18,3

vino iræ scortationis ejus, V: –
fornicationis
pervenerunt usque ad cælum, reichen bis jnn den himel
V = E.
Sedeo regina et vidua non sum. Ich sitze vnd bin ein königin
vnd werde keine widne sein.
1522, 1527 ff. super illa, V: su- (werden) leide tragen bey sich
per illam.

[et marmore], 1527 ff. sine [],

[merged small][ocr errors]

selbs.

om. leichnam.

mancipio

[blocks in formation]
[blocks in formation]

3 Man observere afvikelsen från L i samma vers som synes ha rönt inflytande från honom i det följande. I v. 8 sätter S 1541 parentes om sista satsen efter L. På samma sätt innesluter S 1541 sista satsen i v. 10 inom parentes efter samma förebild.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

then siön som brinner med then brinnande syöö, eeld τῇ λιμνῇ τῇ καιομένη πυρὶ

eeld och swaffuel.

then alraädhlasta stenen,

en klar Jaspis.

och swaffuel.

en dyrbar bergasten, som

är Jaspis cristallerat.

καὶ θείῳ.

λίθῳ τιμιωτάτῳ[1527f.: ὡς] λίθω διασπίδι κρυσταλλί ζοντα.

[blocks in formation]

Jagh är af Dauidz root och Jach är Dauidz root och ἐγώ εἰμι ῥίζα καὶ τὸ γένος slechte 2.

art.

τοῦ δαβίδ.

1 I v. 3 insätter S 1541 de 1526 utelämnade orden, jfr Källorna till 1526 s. 223. I v. 7 vill Obs. Strengn. för: "skal få äga" läsa: ärfwa".

« PreviousContinue »