Page images
PDF
EPUB

S. 1541.

S. 1526.

G.

Jagh war rädder för tigh. för ty iach war rädder för poßoóμny ráp se.

[blocks in formation]

(folcket) hölt sigh in til när the hördhe honom, expéuμato abτou àxośwv. honom, och hörde ho

[blocks in formation]

höllo the sigh widh thet
han sadhe them.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

1 I v. 35 insätter S 1541 den af mig till 1526 anmärkta utelämningen.

2 Under det L 1535 mycket förändrat sin text från 1522, har S 1541 inskränkt sig till att insätta detta uteglömda ord och för öfrigt bibehållit sin anslutning till EL 1522.

[blocks in formation]

=

= E.

[blocks in formation]

Ists recht das wir geben?

Licet nobis dare? V
Deus autem non est mortuorum Gott ist nicht der todten son-

E. V. L.

1

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Habete igitur fixum in cordibus So nemet nu zü hertzen das

vestris non esse præmeditan

dam defensionem, V: ponite

jr nicht sorget wie jr euch
verantworten solt.

ergo — non præmeditari quem

admodum respondeatis.

[blocks in formation]

Per patientiam vestram possidete Fasset ewre seelen mit ge- 19 animas vestras, V: in patien- dult.

tia vestra possidebitis

3 V. 10 utbyter S 1541 riktigt: "sin tienare" 1526, mot "en tienare". I v. 12 insätter han riktigt ett 1526 utelämnadt: "ock".

Här har S 1541 kommit närmare E än 1526.

5 Då S 1541 trots den obetydliga ändringen bibehållit tempus och modus i satsen, torde väl anslutningen till V vara medveten.

[blocks in formation]

Alltsă ock j, när j seen så och när j seen thetta οὕτως καὶ ὑμεῖς ὅταν ἴδητε

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

1 I v. 36 vill Obs. Strengn. för: “at j måghen vndfly", hafva: "at j måghen wara werdigh vndfly", G: ἵνα καταξιωθῆτε ἐκφυγεῖν, Ε: ut liceat vobis effugere, V: ut digni habeamini fugere, L: das jr wirdig werden müget zu entfliehen.

2 I v. 47 vill Obs. Strengn. insätta: "ty han hade gifwit them itt teckn och sagdt, hvilken iagh kysser, then ähret", hvilka ord ej finnas ens i V.

[blocks in formation]

per desperationem, V: præ con- vnd werden zagen. fusione.

Ita et vos cum videritis hæc om- also auch jr wenn jr dies alles

[blocks in formation]
[blocks in formation]

V:

dominantur eorum.

schen.

[blocks in formation]

Et correptus angore prolixius | Vnnd es kam, das er mit dem orabat, V: et factus in ago

[blocks in formation]

tode rang, vnnd betet heff

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

3 Af detta och liknande exempel ser man, att S 1541 ingalunda fattat sin uppgift så, att han endast skulle förbättra 1526 efter L. S har frångått L, ehuru denna upprepade sitt fel ännu 1535.

nach gewonheit, 1522 = 1535.

17

30

33

1

35

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

wijnet, som watn warit watnet som war wendt j τὸ ὕδωρ οἶνον γεγενημένον. hadhe.

Tins Hwss nijtelskan.

wijn.

Then kärlek iach hafuer ὁ ζῆλος τοῦ οἴκου σου. till titt hws.

1 Den obetydliga ändring, som S 1541 företagit i dessa båda exempel, antyder, att han fullt medvetet bibehållit sin text i öfrigt. I v. 9 har han haft tillfredsstäl lelsen att se L 1535 öfvergå på sin sida, ehuru L ännu är litet beroende af V.

« PreviousContinue »