Page images
PDF
EPUB

E. V.

L. 1535, 1522.

Luk.

E. V. L.

1

oriundus ab Arimathæa civitate von Arimathia der stad der 23,50 Judæorum, V: ab Arimathia

civitate Judææ.

Jüden.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

hydriæ positæ secundum purificationen Judæorum, V = E.

jnn einen Flecken.

Was seid jr so erschrocken?
(ein stück) honigseims.

Er war nicht das licht, sondern
das er zeugete von dem licht.

Das war das warhafftige licht,

welchs alle menschen er-
leuchtet, die jnn diese welt
kommen, 1522:
hafftigs licht,

eyn war-
durch

seyn zu kunfft ynn dise wellt. Nach mir wird komen, der vor mir gewesen ist, denn er war ehe denn ich.

Der ists, der nach mir kom-
men wird, welcher vor mir
gewesen war.

sie sahens.

vonn nu an.

[blocks in formation]

steinern wasser krüge gesetzt 2,6
nach der weise der Jüdischen
reinigung.

aquam in vinum versam, V: a- den wein, der wasser gewesen

9

quam vinum factam.

war.

Zelus domus tuæ, V = E.

Der eiuer vmb dein haus.

17

1

2 I v. 23 vill Obs. Strengn. ändra: "een ropande röst", till: "en predijkande röst“. 38, 41 sätter S 1541 efter L 1535 parentes om förklaringen till: Rabbi

3 I v.

och: Messiam.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

1 I v. 17-19 ändrar S 1541 riktigt: "fördöma“ (ter), "fördömelse" (1526), som synes hvila på E, till: "döma", "dom“. Likaledes inledes v. 19 i S 1541 riktigt med: “mea" i st, för: “och" (1526). I v. 26 âterger S 1541 ῥαββεί med: “Rabbi", 1526: “Mestar", L: “Meister". S 1541 skrifver dock understundom: “Mestar".

2 I öfrigt ändrar S 1541: "bäck" (1526) till: "dam" i denna v. och i nästa v.: "lamme" till: "halte", allt riktigt.

[blocks in formation]

Si terrena dixi vobis et non cre- Gleubet jr nicht, wenn ich euch
ditis
V = E.
von irdischen dingen sage—.
Qui e terra profectus est, terre- | Wer von der erden, ist, der ist
nus est, et e terra loquitur,

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

von der erden, vnd redet

von der erden.

Da kompt ein weib von Sa-
maria.
welchs da zeugete, Er hat mir
gesagt alles was ich gethan
habe.

vnd sprachen, Dein kind lebet.

Bethhesda, 1522: Bethseda.

an dem ort.

da sie das brod gegessen hat-
ten, durch des Herren danck-
sagung.

Denn mein fleisch ist die rechte
speise, vnd mein blut ist der
rechte tranck.

Von dem an.
Darnach zoch Jhesus vmb inn
Galilea, Denn er wolte nicht
inn Judea vmbziehenn.

voluntati ejus obtemperare, V: des willen thun. voluntatem facere.

ut non solvatur lex Mosi, V: E. auff das nicht das Gesetze Mosi

gebrochen werde.

quidam ex Hierosolymitanis, V: etliche von Jerusalem.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

- Hierosolymis.

Num vere cognoverunt principes

wissen vnser Obersten nu ge

26

hunc esse uere Christum? V:

wiss, das er gewiss Christus

Numquid

quia hic est sey?

Christus?

3 I v. 16 har L 1535 förenklat uttrycket så, att hans öfversättning och S:s äro hvarandra lika. I v. 20 insätter S 1541 riktigt ett i 1526 uteglömdt: "alt", v. 24 och 29 utbytes riktigt "fördömilse" 1526, mot "dom".

* I v. 7 insätter S 1541 riktigt: "them", som 1526 uteglömt. I v. 31, 49 0. GEVL 1535.

58 utbytes: "himmelsk bröödh" 1526 = L 1522, mot: "manna"

I v. 2 utbyter S 1541: "Scenopegia“ (1526), mot: "Löffhyddohögtijdh" efter L.

[blocks in formation]

och qvinnan ther ståndan- och qvinnan framför ho- καὶ ἡ γυνὴ ἐν μέσῳ ἑστῶσα.

[blocks in formation]

Alraförst iagh som talar Aldraförst thet samma som τὴν ἀρχὴν ὅτι καὶ λαλῶ medh idher 2. iach sägher idher.

ären j mine rette Läriun

gar.

idhars fadhers begär wilien jeffterfölia 3.

Förr än Abraham war född 4.

Och när iagh gick och twådde migh, fick iagh synen 5.

som blind hadhe warit.

hörde j thet icke?
then som är Gudhfruch-
tigh, och fölier hans
wilia effter.
fölia the icke.

(Jagh) kenner mijn fåår, och mijn kenna migh, Såsom Fadhren kenner migh, och iagh kenner Fadhren, och iagh låter

mitt lijff för fåren.

ὑμῖν.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

på thet iagh skal åter taghat och (iach) wardher thet ἵνα πάλιν λάβω αυτήν (τ. (lijffuet) igen 7.

åter igen taghandes.

ψυχήν).

1 Äfven v. 37 synes vara förändrad efter L, likaså v. 49.

2 Obs. Strengn.: "iag är äfven then som iag säyer för eder mig wara“.

3 V. 46: "Hwilken aff idher straffar migh för synd?" vill Obs. Strengn. än

dra till: "-_-_-_- kan bewijsa mig på någon synd?" (= L).

4 Äfven v. 55 synes ännu förråda inflytande från E, ehuru S 1541 förändrat tempus i den ena satsen. Till v. 59 har Obs. Strengn. ett tillägg som saknar motsvarighet i alla de texter jag användt: "gångandes sin koos mitt genom hoopen".

[blocks in formation]

ac mulier in medio stans, V vnnd das weib daselbs stehen.

E.

In primis quod et loquor vobis, Erstlich der, der ich mit euch
V: Principium
rede, 1522: Eben das, das
ich -.
seid jr meine rechte Jünger.

vere discipuli mei estis, V:
eritis.
desideriis patris vestri vultis ob-
sequi, V: desideria facere.
antequam Abraham nasceretur,
V: fieret.

Ut autem abii ac lavi, visum recepi, V: Et abii et lavi et video.

nach ewers vaters lust wolt
jr thun.

ehe denn Abraham ward.

[blocks in formation]

Ich gieng hin, vnd wusch 9,11
mich, vnd ward sehend.

[blocks in formation]

1

1

27

1

so jemand Gottfurchtig ist,
vnnd thüt seinen willen.

31

1

folgen sie nicht nach.

(ich) erkenne die meinen, vnd
bin bekand den meinen. Wie
mich mein Vater kennet, vnd
ich kenne den Vater, vnd
ich lasse mein leben fur die
schafe.

ut iterum sumam eam (vitam), auffs das ichs wider neme.

V: et iterum sumam eam.

10,5

1 1

14

[blocks in formation]
[blocks in formation]

5 Denna öfversättning kommer närmast E, men det oaktadt har S 1541 här ändrat sin styckeindelning efter L, så att dessa ord icke såsom 1526 bilda slutet på ett stycke.

6 Här skönjes inflytande från L, men den följande satsen är ännu där E synes ha varit förebild.

7 u
"Kyrkmessa" v. 22 vill Obs. Strengn. ändra till "kyrkiowigning“.

[blocks in formation]
« PreviousContinue »