Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][ocr errors]
[blocks in formation]

Folcket som satt j mörk - Folkit som satt i mörkret ὁ λαὸς καθήμενος ἐν σκό

[blocks in formation]

hwar medh skal man ta huad kan man salta ther ἓν τίνι ἁλισθήσεται; salta?

medh?

han skal wara skyldigh un- han är skyldogh ath domen ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει.

[blocks in formation]

idhra almoso, at j icke idhra welgeringa, ath j ἐλεημοσύνην ὑμῶν μὴ ποι

[blocks in formation]

skal tigh thet wedhergella skall tigh thet wedhergella. ἀποδώσει vppenbarligha.

σοι ἐν τῷ φα

νερῷ.

1 Obs. Strengn. vill i 1,19 rätta S: “Joseph war en from man“, till: “Joseph hennes man war from", efter L: Joseph ihr man war frum,

ändrar här blott 1526: "berykta“, till "röya" efter L:s: rügen.

GEV. S 1541

2 Obs. Strengn. vill i v. 12 ändra S: "fingo the vppenbarelse", till: "fingo the af Gudi vppenbarelse“. L: Gott befalh jnen, G: χρηματισθέντες.

[blocks in formation]

ex ea quæ fuerat uxor Uriæ, von dem Weibe des Vrie. V: fuit Uriæ.

priusquam congressi fuissent, ehe er sie heim holet. V: antequam convenirent.

qui gubernaturus est, V: qui der ein Herr sey.

[blocks in formation]

Et baptizatus Jesus. V: Bapti- Vnd da Jesus getaufft war.

Matt. E. V. L.

1,6

18

2,6

11

1

[blocks in formation]

zatus autem -.

Non solo pane victurus est

Der mensch lebet nicht vom

[blocks in formation]
[blocks in formation]

populus qui sedebat in tenebris das volck dz im finsternis 15

[blocks in formation]

persolvet tibi in propotulo, V: wird dirs vergelten offentlich. C reddet tibi.

3 V. 18 är i S 1541 oförändrad och hvilar på en kombination af L och V, jfr Källorna till 1526 etc. s. 2, not 1. I v. 16 har S 1541 efter L 1535 inskjutit ett: "nu".

4 V. 3 ändrar Obs. Strengn.: "ropande“ (röst) till “predijkande“, så ock på parall. st, 5 I fortsättningen af v. 10 sluter sig S till GE och v. 12 bibehåller S sin öfversättning från 1522 (= GE > VL).

6 I öfrigt är meningen

= 1526.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

τῇ θαλάσση.

nepste wädhret och haffuet. bödh wädhret och haffuet. επετίμησε τοῖς ἀνόμοις καὶ

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

bespörier om ther nighor bespörier hoo ther är wer- ἐξετάσετε τίς ἐν αὐτὴ ἄξιός inne är som thes wer

digh är.

digh.

1 Här synes V vara använd.

ἐστιν.

2 De båda sista exemplen visa att S 1541 ingalunda slafvisk följer L, utan bemödar sig om en själfständig text, jfr 7, 22.

3 I fortsättningen visar S 1541 såsom 1526 beroende af E genom att från denne upptaga: "hans" framför: "hws".

E. V.

L. 1535, 1522.

Matt. E. V. L.

1

quo perspicuum sit hominibus auff das sie für den leuten 6,16

[blocks in formation]
[ocr errors]

E.

sprach zu jm.

dixit ei, V
increpavit ventos et mare, V: im- bedrawete den wind vnd das
peravit ventis et mari.

meer.

Illi vero egressi abierunt in gre- Da furen sie aus, vnd furen gem porcorum, V: exeuntes

in porcos.

trajecit, V: transfretavit.

inn die herd sew.

fur wider herüber.

remittuntur tibi peccata tua, V | deine sünde sind dir vergeben. = = E.

8

1

1

18

1 1

[blocks in formation]
[blocks in formation]

destitui ac despersi, V: vexati et verschmacht vnd zurstrawet. jacentes.

exquirite quis in ea sit dignus, erkündiget euch, ob jemand 10,11 V: interrogate

darinnen sey, der es werdt ist.

4 I detta och näst föregående exempel har L tydligen tjänat till mönster. 5 Obs. Strengn. vill ändra denna öfversättning till: "försmäktande och förskingrade", således efter L.

« PreviousContinue »