Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

2 V. 25 redan i 1526 formad efter L, är i 1541 gjord ännu mera likformig med denna källa. I v. 28 har S 1541 insatt det 1526 uteglömda: "emoot Laghen“. 3 Jämväl v. 24 har S 1541 närmat sig L.

4 Andra smärre ändringar i kap. hänvisa på L såsom källa.

[blocks in formation]

Cum autem cœpisset nobis appa- Als wir aber Kypern ansichtig

rere Cyprus V: apparuisse

mus autem Cypro.

wurden.

pro nomine domini Jesu, V: vmb des namen willen des propter nomen --.

[merged small][ocr errors]

Herrn Jesu.
höret mein verantworten an
euch.

per manum deductus, V: ad ma- ward ich bey der hand gelei

[blocks in formation]
[blocks in formation]

sie möchten 23,10

ne discerperetur Pau- besorget sich
Paulum zureissen.

Tu vero ne morem gesseris istis, Du aber trawe jnen nicht.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

æquiore animo, V: bono animo. vnerschrocken, 1522: guttis mu

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

Festus ergo suscepta provincia, Da nu Festus ins land komen 25,1

[blocks in formation]

5 Denna ändring synes vara gjord för att närmare få fram grundtextens mening, 1526 närmar sig E.

[blocks in formation]

S. 1541.

S. 1526.

G.

bortgiffua nighra menniskio för weeld skull bortgeffua χαρίζεσθαι τινα ἄνθρωπον

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

at iagh skal skicka tigh til ath tu shall wara en tie- προχειρίσασθαί σε ὑπηρέ en tienare.

görande sådana gerningar

som bätring tilhörde 3.

At Christus lijdha skulle och wara then förste.

mykin konst.

nare.

som them tilhör-
dhe ath göra som sigh
bätradhe.

om Christus lidha schulle,
om han skulle wara then
förste.
stwdering.

την ἄξια τῆς μετανοίας ἔργα πράσσοντας.

εἰ παθητὸς ὁ χριστός, εἰ πρῶτος.

τὰ πολλὰ γράμματα.

ty thet är icke skeedt lön- ey heller är thet och skeedt οὐ γάρ ἐστιν ἐν γωνίᾳ πεligha 4.

Jagh bådhe wel aff Gudhi,

ehwadh ther fattas fögho eller mykit vthi, at ey allenast tu, vthan ock alle som migh höra jdagh, worde sådana som iagh

är.

itt rwm som kalladhes Skö

na hampn, och war stadhen Lasea icke longt ther jfrå 5.

lönligha.

ath ey tu allenast, vtan och alle som migh höra i dagh woro icke fögho ting, vtan ganska mykit, sådana

skööna hampn och war icke longt j frå then stadhen Lasea.

πραγμένον τοῦτο.

ευξαίμην ἂν τῷ θεῷ καὶ ἐν ὀλίγῳ καὶ ἐν πολλῷ, οὐ μόνον σε ἀλλὰ καὶ πάντας τοὺς ἀκούοντάς μου σήμερον γενέσθαι τοιούτους ὁποίος καγώ εἰμι.

τόπον τινά, καλούμενον και λοὺς λιμένας, ᾧ ἐγγὺς πόλις ἦν λασαία.

1 E har ännu 1535 tillägget ob gratiam (donare), i 1519 och 1516 års editioner heter det hos honom blott: donare.

"

2 Jämväl ordföljden hänvisar på L såsom källa. På samma sätt i v. 7. V.11 vill Obs. Strengn. för: "war them så mykit ansinnigh" läsa: öfwermåttan rasande mot them". L: "war vberaus vnsinnig auff sie".

3 Detta exempel kommer närmast V, men det är väl osannolikt, att S här

E. V.

1

ob gratiam donare 1 aliquem ho- dz ein mensche ergeben werde

minum ut pereat, V: damnare aliquem hominem.

nullum crimen intendebant super hisce rebus, de quibus suspicabar, V: nullam causam

deferebant de quibus ego suspicabar malum.

Hæsitans autem ego de hujusmodi quæstione, V = E.

vinctum.

L. 1535, 1522.

vmb zü bringen.

brachten sie der vrsachen keine
auff, der ich mich versahe.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

cum tu maxime sis gnarus, V: allermeist weil du weissest.

maxime te sciente.

27

26,3

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

ut constituam te ministrum, V das ich dich ordene zum Die= = E.

opera facientes digna iis qui resi-
puissent, V: digna pœnitentiæ
opera facientes.

an passurus fuerit Christus, an
primus, V: si passibilis Chri-
stus, si primus.
multæ literæ, V = E.
neque enim hoc in angulo ge-
stum est, V: — quicquam ho-

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

vnd

ner.

theten

rechtschaffene

werck der büsse.

das Christus solt leiden vnd
der erste sein.

die grosse kunst.
denn solchs ist nicht jm win-
kel geschehen.

Ich wünschet für Gott, es feilet
an viel odder an wenig, das
nit alleine du sondern alle
die mich heute hören, solche
würden, wie ich bin.

eine stedte die heisset Gutfurt,
da bey war nahe die Stad
Lasea.

[blocks in formation]

skulle ha öfvergifvit sin auktoritet från 1526 och följt V, utan insikt om, att just grundtexten fordrade denna öfversättning. Det är i hvarje fall betecknande att Si detta och liknande fall ej följt L, jfr de följande exemplen.

4 I följande v. utelämnar S 1541 riktigt "them".

5 Den obetydliga ändringen är väl ej beroende endast af E eller någon af de öfriga hjälpkällorna. Betecknande är att S behållit texten i öfrigt.

[blocks in formation]

Aff hwilkom j ock ären j hulkin hoop j och till- ἐν οἷς ἐστε καὶ ὑμεῖς κλητοί.

[blocks in formation]

1 Ändringen kan här ha föranledts af E 1535.

2 Här har S 1541 låtit L förleda sig till ett misstag, hvilket är så mycket märkligare som S 1526 var på rätt spår. Det är i grundtexten nämligen fråga om att berga skepsbåten, ej att skaffa sig en båt, och förbindandet afser skeppet, som är skadat, ej båtens fastsurrande vid fartyget. I v. 28 vill Obs. Strengn, för: "alna" hafva det riktiga: "fambnar".

3 I samma v. har S 1541 riktigt utelämnat "på grwndet" (1526).

4 Jämväl i v. 4 utbytes "the Barbarske“ mot “folcket". L har tydligen varit källan, men egendomligt är att S ej känt sig belåten med hans "freundschaft", utan utbytt sitt: "mandom" mot: "äro".

« PreviousContinue »