Page images
PDF
EPUB

S. 1541. så är mykit meer Gudz nådh och gåffua mongom rijkeligha widherfaren, genom Jesum Christum som then ena menniskian war j nådhenne. Och är icke gåffuan allenast offuer ena synd, såsom förderffuet är kommet för thens ena syndarens ena synd 1. Ty såsom för eens synd skul, är fördömelse kommen offuer alla menniskior, så kommer ock jgenom eens retferdigheet lijffzens retferdning offuer alla menniskor 2. Ty om wij samt medh ho

nom inplantadhe wardom til en lijka dödh, så warde wij ock vpståndelsen lijke.

ären j retferdighetennes tienare wordne 3.

een quinna som j manz wold är.

[blocks in formation]

- rettferdughetenne un- εδουλώθητε τῇ δικαιοσύνη. dergiffine.

som manne är widher- ἡ ὕπανδρος γυνή. bunden.

är hon bunden til Laghen. är hon honom tilbunden δέδεται νόμῷ.

[blocks in formation]

1S 1526 beror uppenbarligen på en kombination af E och L, S 1541 har slutit sig närmare L med utelämning af E, men på samma gång med undvikande af L:s öfverdrift (alles verderben). Jämväl v. 17 är i 1541 formad efter L.

[blocks in formation]

servi facti estis justitiæ, V

L. 1535, 1522. so ist viel mehr Gottes gnade vnd gabe vilen reichlich widerfaren, durch Jhesum Christum, der der einige mensch jnn gnaden war.

Vnd nicht est die gabe allein vber eine sunde, wie durch des einigen sunders einige sunde alles verderben.

Wie nu durch eines sunde die verdamnis vber alle menschen komen ist, also durch eines gerechtigkeit die rechtfertigung des lebens vber alle menschen komen.

So wir aber sampt jm ge

pflantzet werden zu gleichem tode, sa werden wir auch der aufferstehung gleich sein.

E. seid jr knechte worden der
gerechtigkeit.

viro obnoxia mulier, V: quae ein weib das vnter dem manne

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]
[ocr errors][merged small][merged small]

(sind wir) jm (das gesetz) 6 abgestorben.

So finde ich mir nu ein gesetz, der ich will dz güte thün, das.

Ich sehe aber.

[ocr errors][merged small]

21

1 1

23

22

22

2 Obs. Strengn. vill till slutet af v. 21 efter V foga: "wår Herre“.

3 Liknande ändring i v. 20.

S. 1541.

[blocks in formation]

Jesum Christum wår Herra. war herra Jesum Christum. Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

ἡμῶν.

[blocks in formation]

thenna tijdzens wedhermö- = 1541.

dha är icke lijka emoot

craturens högheligha å

stundan wenter effter, at Gudz barn skola oppenbaras .

Huru skulle han icke ock giffua oss all ting medh honom? 4

Christo Jesu wår Herra.

[blocks in formation]

Icke äro the heller alle sö- ey äro the strax alle sö- οὐδ ̓ ὅτι εἰσὶ σπέρμα αβρα

[blocks in formation]

1 Man observere att S 1541 trots den gjorda ändringen bibehållit sin hjälpkälla från 1526. I v. 1 har han efter L utbytt: "them" mot: "j them" (L: an denen). Obs, Strengn. vill äfven utbyta "intet fördömelighit" mot: "ingen fördömmelse".

2 Här ha vi ett nytt exempel på att S 1541 öfvergifvit L 1522, hans aukto ritet 1526, och icke heller funnit sig tillfredsställd af L:s öfversättning 1535, utan gått till E, som också bäst återger grundtexten, om S ej rent af följt uteslutande denna.

3 V. 27 vill Obs. Strengn, för: "skodhar" läsa: “ransakar".

E. V.

= E.

L. 5315, 1522.

Herrn.

Jesum Christum dominum no- Jhesum Christum vnsern
strum, V
Etenim quod lex præstare non
poterat ea parte qua, V: nam
quod impossibile erat legi in

quo.

Rom. E. V. L.

7,25

Denn das dem gesetz vnmüg- 8,3
lich war (sintemal -).

treibt.

Etenim quicumque spiritu dei Denn welche der geist Gottes 14
ducuntur, V: aguntur.
Idem spiritus testatur una cum
spiritu nostro, V: Ipse enim
testimonium reddit spiritui

[blocks in formation]

Derselbige geist gibt zeugnis

vnserm geist, 1522
sichert vnsern geist.

ver

dieser zeit leiden der herlig-
keit nich wert sey.
- Denn
das endliche harren der cre-
atur wartet auff die offen-
barung der kinder Gottes.

wie solt er vns mit jm nicht
alles schencken?

Christo Jesu domino nostro, Christo Jesu - vnseren Herrn.
V = E.

neque quia sunt semen Abrahæ,
statim omnes filii, V: - Abra-

1

1 1

[blocks in formation]

auch nicht alle die Abrahams

9,7

samen sind, sind darumb
auch kinder.

recensentur in semen, V: æsti- werden fur samen gerechnet.

[blocks in formation]

hæ, omnes filii.

mantur in semine.

dicit, V: dixit.

[blocks in formation]

Quos et vocavit nimirum nos, wilche er beruffen hat, Nem-
V: quos et vocavit.

[blocks in formation]

Ändringen är väl gjord med ledning af I., men S har dock med grundtexten bibehållit sitt "ock", till hvilket L saknar ekvivalent, jfr 9, 24. I v. 35 insätter S 1541 det 1526 uteglömda "hunger". V. 38 vill Obs. Strengn. insätta: "widt“ (= L). 5 S 1541 har sålunda ändrat 1526, som slöt sig till E, men utan att ansluta

sig till L.

6 I v. 10 har S 1541 tydligen följt L. I v. 11 har S 1541 riktigt ändrat "honom" (1526) till: "henne".

S. 1541. Ty han skal wel lata förderffua them, och doch likwel stilla thet förderffuet til retferdigheet. Ty Herren skal stilla förderffuet på jordenne 1.

S. 1526. fulkommandes och förcortandes oordet j retferdughetenne, ty herren wardher görandes itt affkortat oordh på jordhenne.

G.

λόγον γὰρ συντελῶν καὶ συντέμνων ἐν δικαιοσύνῃ, ὅτι λόγον συντετμημένον ποιήσει κύριος ἐπὶ τῆς γης.

vthan såsom aff Laghsens vthan af gerningenas for- ἀλλ ̓ ὡς ἐξ ἔργων νόμου.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

1 Den egendomliga öfversättningen, som S här upptagit från L, får sin förklaring, om man därmed jämför det åsyftade stället i Jes. 10, 22 f. I st. för att återge den grekiska texten i Rom. 9, 27 har L format sina ord efter sin öfversättning af Jes. 10, 22 f., och S har här följt honom, förmodligen i den medvetna afsikten att därigenom framställa meningen på stället i sin fullhet. E:s och V:s ordagranna öfversättning torde ha förefallit alltför abstrakt och svårfattlig.

2 Man observere den försiktiga ändringen med undvikande af L:s fel. S:s

« PreviousContinue »