Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

Nådh ware idher, och fridh Nadhe och fridh ware idher χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ

[blocks in formation]

Men iagh sägher, som hwar | Jagh sigher thet hwar och λέγω δὲ τοῦτο, ὅτι ἕκαστος och en affidher sägher 3. en

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

ὑμῶν λέγει.

ποῦ συζητητὴς τοῦ αἰῶνος τούτου;

βλέπετε τὴν κλῆσιν ὑμῶν.

kosteligh oordh eller καθ' ὑπεροχήν λόγου ἢ σου

wijssdom.
1541.

Men wijssdomen tale wij

ibland them som ful

komne äro.

gudz wijszdom, som är
vthi hemligheten then
fördolt ligger.
hoo?

[ocr errors]

klokom oordom som

vthan medh them som then helghe ande lärer, andeligha vthredandes thet andelighit är.

φίας.

Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ τοῦτον ἐσταυρωμένον.

Σοφίαν δὲ λαλοῦμεν ἐν τοῖς τελείοις.

σοφίαν θεοῦ ἐν μυστηρίῳ τὴν ἀποκεκρυμμένην.

τίς ἀνθρώπων;

οὐκ ἐν διδακτοῖς ἀνθρωπί νης σοφίας λόγοις, ἀλλ ̓ ἐν διδακτοῖς πνεύματος ἁγίου, πνευματικοῖς πνευματικά συγκρίνοντες.

1 Se not 6 å föreg. sida.

2 V. 9 och 11 skönjes ock inflytande från L.

3 Att S 1541 riktigt insatt den adversativa conjunctionen, men i öfrigt bibehållit meningen temligen oförändrad, synes visa, att han haft sin bestämda uppfattning af stället.

4 V. 31 har S 1541 med L satt orden: "såsom scriffuit ståår“, inom parentes

E. V.

L. 1535, 1522.

domini nostri Jesu Christi, V vnsers Herren Jhesu Christi. = E.

gloria, V: honor et gloria.

ehre.

Rom. E. V. L. 16,20

27

1 Kor.
1,3

gratia vobis et pax a deo, V Gnade sey mit euch vnd fride, = E.

quibus rebus testimonium Jesu Christi confirmatum fuit in vobis, V: sicut testimonium Christi

-

Dico autem illud quod unusquisque vestrum dicit, V: Hoc autem dico

von Gott.
wie denn die predigt von Chri-
sto inn euch krefftig wor-
den ist.

Ich sage aber dauon, das vn-
ter euch einer spricht.

ubi disputator sæculi hujus? V: Wo sind die weltweisen?

[blocks in formation]

inquisitor --?

Videtis vocationem vestram, V: Sehet an

[blocks in formation]

Videte

cum eminentia sermonis aut sa- mit hohen worten oder ho

[blocks in formation]

pientiæ, V: in sublimitate

Jesum Christum et hunc crucifixum, V = E.

her weisheit.
Jesum Christum, den gecreut-
zigten.

2

11

Porro sapientiam loquimur in- Da wir aber von reden, das

[blocks in formation]
[blocks in formation]

5 Att S bibehållit detta uttryck, synes vara gjordt i full afsikt, ty den föregående hufvudsaken är omformad efter L: "Ty iagh hölt migh icke therföre, att iagh någhot wiste", L: "Denn ich hielt mich nicht dafur, das ich etwas wüste", 1526: "ty iagh icke reknade migh någhot weta“.

6 S 1526 hvilar på en kombination af E och L 1522, L 1535 har föranledt S 1541 att återgå till E, från hvilken L 1535 fått sin öfversättning.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

1 Jämväl här förutsättes en själfständig uppfattning af texten.

2 Glossan i margen, som ej finns i 1526, är jämväl tagen från L. Obs. Strengn.:

"får han skada" efter L 1522: wirt er schaden leyden,

3 Bibehållandet af 2:dra personen tyder på, att S insett grundtextens mening.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

damnum patietur, V: detrimen- so wird er gestraffet werden.

[blocks in formation]

et incertis vagamur sedibus, V: vnd haben keine gewisse

- instabiles sumus. male audientes, V: maledicimur. sed in panibus fermento carentibus, hoc est, synceritate et veritate, V: in azymis sin

[ocr errors]

ceritatis et veritatis.

stette.

Man schelt vns, so

15

17

20 4,6

>>

11

1

12

1 1

sondern inn dem süssteig der 5,8
lauterkeit vnd der warheit.

e mundo exissetis, V: debueratis müsset jr die welt reumen.

e hoc mundo exisse.

judicari sub injustis et non ma

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

gis sub sanctis, V:
iniquos et non apud sanctos.

Itaque jam quidem omnino de- Es ist schon ein feil vnter

[blocks in formation]

1

I v. 2 inskjuter S 1541 med L ett: "nu", i v. 3 borttager han dẹt (1526)

öfverflödiga: "som wår näring till hörer".

[blocks in formation]

wete wij, Ty wij haffue wete wij wäl alle hwadt wij οἴδαμεν ὅτι πάντες γνῶσιν

alle förstånd 5.

then swaghe brodhren.

weta skolom. thin brodher.

ἔχομεν.

ὁ ἀσθενῶν ἀδελφός.

1 V. 5, i 1526 formad efter L 1522, är i 1541 förändrad efter L 1535.

2 Här kommer S 1541 närmast E.

3 I v. 31 vill Obs. Strengn. för: "såsom the brukade icke" läsa efter L: "-henne icke missbruka".

« PreviousContinue »