Page images
PDF
EPUB

631.

het slot van Liederik.

hert te etene, ende voort te ziene die goede joonste ende groote affectic die hy themwaert draghende was. Die coninck buytermaten zeere vertravaylgiert (1) zijnde van der jaecht, accepteirde deze presentatie, meer om hem zelven wat te rustene van zijnder vermoeytheit dan andersins. Ende commende binnen den casteele, zo wiert hem vrau Idonee, zijn dochtere, zeer haest gheware, die Zyn onthael op welcke van grooter verschietenesse, vreese ende veranderenghe, van stonden an zo qualick bestaen wiert, dat zy te bedde viel, houdende haer bydien noch altijts uyt haer svaders ooghen, ter causen ende redenen voorscreven, die welcke nu met Liederijck ter tafele gezeten zijnde, ende ziende daer voor zijn ooghen XVIII jonghe kijnderen allen weerdelick ghecleet, met zulcker livreye als voorzeit es, zonder voort yewers eeneghe vrauwe daer ten huyse te ziene dier die moeder of wesen mochte, vraechde endelinghe zijnen weert, wien dat die kijnderen toebehoorden ende waer omne dat zy alzo ghebigareirt ginghen? Liederijck verantwoorde, dat hem die almueghenden heere Godt, die binnen XV jaeren tijts verleent hadde, by cene vreemde onbekende wijve, die hy nochtans voor edelder hielt dan hy zelve was, naer tuytwijsen van die cleederen ende habituatien (2) van zijnder voornoemde kijnderen. Als die coninck deze woorden hoorde, zo wiert hy inwendich in hem zelven wat beroert, te meer ooc omme dieswille dat alle deze kinderen haerlieden moedere zo wel gheleken, dat een wonder was: zo dat hy ter cause van dien voort wiert peynsende ende overdenckende in zijnen gheest, hoc langhe dat gheleden was dat Madon, die prince van Poictiers, Idonee, zijn dochter, omtschaecte ende wech voerde jeghens zijnen danck, ende bevindende dien tijt gheheel ende al accor

() Afgemat. (2) Kleeding, dragt.

Idoné door haren

631. derende melter oude van de kijnderen, daer present ende jeghenwoordich, wiert lancx zo meer omtrust, vraghende zijnen weert bet(1) voort hoe dat zijn wijf hiet? van waer dat zy was? ende wie haer vadere was? Liederijck zeide dat zy Idonee hiet, ende dat hy tanderen tijde van haer verstaen hadde dat zy van edelen bloede ende van hoogher ghcboorte was, zonder dat hy ooyt breedere besceet van haer en hadde connen vernemen, binnen al den tijd dat zy tzamen ghewoont hadden Doen die coninck dat hoorde, zo wilde hy haer emmers in alder manieren zien ende spreken eer hy van daen schiet (2), in zulcker wijs dat hy met harer indispositie zelve in haer slaepcamere ghinck, daer vrau Idonee zo omsprekelick zeer inne veranderde, dat zy van dier tijt voort harer ziecte niet meer ghewaer en wiert, ende dienvolghende tart alzo haestelick als eenichsins meughelick was van vader erkend. haren bedde, vallende zeer odmoedelick up beede haer knyen voor den coninck, haren vadere, biddende hem met weenende ooghen, vergiffenis van al zulcx als haer binnen XV jaeren errewaert overgheghaen was, ghemerct dat tzelve meest al by foortse ende by bedwanghe toe ghecommen ende gheschiet was, zo zy hem dat daer al int langhe verhaelde ende te kennen gaf. Twelcke die coninck al ghehoort ende verstaen hebbende, ende ziende zijn dochtere daer even odmoedelick duergaens voor zijn voeten ligghen, daer hy binnen XV jaeren te voren noyt eeneghe nieumare of ghehoort en hadde, wiert van grooter deerenesse ende blijtscepe zeer bitterlick weenende, ende nemende haer in beede zijn armen, hief ze uppe van der eerden daer zy langhe gheleghen hadde, ende cussende zeer mindelick haren mondt, omtfingh ze in gracie ende ghenade, verghevende

[blocks in formation]

631.

Trouwt met

Liederik.

ende verghetende alle voorghaende gramscepen ende rancunen, die hy langhe ende menighen tijt jeghens haer int herte ghedreghen hadde. Ende verstaen hebbende dat Liederijck den forestier noch niet dan in belofte van huwelicke en was, met Idonee, zijnder dochtere, zo omtboodt hy daer van stonden an een bisscop van Doornijcke, diese tzamen ondertraude, ter presentie van veeledele ende notable van Doornijcke, Atrecht ende Duway, dat men doen ter tijt Reviere hiet, ende daer wiert een zeer costelick ende triumphant voorspel ghehouden met grooter ghenouchten, vruecht ende blijtscepe, XIIII daghen lanck gheduerende. De welcke nu gheexpireert zijnde, zo keerde die coninck Clotharius weder te Vranckerijcke waert, met schoonen state, leedende met hem Liederijck den forestier, ende vrau Idonee, met haerlieden zes oudste zuenen, die welcke te Parijs al zeer eerlick ende weerdelick, met uytnemende Hun vertrek naer groote blijtschap ende triumphe, omtfanghen, omthaelt ende zeer hooghelick beschoncken wierden, niet alleene van den coninck (zo wy noch hooren zullen), maer boven dien ooc van alle die edele heeren, vrauwen ende joncvrauwen, notable ende tghemeente van den lande int generale, ende int particuliere, ende int bysondere van Dalphia, Dagobert, ende van den bastaert Namelion, daer wy voren of vermaent hebben, die welcke van vrau Gratiane, zijnder moeder, ten dien fine uyt Inghelant daer ghezonden was, met diversche dierbare ghiften ende princelicke presenten, die met den anderen (1) eenen onsprekelicken grooten schat weerdich waren. Doen zo wiert daer een zeer rijckelicke brulocht (2) ghehouden van Liederijck den forestier, ende van vrau Idonee, sconincx dochtere, XL daghen lanck continuelick gheduerende, met grooter blijtschap ende ghenouchte van stekene, van tour

(1) Onder anderen. — (2) Bruyloft.

Parijs.

Feesten.

631.

noyene ende andersins, daer of dat den brudegom meest altijts den danck ende prijs behaelde, als wesende die vroomste, cloucste ende vaylgeanste man van wapenen van alle die ghuene die daer toen ter tijt in groote menichte versaemt ende vergadert waren.

Hier naer volghen die causen ende redenen waeromme dat tlandt van Buck vernaemt wiert, ende voor altijts gheheeten tlandt van Vlaenderen.

Binnen deze middele tijt, zo gaf ende transpoorde die coninck Clotharius van Vranckerijcke, Liederijck, zijnen schoonzuene, alle die landen, steden, casteelen ende fortressen, ligghende tusschen die Noortzee ende die rivieren van der Schelde ende van der Somme, applicquerende die tot zijnen forestierscepe van Buck, twelcke hy ter eeuwigher memorie ende ghedenckenesse van dies (1) voorzeit es, begheerde vernaemt te hebbene. Maer was wat te wets, wat name dat men den voornoemde lande best gheven zoude, in zulcker wijse dat alle zijnen edelen raedt daer up verghadert wiert, met Liederijck, zijnen schoonzuene, die welcke als forestier ende heere van dien lande ghemaent zijnde omme zijn advijs ende goetdencken daer of te zegghene, zwoer by zijn edelheit dat hy niet en conste bevinden (naer dien dat ment emmers vernamen wilde), dat anders voortaen behoorde gheheeten te werdene dan int latine Flandria, ende naer die ghemeene tale slands, Vlaenderen, van laenderen. omme diversche causen ende redenen die hy daer zeer promptelick wiste te alligieren, te wetene, eerst a flando, a flato ventorum, sive a flatibus marinis, dat es te zegghene, om die impetueuse ende zeer tempecsteuse winden wille, die daer overmids de daghelicsche ebbe ende vloet van der

Nacmoorsprong

(1) Het gene.

zee ende alle die omligghende boschagien meer haerlieden macht, cracht, ende rutheit tooghende waren dan in eeneghe andere landen. Ten anderen ooc a Flandriis, dat es die groote menichte van Vlaenderen wille, die daer waren, twelcke in latine Flandrii zijn, ende en beteekenden anders niet up die oude ende eerste tale, die men doen ter tijt daer sprack, dan tghuene dat men nu polderen ofte scorren heet: verclarende bet voort dat voornoemde ooc insghelijcx behoorde gheheeten te wordene als voren, naer Flandbert ende Falander, die grootheere ende oude grootheere van den reuse Finaert, zijnen prede cesseur ende voorzaet, die daer tanderen tijden successivelick heeren of gheweest hadden. Dit advijs greyde (1) zommeghe te bet, omme dieswille dat Flandbert voorzeit uyter croone van Vranckerijcke ghedescendeirt was, zo voren verhaelt staet; maer andere hovelinghen, die meer authoriteits dan wijsseits hadden (ghelijck ment ghemeenelick ziet ghebueren in sprincens hoven, Godt beteret!) en vonden dit advijs niet goet, ende vielender metten lijve jeghens, als die ghuene die wel gheschict hadden den lande voorscreven zelve eenen nieuwen name te ghevene, naer haerlieden zinnelicheit ende fantasie, zonder dat zy eeneghe wettelicke redenen daer toe wisten te allegierene, ende zouden ontwijffelick duere ghedreven hebben, ten hadde gheweest dat daer zeer subitelick in die middele van hemlieden alle, die daer vergadert waren, ghecompareirt hadde eene overschoone joncvrau, ghecleet ghelijck een prophetesse, die welcke (confirmerende tvoorgaende advijs van Liederijck) hemlieden daer openbaerlick te kennen gaf, dat den lande in questie nemmermeer andere name ten rechte ghegheven en zoude werden dan die men zoude vinden ghescreven staen in een

(1) Behaegde.

631.

« PreviousContinue »