Page images
PDF
EPUB

CRONIJCKE

VAN DEN LANDE ENDE GRAEFSCEPE

VAN

VLAENDEREN.

Er is aen de vereyschten der wet voor het recht van eygendom voldaen.

D. J.

De echte Afdruksels van het oorspronkelyk Handschrift van Despars zyn elk op nummer met het handteeken van den Uytgever hier onder geteekend.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

GRONIJCKE

VAN DEN LANDE ENDE GRAEFSCEPE

VAN

VLAENDEREN,

GEMAECT DOOR JO NICOLAES DESPARS,

POORTERE ENDE INBOORLINCK DER STEDE VAN BRUGGHE, BACELIER IN DIE RECHTEN.

Van de jaeren 405 tot 1492.

YOOR DE EERSTE MAEL THANS IN HET LICHT GEGEVEN NAER HET OORSPRONKELYK HANDSCHRIFT,
EYGENDOM VAN M. DEN BURGGRAVE DE CROESER DE BERGES,

EN MET NOODIGE AENTEEKENINGEN OPGEHELDERD

DOOR J. DE JONGHE

Doctor in de Letteren en Wysbegeerte, Hoogleeraer by het Atheneum en de Vrye Genees-
kundige School te Brugge, Lid van verscheyde Tael- en Letterkundige Genootschappen.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors][merged small]

Van den Lande ende Graefscepe van Vlaenderen, van nieus ghecomponeert, ghemaect ende ghescreven by NICOLAES DESPARS, poortere ende inboorlinck der stede van Brugghe, bacelier in die

rechten.

AEN MER JONGVRAUWE ANNA VAN AVEZOETE, GHEZEIT CLAEYSSON.

Mijn zeer lieve ende wel beminde Huysvrauwe.

Omme dieswille dat ghy, mijn lieve ende zeer wel beminde huysvrauwe, my tandere tijden te kennen gheghevene hebt dat ghy zeer groot plaisir ende ghenouchte nemen zoudt int overlesen van eeneghe aucthentijcke ende waerachtighe historien ofte cronijeken, bescreven in uwer moederlijcker tale, ende besondere van den lande ende graefscepe van Vlaenderen, daer wy beede met onze

(1) Wordt by den schryver onverschillig gebruykt voor het art. den, de, en bet pron. die.

« PreviousContinue »