Page images
PDF
EPUB

gentium commodum imprimatur; utpote quod non tantum a falfitatis nota eft immune, verum & a mente Concilii Tridentini, ejusque decretis in nullo receffiffe videatur. Quo fit, ut tute ac fumma cum utentium utilitate præfatum opus in publicum prodire & reimprimi mereatur. Datum Coloniæ 1. Martii, 1727.

JO. GEORG. MOLITORIS. SS. Theol. Doctor. Proton. Apoft. Perilluftris S. Gereonis Canonicus, Sereniff. Principis Electoris Colonienfis Confiliarius Ecclefiafticus, ac Librorum Cenfor ordinarius mpp.

APPROBATIO

ORDINARIATUS AUGUSTANI.

Cum præfens Volumen præter facri Concilii Tridentini decreta utiliffimas Cardinalium hujus Concilii Interpretum declarationes, & doctiffimorum Virorum adnotationes contineat, omnino poft varias Editiones in legentium utilitatem, & ufum denuo imprimi meretur.

Auguftæ Vindelicorum die 3. Decembris
Anno 1780.

[merged small][ocr errors][merged small]

IV. Defcriptio juftificationis impii, & modus ejus in ftatu grå-

tice.

ibid,

V. De neceffitate præparationis ad juftificationem in adultis, &
unde fit.

VI. Modus præparationis.

VII. Quid fit juftificatio impii, & quæ ejus caufæ.

51

52

53

VIII. Quomodo intelligatur, impium per fidem, & gratis jufti-
ficari.

IX. Contra inanem hæreticorum Fiduciam.

X. De accepta Juftificationis incremento.

54

55

56

XI. De obfervatione mandatorum, deque illius neceffitate & pof-
fibilitate.

ibid.

XII. Prædeftinationis temerariam præfumptionem cavendam effe.

XIII. De perfeverantiæ munere.

XIV. De lapfis & eorum reparatione.

57

58

ibid.

XV. Quolibet mortali peccato amitti gratiam, fed non fidem. 59
XVI. De fru&tu juftificationis, hoc eft, de merito bonorum ope-
rum, deque ipfius meriti ratione.

Canones de Juftificatione.

Decretum de Reformatione per 5. Capita.

SESSIO VII

Decretum de Sacramentis.

60

61. & feqq.
68. usque 93

93

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

94.95

97. & feq.

100. & 101

112. usque 128

128

130

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

Decretum de fanctiffimo Euchariftiae Sacramento per 8. Capita

136. usque 144
Cap. I. De reali præfentia Domini noftri Jefu Chrifti in fan-
diffimo Euchariftia Sacramento.

137

II. De ratione inftitutionis fanctiffimi hujus Sacramenti. 138
III. De excellentia SS. Euchariftia fuper reliqua Sacramenta.

IV. De tranfubftantiatione.

139

140

V. De cultu, & veneratione huic SS. Sacramento exhibenda.

141

VI. De affervando facra Euchariftiae Sacramento, & ad infir-
mos deferendo.

142

VII. De præparatione, quæ adhibenda eft, ut digne quis facram

Euchariftiam percipiat.

VIII. De ufu admirabilis hujus Sacramenti.

Canones de facrofan&to Euchariftiae Sacramento.

Decretum de Reformatione per 8. Capita.

143

144

145. & feqq.

149

Decretum prorogationis definitionis quatuor articulorum de Sa-

cramento Euchariftia, &c.

Salvus conductus datus Proteflantibus.

SESSIO XIV.

159

160

Dottrina de SS. Pænitentia, & extrema Unitionis Sacramentis
per 9. Capita.

161. usque 178.

Cap. I. De neceffitate & inftitutione Sacramenti Pænitentia.

II. De differentia Sacramenti Pænitentia & Baptifmi.
. De partibus, & fructu hujus Sacramenti.

IV. De Contritione.

V. De Confeffione.

VI. De miniftro hujus Sacramenti, & Abfolutione."
VII. De Cafuum Refervatione.

VIII. De Satisfactionis neceffitate, & fruitu.
IX. De operibus Satisfactionis.

T

161

163
164

ibid.

166

170

171
176

178
Doctri-

[ocr errors]

Doctrina de Sacramento extrema Unitionis, per 3. Capita. ib.
Cap. I. De inftitutione Sacramenti extrema Unionis. 179
II. De effectu hujus Sacramenti.

180

III. De miniftro hujus Sacramenti, & tempore, quo dari de-

beat.

Canones de fanctiffimo Pœnitentia Sacramento.
Canones de Sacramento extrema Unitionis.
Decretum de Reformatione per 14. Capita.

SESSIO XV.

Salvus Conductus datus Proteftantibus.

181

182 & feqq.

187

188. usque 209

Decretum Prorogationis Seffionis.

210

211

SESSIO XVI.

Decretum Sufpenfionis Concilii.

214

216

&feqq.

219

Bulla celebrationis Conc. Trid. fub Pio IV. Pont, Max.

[blocks in formation]

Decretum de Librorum dele&tu, & omnibus ad Concilium fide

publica invitandis.

Salvus conductus conceffus Germanica Nationi.

Extenfio ad alias Nationes.

SESSIO XIX.

Decretum Prorogationis Seffionis.

SESSIO XX.

Decretum Prorogationis Seffionis.

SESSIO XXI.

220

222

225

226

ibid.

Doctrina de Communione fub utraque specie, & Parvulorum.

227.
Cap. I. Laicos & Clericos non conficientes, non adftringi, jure
divino ad Communionem fub utraque fpecie. ibid.
II. Ecclefia potefias circa difpenfationem Sacramenti Eucharift.

228

III. Totum, & integrum Chriftum, ac verum Sacramentum fub

qualibet fpecie fumi.

229

IV. Parvulos non obligari ad Communionem Sacramentalem.

ibid.

Cano-

« PreviousContinue »