Page images
PDF
EPUB

τελώνης· 12 νηστεύω δὶς τοῦ σαββάτου, ἀποδεκατεύω πάντα ὅσα κτῶμαι. 13 ὁ δὲ τελώνης μακρόθεν ἑστὼς οὐκ ἤθελεν οὐδὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐπᾶραι εἰς τὸν οὐρανόν, ἀλλ ̓ ἔτυπτεν τὸ στῆθος αὐτοῦ λέγων Ὁ Θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ

14

ἁμαρτωλῷ. " λέγω ὑμῖν, κατέβη οὗτος δεδικαιωμένος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ παρ ̓ ἐκεῖνον, ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται.

12. La dîme était payée aux lévites, en nature ou en argent.

<< comme ce publicain: 12je jeûne deux fois la semaine, « je paie la dîme de tout ce que j'acquiers. » Et le publicain, 13 se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine en disant : « Mon Dieu, aie pitié de moi, déréglé que je suis. » 14 Je vous dis celui-ci est descendu chez lui plus justifié que celui-là. Quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. »

14. Le texte porte car quiconque, mais ce car n'est pas aussi fort qu'en français.

IV. JESUS EN JUDÉE

MARG x 13-16

13 Καὶ προσέφερον αὐτῷ παιδία ἵνα αὐτῶν ἅψηται· οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμησαν αὐτοῖς. 14 ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς Αγανάκτησεν καὶ εἶπεν αὐτοῖς Αφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με, μὴ κωλύετε αὐτά· τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 15 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς ἂν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν. 16 καὶ ἐναγκαλισάμενος αὐτὰ κατευλόγει τιθεὶς τὰς χεῖρας ἐπ ̓ αὐτά.

MARC = 17-31

17 Καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ εἰς ὁδὸν προσδραμὼν εἷς καὶ γονυπετήσας αὐτὸν ἐπηρώτα αὐτόν Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσω ἵνα ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; 18 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ Τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἰς ὁ Θεός. 10 τὰς ἐντολὰς οἶδας Μή φονεύσης, Μή

19

X. 13. SYNOPT. Mc. x 13-16 Mt. XIX 13-15, xvIII 3: 15-17 ; comp. Jn. III 3-5.

14. Se facha. Le verbe grec est ἀγανακτῶ, et fâcha » semble la plus exacte; comp. Mc. x 41:

[ocr errors]

[ocr errors]

Lc. xvi

la traduction « se

Μt. xx 24; χιν 4

Mt. xxv1 8; Mt. xxi 15, Lc. x 14, seuls exemples où se présente ce mot. Cette irritation est d'autant plus compréhensible dans la pensée de Mc. que Jésus avait déjà parlé des enfants dans le même sens (Mc. rx 36 ss.).

=

X. 17. SYNOPT. Mc. x 17-31 Mt. x1x 16-30 = Lc. XVIII 18-30. - Dans la version de Mc., Jésus commence le voyage de Judée en

IV. JÉSUS EN JUDÉE

JÉSUS ET LES ENFANTS

13 Et on lui présentait des enfants pour qu'il les touche; mais les disciples faisaient des remontrances à ceux qui les présentaient. "Jésus le voyant se fâcha et leur dit : <«< Laissez les enfants venir vers moi, ne les (en) empêchez pas, car c'est à leurs parcils qu'est le royaume de Dieu. 15 En vérité je vous dis, celui qui ne recevra pas le royaume de Dieu comme un enfant n'y entrera pas. » Et les ayant serrés dans ses bras, il les bénissait en posant les mains sur eux.

16

LES RICHES ET LE ROYAUME DE DIEU

17 Et comme il se mettait en route, un homme accourant, et s'agenouillant devant lui, lui demandait : « Maître bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour obtenir une vie éternelle? » 18 Et Jésus lui dit : « Pourquoi m'appelles-tu bon? (Il n'y a) personne (de) bon, sinon Dieu seul. 19 Les

partant de Kapharnaoum (x 1). La première indication topographique précise sera celle de Jéricho (vt. 46). On sent que Mc. est peu renseigné sur les particularités du début du voyage. Les scènes des vts. x 2-12 et 13-16 ne sont pas localisées et le vt. 17 indique seulement que c'est au moment où Jésus se déplace que l'homme riche accourt vers lui.

19. Ne tue pas. Quelques manuscrits intervertissent l'ordre des

μοιχεύσῃς, Μὴ κλέψῃς, Μή ψευδομαρτυρήσῃς, Μὴ ἀποστερήσῃς, Τίμα τον πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα. 20ὁ δὲ ἔφη αὐτῷ Διδάσκαλε, ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου. 21 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐμβλέψας αὐτῷ ἠγάπησεν αὐτὸν καὶ εἶπεν αὐτῷ Εν σε υστερεί ὕπαγε, ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ δὸς τοῖς πτωχοῖς καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι. 22 ὁ δὲ στυγνάσας ἐπὶ τῷ λόγῳ ἀπῆλθεν λυπούμενος, ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά.

23 Καὶ περιβλεψάμενος ὁ Ἰησοῦς λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ Πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελεύσονται. 24 οἱ δὲ μαθηταὶ ἐθαμβοῦντο ἐπὶ τοῖς λόγοις αὐτοῦ. ὁ δὲ Ἰησοῦς πάλιν ἀποκριθεὶς λέγει αὐτοῖς Τέκνα, πῶς δύσκολόν ἐστιν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν· 25 εὐκοπώτερόν ἐστιν κάμηλον

deux premiers commandements. Cette indécision existe déjà dans les manuscrits de la Sept. (Ex. xx 13, Deut. v 17).

20. Ne dépouille pas. Ceci peut être tiré de Deut. xxiv 14, où le verbe grec est le même (mss. AF). Il semble cependant plus probable que nous soyons en présence d'une formule résumant le dixième commandement. De toute façon le commandement «< ne dépouille pas» est particulièrement justifié, puisqu'il s'agit d'un riche. Jésus n'a pas mentionné les quatre premiers, qui se rapportent plus spécialement à Dieu, soit parce qu'il y avait fait comme une allusion au vt. 18, soit plutôt qu'il y eût moins lieu de les envisager dans le cas présent. L'ordre suivi n'est pas celui de l'A. T. Mc. (imité par Mt. et Lc.) met en premier lieu les commandements qui comportent une défense et termine par celui qui est positif.

21. Un geste d'amitié. On traduit par « l'aima », qui est l'acception courante en grec. Mais le mot n'est pas en situation. Si on songe que le verbe άуaл signifie «< embrasser », Odyssée xxIII 14, et que le substantif correspondant, ἁγάπη « amour » a été plus tard employé couramment pour désigner le geste liturgique dit «< baiser de paix », il n'est pas téméraire de supposer qu'à ce passage de Mc. il s'agit, soit d'un baiser, soit tout au moins d'un geste d'amitié. Ce geste de Jésus semble se rapporter plutôt à ce qui suit qu'à ce qui précède. C'est une sorte d'encouragement accompagnant les mots: «Il ya une chose qui te manque ». Et tu auras un trésor dans le ciel. Comp. Mt. vi 2o. Le style de Mc. permet de comprendre : « Donne-le

« PreviousContinue »