Page images
PDF
EPUB

Les diphtongues et voyelles longues qui ne sont pas accentuées mais voisines des autres syllabes accentuées comptent pour brèves :

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Évidemment, c'est l'art métrique populaire qui a été ainsi protégé comme le rythme dans les chants latins des églises romaines.

Voici le texte qui a été publié par MM. GRENFELL et HUNT dans les Amherst Papyri, Pars I, London, 1900, p. 23-28.

Transcription du papyrus:

[...]α.υνθνανειποσ' : αθανατ [21 lettres perdues] νατον ζωηνιναλαβησ
βαρυνθεσμον εφυγεσανομου[:]βα[20 1. ]ινικαυτον προσαγαπην
γαμονη λυθεσβασιληος : γαμονκ.ν. [..]λ. [14 1.]. ϊναμησαφενισης
δυστρημασιμηκετιλαλει : διχατωνεπισει [15 1.]. [...]...ολας
ερχονται τινε σ'προβατίνοις : ενσχημασινεσωθενλ 13 1.]. τεμακρόθεν
ζητίζεσαι μεθαγιων : ζ[.]τίζωην εναλαβη : ζη[ 15 1.] φυγή
ηνεμαθεσελπιδακρατι : ηνωρι[.]ενσεοδεσποτη [14 1.].λον

θσηλυθενπολλά κομισασ : θανατο[.]τριτοπηματελεσα [11 1.]. ετι... αδουσ
ισοπαθωνεπιτούτοις : ἱπωνοτινωταπαρεχω : ϊνα. θαν[..]ου περιπεση
10 καλαεισινταθεσματουθυ : καταπαντατυποισυπομεν[..] : καληνζωην ναλαβησ
λουσαμενοσενιορδανη : λουσαμενοσενιτυποισ : λουτρον[.]ο καθαρσιονέχει
μεινασεπιραζετοενορι : μεγαλωσδυποπα θ' ουνομου....νησαυτοσείη
νυνειργασαι κληρονομιασ : νυνκερονεχ[.. ]σοτι[...]νυντοισπινωσινμεγαλοσ
ξενουσειπενθσδιατρεφιν : ξενουσκαμηδυνμενουσ : [.....]ετοπυριναφυγή
15 ανεπεμψενπατηρϊναπαθη : ολαβω ζωηναι[.]νια[. ]ρατοσαθανασιασ
παισινδ[.]υηγγελίζελεγων πτωχοιβασιλιανε... [.....]ειναικληρονομι ασ'
ραπιζ[.....]ενιτυποισ : ροπηνιναπαντα παρεχει. · ]ανατονινολεση
συθα[....]ναστασινιδησ : συτοφωσιναιωνι[.]νι[... .. . ].φωτωνιναλαβησ
τα[.]εα[....]αυλαλυπομένων : τα δεσκιρτηματα..[9 1.]ρφοβερονπαρανόμοισ
20 υποτη[.]χαρινηλθεσακοπως : υπακουεπένησιν [14 1.]νοσμηκετι λαλι
[14 1. ]τιτοπυφοβερονεισαιχρον [16 1.] οπυρπαρανομοισ

25

1

......

......

221. ]χσκαιστεμαθαγιω [13 1.]πυρπαρανόμοισ

[231. ]ων ψαλμούσμεθαγιων : ψυχην.[.]τεπαντοτε τρέφειν
[22 1. ] : ωνελαθεσμηκετιλαθησ : ωνειπενσοιϊναλαβησ
[23 1. ]ανατονουκετιδυνη

Voici un essai de restitution de notre texte :

1 [...]..υν θεό)ν αν . . . . .

Αθάνατ [ο!ου! - Ἀθά]νατον ζωὴν ἵνα λάβης.

2 Βαρὺν θεσμὸν ἔφυγες ἀνόμου ΒαΙονίου! - Βου! καὐτὸν πρὸς ἀγάπην 3 Γάμον ἤλυθες βασιλῆος Γάμον κυνίου! - Γυνἵνα μή σ' ἀφανίσης.

Δυσὶ ῥήμασι μηκέτι λάλει, Δίχα τῶν ἐπισίου! Δυστονίου ολας.

5 Ἔρχονταί τινες προβατίνοις Ἐν σχήμασιν ἔσωθεν λύκοι, Ἐπιγνώσεσθε] τε μακρόθεν. 6 Ζήτει ζῆσαι μεθ ̓ ἁγίων, Ζ[ή]τει ζωὴν ἵνα λάβη <s>, Ζή[τει τὸ πῦρ ἵνα] φύγη <ε>.

7 ὖν ἔμαθες ἐλπίδα κράτει Ἣν ὥρισε σ(οι) ὁ δεσπότης Ἡμέραν οὐδενὶ δῆ]λον.

8

Θεός ήλυθε πολλά κομίσας. Θανάτο[υ] τριτόπημα τελέσας Θυνίουίζουίους Ἰησοῦ)ς ὁ παθὼν ἐπὶ τούτοις εἰπὼν ὅτι νῶτα παρέχω Ἵνα μη θαν[τ]ῳ περιπέση κα Κάλ' εἰσὶ τὰ θεσμὰ τοῦ ()(εο)ῦ· Κατὰ πάντα τύποις ὑπομέν[ει] Καλὴν ζωὴν ἵνα λάβης. 11 Λουσάμενος ἐν Ἰορδάνῃ, Λουσάμενος ἐνὶ τύποις, Λουτρόν [τ]ὸ καθάρσιον ἔχει.

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Μείνας ἐπειράζετ ̓ ἐν ὄρει. Μεγάλως δ' υπό του! Μου! ----αὐτός εἴη <s>
Νύν ἔργασαι κληρονομίας, Νῦν καιρὸν ἔχεις ὅτι [δίδως] Νῦν τοῖς πεινῶσι μεγάλως.
Ξένους εἶπε θ(εὸ)ς διατρέφειν, Ξένους κα<ί> μή δυν<α> μένους [Ξένιζε τὸ πῦρ ἵνα
φύγη <>.

Ὃν ἔπεμψε πατὴρ ἵνα πάθη, Ὁ λαβὼν ζωὴν αἰ[ω]νί[αν, Ὁ λαβὼν κράτος ἀθανασίας.
Παισὶν δ' [ε]ὐηγγέλιζε λέγων· Πτωχοὶ βασιλείαν λάβωσιν Παῖδες] εἶναι κληρονομίας.
Ραπισ[μένος] ἐνὶ τύποις Ῥοπὴν ἵνα παντὶ παρέχῃ [Ρήξας θ]άνατον ἵν ̓ ὀλέσῃ.

Σὺ θα[νών ἵ]ν ̓ ἀνάστασιν ἴδῃς, Σὺ τὸ φῶς ἵν ̓ αἰώνι[ο]ν ἴ[δης, Σὺ θεό)ν] φώτων ἵνα λάβης. Τὰ [δ'] ἀ[νάπ]αυλα λυπουμένων, Τὰ δὲ σκιρτήματ ̓ ἀπίστοις, Τὸ δὲ πῦρ φοβερὸν παρανόμοις.

Ὑπὸ τὴ[ν] χάριν ἦλθες ἀκόπως· Υπάκουε πένησιν [αἰτοῦσιν, Ὑπερηφάνως μηκέτι λάλει. 21 Φοβερόν ου! ἐσ]τι τὸ πῦρ, Φοβερόν εἰς ἀεὶ χρόνον, Φοβερόν γε τὸ πῦρ παρανόμοις.

22

92 [Χριστός νίκα! -] Χ(ριστὸς καὶ στέμμαθ ̓ ἁγίω[ν Χ(ριστὸς καὶ] πῦρ παρανόμοις. [κονίου! - άλλων ψαλμοὺς μεθ ̓ ἁγίων Ψυχὴν [λέ]γε πάντοτε τρέφειν.

23

24

2 Ιονίων!-] Ων ἔμαθες μηκέτι λάθη ἂν εἶπέν σοι ἵνα λάβης.

25 [Μαθὼν δὲ τὰ γράμματα ταῦτα τρεῖν θ]άνατον οὐκέτι δύνῃ.

Les restitutions du texte sont dues à MM. Grenfell et Hunt; seulement j'ai suppléé des lacunes dans les lignes 5, 7, 16, 17, 19, 22, 23 et 25.

re

[ocr errors]

Dans la 1r ligne, on peut lire après θεόν) αν ειν οσ'; le trait à la fin marque le commencement d'un nouveau vers, cf. 1. 21 πυρ'.

L. 2. A cause des circonstances métriques, il faut changer l'ordre des mots βαρὺν ἔφυγες θεσμὸν ἀνόμου αυτο! - Après la lacune, on peut hésiter ν? n? λ?

dans la legon : ]ινικαυτον, etc.

L. 3. Les éditeurs comparent saint Matthieu vi, 16 ἀφανίζουσιν γὰρ τὰ πρόσωπα

αὐτῶν.

L. 5. Cf. saint Matthieu vu, 15 ψευδοπροφητῶν οἵτινες ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασι προβάτων, ἔσωθεν δέ εἰσιν λύκοι ἄρπαγες. J'ai restitué ἐπιγνώσεσθε d'après saint Matthieu vir, 16, 20.

L. 7. Cf. ὁρίζει ἡμέραν Epitre aux Hébreux Iv, 7; ορίσαι τοὺς καιρούς Actes des Apôtres xvII, 26.

PATR. OR.

T. IV.

14

[ocr errors]

L. 8. On peut lire à la fin de la ligne ].ɛvpn. adovs.

L. 10. Le mètre semble être celui-ci : xxλź eiotv tà legμà τоû DεQûvuluuluulu et dans 1. 11: λoucáμevov év 'Iopdávy -luuluul

[ocr errors]

L. 16. Lisez παισὶν δ ̓ εὐηγγέλιζε λέγων Ιονίου! - ; ἔλωσι est le subjonctif enployé pour le futur comme il l'est souvent dans le grec du moyen âge. L. 18. Cf saint Jean 1, 17 To TaTpòs twv páτwv (Grenfell-Hunt). L. 19. oxiρthμata est le tressaillement comme dans le néo-grec.

TRADUCTION

« Afin

...

que

tu reçoives la vie éternelle.

2. Tu as échappé à la constitution de l'Injuste,

3. Tu es venu à la noce du roi.

4. Ne parle pas d'une manière ambiguë.

5. Il y en a qui viennent en habits de brebis étant au dedans des loups; vous les connaîtrez de loin.

6. Tâche de vivre avec les saints, tâche afin que tu reçoives la vie, tâche afin que tu échappes à l'enfer.

7. Tiens-toi à l'espérance que tu as connue. Personne ne connaît le jour que Dieu t'a fixé.

8. Dieu est arrivé portant (le salut) après avoir vaincu la mort d'une triple victoire.

9. Jésus a souffert pour cela disant : J'offre mon dos (aux plaies) afin que reçoives la vie.

tu

10. La loi de Dieu est belle; qu'elle soit l'exemple à suivre afin que tu reçoives la bonne vie.

11. (Jésus) lavé dans le Jourdain, lavé comme exemple (du baptême), a le

bain de l'innocence.

12. Il restait à la montagne où il fut induit en tentation.

13. C'est maintenant que tu peux devenir héritier. Maintenant est le temps que tu donnes, maintenant, richement aux pauvres.

14. Dieu a commandé de donner de la nourriture aux mendiants; sers les mendiants et les faibles pour que tu échappes à l'enfer.

15. (Jésus est celui) que le Père a envoyé pour qu'il souffre, qui a la vie éternelle, qui a la gloire de l'immortalité.

16. Il a évangélisé les enfants en disant : Les pauvres auront le règne (du ciel), deviendront fils héritiers.

17. Fouetté comme exemple, pour que tu aies la prépondérance dans tout, il a brisé (les chaînes) de la mort pour qu'elle n'existe plus.

18. Afin que tu voies après ta mort la résurrection, afin que tu voies la lumière, afin que tu aies une place chez le père de la lumière.

19. Jésus est le repos pour ceux qui sont affligés, il est l'épouvante pour les incroyants], il est le feu épouvantable pour les injustes.

20. Tu es arrivé à la faveur sans peine. Entends les mendiants, s'ils t'implorent. Ne parle pas fièrement.

21. Le feu (de l'enfer) est épouvantable, il est affreux pour jamais, il est affreux pour les injustes.

22. Christ... est le soutien des saints, Christ est l'enfer pour les injustes. 23.... Si tu parles des psaumes avec les saints, sois persuadé que c'est toujours la nourriture de l'âme.

24. ... N'oublie pas ce que tu as appris, afin que tu reçoives ce que Dieu t'a promis. [Si tu as appris cette écriture, il ne te faut plus tressaillir] devant la

mort. >>

CONSIDÉRATIONS FINALES

En ce qui concerne l'histoire du christianisme, la papyrologie nous a donné de précieux renseignements au point de vue de l'histoire de la propagation de la Bonne Nouvelle, de l'accroissement rapide de l'Église, du mouvement de l'esprit chrétien, de l'histoire de la littérature chrétienne et du texte de la sainte Écriture.

Nous rencontrons les vestiges du Christianisme dans les régions de l'Égypte les plus diverses, dans le Faioum, à Oxyrhynchos, dans la Haute-Égypte; partout où il y a des papyrus il y a aussi des vestiges du christianisme déjà dès le 1o et le me siècle. La correspondance chrétienne entre Rome et le Faioum nous montre l'unité et l'immense grandeur du monde chrétien dès le 11° siècle. Le nom de Jésus-Christ est respecté même par la superstition païenne. Plusieurs actes datant de la persécution rappellent à notre mémoire un des plus lugubres épisodes de l'histoire.

La littérature chrétienne au 11° et au 1° siècles fut féconde et répandue : on trouve des fragments de traités et de commentaires théologiques connus et inconnus, des ouvrages savants ainsi que des ouvrages populaires. Il est très important de remarquer que, grâce aux papyrus, l'histoire diplomatique et paléographique du texte du Nouveau Testament remonte presque au no siècle, moins de cent cinquante ans après la rédaction des originaux.

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Page 103, [9], av.-dern. ligne, au lieu de « saint Jean aux Romains », lire « saint

Paul aux Romains ».

LES PROCÉDÈS DOREL PARIS. 30.0215 CO.L

« PreviousContinue »