Page images
PDF
EPUB

ὅτι ὥρα ἡμᾶς ἤδη ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι· νῦν γὰρ ἐγγύτερον ἡμῶν ἡ σωτηρία ἢ ὅτε ἐπιστεύσαμεν.

ΧΙΙΙ, 12. Ἡ νὺξ προέκοψεν, ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν. ἀποθώμεθα οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκότους, ἐνδυσώμεθα δὲ τὰ ὅπλα τοῦ φωτός.

13. Ὡς ἐν ἐμέρᾳ εὐσχημόνως περιπατήσωμεν, μὴ κώμοις καὶ μέθαις, μὴ κοίταις καὶ ἀσελγείαις, μὴ ἔριδι καὶ ζήλῳ,

14. Ἀλλὰ ἐνδύσασθε τὸν κύριον Ιησοῦν Χριστόν, καὶ τῆς σαρκὸς πρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε εἰς ἐπιθυμίας.

XIV, 1. Τὸν δὲ ἀσθενοῦντα τῇ πίστει προσλαμβάνεσθε, μὴ εἰς διακρίσεις διαλογισμῶν.

2. Ὃς μὲν πιστεύει φαγεῖν πάντα, ὁ δὲ ἀσθενῶν λάχανα ἐσθίει.

3. Ὁ ἐσθίων τὸν μὴ ἐσθίοντα μὴ ἐξουθενείτω· ὁ δὲ μὴ ἐσθίων τὸν ἐσθίοντα μὴ κρινέτω· ὁ θεὸς γὰρ αὐτὸν προσελάβετο.

4. Σὺ τίς εἶ ὁ κρίνων ἀλλότριον οι κέτην; τῷ ἰδίῳ κυρίῳ στήκει ἢ πίπτει· σταθήσεται δέ, δυνατεῖ γὰρ ὁ κύριος στῆσαι αὐτόν.

5. Ὃς μὲν κρίνει ἡμέραν παρ' ἡμέτ ραν, ὃς δὲ κρίνει πᾶσαν ἡμέραν· ἕκα στὸς ἐντῷ ἰδίῳ νοϊ πληροφορείσθω. . . . 9. Εἰς τοῦτο γὰρ Χριστὸς ἀπέθανεν καὶ ἔζησεν, ἵνα καὶ νεκρῶν καὶ ζώντων κυριεύσῃ.

10. Σὺ δὲ τί κρίνεις τὸν ἀδελφόν σου; ἢ καὶ σὺ τί ἐξουθενεῖς τὸν ἀδελ φόν σου; πάντες γὰρ παραστησόμεθα τῷ βήματι τοῦ θεοῦ.

11. Γέγραπται γὰρ Ζῶ ἐγώ, λέγει κύριος, ὅτι ἐμοὶ κάμψει πᾶν γόνυ καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσεται τῷ θεῷ.

12. Αρα οὖν ἕκαστος ἡμῶν περὶ ἑαυτοῦ λόγον δώσει τῷ θεῷ.

13. Μηκέτι οὖν ἀλλήλους κρίνωμεν, ἀλλὰ τοῦτο κρίνατε μᾶλλον, τὸ μὴ τιθέναι πρόσκομμα τῷ ἀδελφῷ ἢ σκάν δαλον.

14. Οἶδα καὶ πέπεισμαι ἐν κυρίῳ Ἰησοῦ, ὅτι οὐδὲν κοινὸν δὲ αὐτοῦ, εἰ

[blocks in formation]

thaírh fik filbô, niba thamma munandin hva unhráin vifan,✶ thamma gamáin ift.

XIV, 15. Ïth jabái ïn matis brothar theins gaúrjada, ju ni bi friathvái gaggis. ni [nunu]* mata theinamma jáinamma frakviftjáis, faúr thanei Chriftus gafvalt.

16. Ni vajamêrjáidáu unfar thiuth.

17. Nift áuk thiudangardi guths mats jah dragk, ak garaíhtei jah gavaírthi jah fahêths in ahmin veihamma.

18. Saei auk ïn tháim fkalkinòth Chriftáu, vailagaleikáith gutha jah gakufans ift mannam.

19. Thannu nu thôei gavaírthjis* find, láiftjáima, jah thôei timreináis find in uns miffò.

20. Ni [nunu]* in matis gatair vaúrftv guths

XV, 3..

[ocr errors]

Idveita thize ïdveitjandanê thuk gadrufun ana mik.'

fvé gamelith ift

4. Sva filu áuk fve faúragamêlith varth, du unfarái láifeinái gamêlith varth, ei thanh thuláin jahgathrafftein bôkô vên habáima.

5. Ïth guth thuláináis jah thrafsteináis gibái ïzvis thata famô frathjan ïn ïzvis miffò bi Chriftu Ïêfu,

6. Ei gaviljái áinamma muntha háuhjáith guth jah attan fráujins unfaris Ïêfuis Chriftáus.

7. In thizei andnimáith ïzvis miffò, fvafvê jah Chriftus andnam ïzvis du vultháu guths.

8. Kvitha áuk Chriftu Ïêfu andbaht vaúrthanana (bimátis)* fram funjái guths du gatulgjan gaháita attanê;

9. Ïth thiudôs in armahaírteins háuhjan guth, fvafvê gamêlith ïft ,Duththe andháita thus in thiudôm, [fráuja], jah namin theinamma liuthô.

10. Jah aftra kvithith,,Sifáith thiudôs mith managein ïs!'

11. Jah aftra [kvithith] Hazjith allôs thiudôs fráujan jah haz

μὴ τῷ λογιζομένῳ τι κοινὸν εἶναι, ἐκείνῳ κοινόν.

XIV, 15. Εἰ γὰρ διὰ βρώμα ο αδελφός σου λυπεῖται, οὐκέτι κατὰ ἀγάπην περιπατεῖς. μὴ τῷ βρώματί σου ἐκεῖνον ἀπόλλυε, ὑπὲρ οὗ Χριστὸς ἀπέθανεν. 16. Μὴ βλασφημείσθω οὖν ὑμῶν τὸ ἀγαθόν.

17. Οὐ γάρ ἐστιν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ βρῶσις καὶ πόσις, ἀλλὰ δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη καὶ χαρὰ ἐν πνεύ ματι ἁγίῳ.

18. Ὁ γὰρ ἐν τούτοις (=τούτῳ) δουλεύων τῷ Χριστῷ εὐάρεστος τῷ θεῷ καὶ δόκιμος τοῖς ἀνθρώποις.

19. Αρα οὖν τὰ τῆς εἰρήνης διώκωμεν καὶ τὰ τῆς οἰκοδομῆς τῆς εἰς ἀλ λήλους.

20. Μὴ ἕνεκεν βρώματος κατάλυε τὸ ἔργον τοῦ θεοῦ.

[ocr errors]

ΧV, 3. Καὶ γὰρ ὁ Χριστὸς οὐχ ἑαυτῷ ἤρεσεν, ἀλλὰ καθὼς γέγραπται Οἱ ὀνει δισμοὶ τῶν ὀνειδιζόντων σὲ ἐπέπεσαν ἐπ ̓ ἐμέ.

4. Ὅσα γὰρ προεγράφη, εἰς τὴν ἡμε τέραν διδασκαλίαν [προ]ἐγράφη, ἵνα διὰ τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς παρακλήσεως τῶν γραφῶν τὴν ἐλπίδα ἔχωμεν.

5. Ὁ δὲ θεὸς τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς παρακλήσεως δῴη ὑμῖν τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν ἀλλήλοις κατὰ Χριστὸν Ἰησοῦν,

6. Ἵνα ὁμοθυμαδὸν ἐν ἑνὶ στόματι δοξάζητε τὸν θεὸν καὶ πατέρα τοῦ κυ ρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

7. Διὸ προσλαμβάνεσθε ἀλλήλους, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς προσελάβετο ὑμᾶς εἰς δόξαν [τοῦ] θεοῦ.

8. Λέγω γὰρ (=δὲ) Ἰησοῦν Χριστὸν διάκονον γεγενῆσθαι περιτομῆς ὑπὲρ ἀληθείας θεοῦ, εἰς τὸ βεβαιώσαι τὰς ἐπαγγελίας τῶν πατέρων,

9. Τὰ δὲ ἔθνη ὑπὲρ ἐλέους δοξάσαι τὸν θεόν, καθώς γέγραπται Διὰ τοῦτο ἐξομολογήσομαί σοι ἐν ἔθνεσιν καὶ τῷ ὀνόματι σου ψαλώ.

10. Καὶ πάλιν λέγει Εὐφράνθητε ἔθνη μετὰ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ.

11. Καὶ πάλιν Αἰνεῖτε πάντα τὰ

exiftimat quid commune effe, illi commune eft.

Si enim propter cibum frater tuus contriftatur, iam non fecundum caritatem ambulas. Noli cibo tuo illum perdere, pro quo Chriftus mortuus eft. Non ergo blasphemetur bonum noftrum.

Non eft enim regnum dei efca et potus, fed iuftitia et pax et gaudium in fpiritu fancto :

Qui enim in hoc fervit Chrifto, placet deo et probatus eft hominibus.

Itaque quae pacis funt fectemur, et quae aedificationis funt in invicem cuftodiamus.

Noli propter efcam deftruere opus dei.

Etenim Chriftus non fibi placuit, fed ficut fcriptum eft Inproperia inprope rantium tibi ceciderunt fuper me.

Quaecumque enim fcripta funt, ad noftram doctrinam fcripta funt, ut per patientiam et confolationem fcripturarum fpem habeamus.

Deus autem patientiae et folacii det vobis id ipfum fapere in alterutrum fecundum Iefum Chriftum,

Ut unanimes uno ore honorificetis deum et patrem domini noftri Iefu Chrifti.

Propter quod fuscipite invic:m, ficut et Chriftus fuscepit vos in honorem dei.

Dico enim Chriftum Iefum miniftrum fuiffe circumcifionis propter veritatem dei, ad confirmandas promifliones patrum,

Gentes autem fuper mifericordiam honorare deum, ficut fcriptum eft Propter hoc conftebor tibi in gentibus, et

nomini tuo cantabo.

Et iterum dicit Laetamini gentes cum plebe eius.

Et iterum Laudate omnes gentes

jáina ïna allôs manageins!"

XV, 12. Jah aftra Êfaeias kvithith, Vaírthith vaúrts Ïaíssáizis jah fa usftandands reikinôth* thiudôm: du ïmma thiudos vênjand.'

13. Ïth guth lubáináis fulljái ïzvis alláizôs fahêdáis jah gavaírthjis

XVI, 21. Goljand izvis Teimaúthaíus fa gavaúrstvja meins jah Lukius jah Żaffôn* jah Sôfeipatrus, thái nithjos meinái.

22. Gölja izvis ïk Tertius* fa mêljands tho aípiftaúlein ïn fráujin. 23., Gôleith ïzvis Gaïus vaírdus meins jah alláizos aíkklèsjôns. gôleith ïzvis Aíraftus faúragaggja baúrgs jah Kvartus fa brôthar.

24. Anfts fráujins unfaris Ïêfuis Chriftáus mith alláim ïzvis.*

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

13. Disdáiliths ïft (Chriftus)*? ïbái Pavlus ushramiths varth ïn izvara? áiththáu ïn namin Pavláus dáupidái vêfeith?

14. Aviliudô gutha, ei áinnôhun ïzvara ni dáupida, niba Krispu jah Gaïu;

*

15. Ei hvas ni kvithái, thatei ïn meinamma namin daupidêdjáu. 16. Ïk dáupida áuk jath-thans Staífanáus gadáukans. * thata anthar, ni váit ei* áinnôhun dáupidêdjáu.

17. Nith-than ïnfandida mik Chriftus dáupjan, ak vailamêrjan; ni in fnutrein vaúrdis, ei ni láusjáidáu galga Chriftáus.

18. Untê thata vaúrd galgins tháim fralusnandam dvalitha ïst,

ἔθνη τὸν κύριον, καὶ ἐπαινεσάτωσαν αὐτὸν πάντες οἱ λαοί.

XV, 12. Καὶ πάλιν Ησαΐας λέγει Ἔσται ἡ ῥίζα τοῦ Ἰεσσαὶ καὶ ὁ ἀνιστάμενος ἄρχειν ἐθνῶν, ἐπ ̓ αὐτῷ ἔθνη ἐλπιοῦσιν.

13. Ὁ δὲ θεὸς τῆς ἐλπίδος πληρώσαι ὑμᾶς πάσης χαρᾶς καὶ εἰρήνης ἐν τῷ πιστεύειν, εἰς τὸ περισσεύειν ὑμᾶς ἐν τῇ ἐλπίδι ἐν δυνάμει πνεύματος ἁγίου. XVI, 21. Ασπάζεται (= -ονται) ὑμᾶς Τιμόθεος ὁ συνεργός μου, καὶ Λούκιος καὶ Ἰάσων καὶ Σωσίπατρος οἱ συγγενεῖς μου.

22. Ασπάζομαι ὑμᾶς ἐγὼ Τέρτιος ὁ γράψας τὴν ἐπιστολὴν ἐν κυρίῳ.

23. Ασπάζεται ὑμᾶς Γάϊος ὁ ξένος μου καὶ ὅλης τῆς ἐκκλησίας. ἀσπάζεται ὑμᾶς Ἔραστος ὁ οἰκονόμος τῆς πόλεως καὶ Κούαρτος ὁ ἀδελφός.

24. Η χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάντων ὑμῶν· ἀμήν.

κ. τ. λ.

[blocks in formation]

[Πρὸς Ρωμαίους (ἐτελέσθη).] [Πρὸς Ρωμαίους· ἐγραφη ἀπὸ Κορίνθου.]

AD CORINTHIOS I.

1, 12. Λέγω δὲ τοῦτο ὅτι ἕκαστος ὑμῶν λέγει Ἐγὼ μέν εἰμι Παύλου, Ἐγὼ δὲ Απολλώ, Ἐγὼ δὲ Κηφᾶ, Ἐγὼ δὲ Χριστοῦ.

13. Μεμέρισται ὁ Χριστός; μὴ Παῦ λος ἐσταυρώθη περὶ ὑμῶν, ἢ εἰς τὸ όνομα Παύλου ἐβαπτίσθητε;

14. Ευχαριστῶ τῷ θεῷ ὅτι οὐδένα ὑμῶν ἐβάπτισα εἰ μὴ Κρίσπον καὶ Γάϊον.

15. Ἵνα μή τις εἴπῃ, ὅτι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα ἐβαπτίσα (= -ίσθητε).

16. Εβάπτισα δὲ καὶ τὸν Στεφανά οἶκον· λοιπὸν οὐκ οἶδα, εἴ τινα ἄλλον ἐβάπτισα.

17. Οὐ γὰρ ἀπέστειλέν με Χριστὸς βαπτίζειν, ἀλλὰ εὐαγγελίζεσθαι, οὐκ ἐν σοφίᾳ λόγου, ἵνα μὴ κενωθῇ ὁ σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ.

18. Ὁ λόγος γὰρ ὁ τοῦ σταυροῦ τοῖς

Hoc autem dico quod unusquisque veftrum dicit Ego quidem fum Pauli, Ego autem Apollo, Ego vero Cephae, Ego autem Chrifti.

Divifus eft Chriftus? numquid Paulus crucifixus eft pro vobis, aut in nomine Pauli baptizati eftis?

Gratias ago deo quod neminem veftrum baptizavi nifi Crifpum et Gaium,

Ne quis dicat quod in nomine meo baptizati fitis.

Baptizavi autem et Stephanae domum: ceterum nefcio fi quem alium baptizaverim.

Non enim mifit me Chriftus baptizare fed evangelizare, non in fapientia verbi, ut non evacuetur crux Chrifti.

Verbum enim crucis pereuntibus qui

« PreviousContinue »