Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

Men then andeligha leka-Men thet andeligha lifuit ἀλλ ̓ οὐ πρῶτον τὸ πνευμα

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Jagh Paulus helsar idher Helsning medh min Pauli ὁ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ

medh minne hand.

hand.

παύλου.

at wij ock hugsuala kunne 3. i thet ath wij hughswala εἰς τὸ δύνασθαι ἡμᾶς παρα

[blocks in formation]

Ehuru S 1541 här utelämnat predikatsdelen: "så är", hvilken väl måste suppleras i tanken, har han uppfattat meningen på helt annat sätt än L.

2 Här ha vi ett nytt exempel på, att L öfvergått till den uppfattning som S med E hade 1526.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

Alioqui quid facient ii —? V=E. was machen sonst, die -? secundum hominem.

menschlicher meinung.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

hostium efficax, V: evidens. thür, 1522: schefftige thur.

quoniam id quod mihi deerat vestri hi suppleverunt, V: vobis

ipsi.

20 f.

1

1

23

1

[blocks in formation]

34

1

36 f.

1

46 f.

52

16,3

[blocks in formation]

Salutatio mea manu Pauli, V Jch Paulus grüsse euch mit = E.

meiner hand.

in hoc ut possimus consolari, das wir auch trösten können. V: ut possimus et ipsi

[ocr errors]

21

2 Kor. 1,4

3 V. 6 f. är i S 1541 såsom 1526 formad efter L. Men S har här bl. annat med L 1535 insatt ett "toleligha", (èv únoμov) som L 1522 och S 1526 utelämnat. I v. 10 vill Obs. Strengn. med EV(G) sätta in ett: "på honom" efter: "förhoppes".

Hum. Vet. Samf. i Upsala. IV. 2.

7

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

effter som oss barmhertig- ath gudh haffuer miskundat καθώς ηλεήθημεν.

[blocks in formation]

1 K. 1,23 f. hänföras efter L(➤ EV) till K. 2 i S 1541. Obs. Strengn, vill bibehålla kapitelindelningen i S 1526.

2 Här har S haft nöjet se L öfverge V och sluta sig närmare till G; v. 6 i 1526 bildad efter L 1522, är 1541 bildad efter L 1535. På samma sätt förhåller det sig med v. 8.

[blocks in formation]

virtutis eminentia, V: sublimitas die vberschwengliche krafft.

virtutis.

17

3,6

9

1

14

15

88

18

4,1

6

[ocr errors]

7

3 Jämväl v. 12 är bildad efter L: "äro wij dristighe", hvilka ord Obs. Strengn. vill ändra till: “— myckit dristige" efter V.

+ Obs. Strengn.:

öfwerswinneliga“ (=L). I v. 1 vill Obs. Strengn, för:

"warde wij icke försumelighe“, läsa: "upgifwes wij icke“.

[blocks in formation]

sucke wij och äre betun- beclaghe wij oss betunga- oteváčoμev Bapоóμevo. gadhe.

dhe.

äre wij icke hema när 4 wandrom wij och ärom j ἐκδημοῦμεν ἀπὸ τοῦ κυρίου.

[blocks in formation]

1 V. 13 ändras tempus. perf. till presens med L; v. 15, i 1526 formad efter L 1522, har i S 1541 bildats efter L 1535 men med iakttagande af samma olikhet i uppfattningen af xápic som 1526; L: gnade, S: welgerning, E: beneficium, V: gratia. 2 Versen är i öfrigt såsom 1526 bildad efter L. Anmärkningsvärdt är därför, att S fortfarande behållit just detta verb, som hänvisar på E. I v. 16 inskjuter S 1541 riktigt ett: "vtan" (= EVL).

3 V. 2 är i S. 1541 gjord mera likformig med L än förhållandet är 1526. Obs. Strengn.: "wandra wij ifrån —“.

5 Såvidt S icke haft någon annan för oss okänd källa till hjälp, så har han här själfständigt återgifvit grundtextens mening.

« PreviousContinue »